skip to Main Content

Motie Windenergie

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

Indienen zienswijze tegen de milieueffecten van toevoeging van een strook aan de twee reeds aangewezen windenergiegebieden langs de Hollandse kust

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 19 mei 2015

 

Overwegende:

 

dat de ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken voornemens zijn een strook grond toe te voegen aan de twee reeds aangewezen windenergiegebieden langs de Hollandse kust. Door die strook kunnen windmolens dichterbij de kust van Westland worden gerealiseerd. De strook kan ook weer worden uitgebreid richting Westland. Zie de bijbehorende tekening. Op het voornemen –toevoegen van de strook en ook eventueel de uitbreiding richting Westland en het vooronderzoek- kan een zienswijze worden ingediend tot en met donderdag 4 juni 2015;

plaatje windenergie

dat de kustgemeenten Zandvoort, Katwijk, Noordwijk en Wassenaar de Stuurgroep Maritieme Windmolenparken hebben gevormd. Daarin is elke gemeente met een wethouder RO vertegenwoordigd. Deze gemeenten zullen een zienswijze indienen tegen het toevoegen van de strook en het vooronderzoek. Ook Westland zal in deze een zienswijze dienen in te dienen vòòr 4 juni 2015. Niet alleen is de huidige uitbreiding niet wenselijk, doch voorts zal een eventuele uitbreiding richting het Westland niet moeten worden toegestaan. Niet alleen de natuur, veiligheid (scheepvaart) komt in gedrang, maar ook is sprake van horizonvervuiling;

 

dat de ministers van plan zijn vrijwel de gehele Hollandse kust te confronteren met het zicht op de geplande windturbinevelden;

 

De Raad spreekt uit:

 

dat de Raad van de gemeente Westland tezamen met het College een zienswijze indient tegen het voornemen een strook toe te voegen aan het bestaande gebied en tegen het vooronderzoek om die strook uit te breiden richting Westland en voorts het College te verzoeken te laten beoordelen of het zinvol is om deel te nemen op wethoudersniveau in de Stuurgroep Maritieme Windmolenparken.

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top