skip to Main Content

Motie Windturbines

Motie inzake opschorting activiteiten gemeente Westland richting de Provincie alsmede kenbaar maken aan de Provincie dat totdat het tegendeel blijkt de gemeente Westland tegen de plaatsing van windturbines is op haar grondgebied en dat de motie totdat het tegendeel blijkt uitgevoerd wordt

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 20 januari 2015

In aanmerking nemende:

dat de Raad bij meerderheid de motie heeft aangenomen dat geen windturbines gebouwd worden op Westlands grondgebied;

dat de redenen waarom destijds de motie door de Raad is aangenomen, ondermeer overlast voor omwonenden, horizonvervuiling en dat windturbines op gemeenschapsgeld –subsidies- draaien en niet op wind en er veel betere alternatieven zijn, nog steeds van kracht zijn;

dat ook ten tijde van de motie bekend was dat er een mogelijke dreiging was van de Provincie die middels een inpassingsplan zou kunnen afdwingen dat windmolens op Westlands grondgebied geplaatst zouden kunnen gaan worden;

dat tegen een dergelijk inpassingsplan uiteraard bezwaar gemaakt kan worden;

dat de redenatie van de Provincie en de gevolgtrekkingen uit het bestuursakkoord van Westland van 2014-2018 curieus te noemen is. Uit het feit dat in het bestuursakkoord is opgenomen dat alle mogelijkheden rond het opwekken van energie openstaan, wordt afgeleid dat dus de gemeente Westland alsnog openstaat voor het plaatsen van windturbines op haar grondgebied;

dat het College blijkbaar dankbaar gebruik maakt van het standpunt van de Provincie en vervolgens de voordelen begint op te sommen van het alsnog plaatsen van windturbines en daartegenover aangeeft de nadelen die er zijn als de Provincie de weg opgaat van een inpassingsplan;

dat voordat inhoudelijk de discussie in deze gevoerd wordt het wenselijk is om in commissieverband en daarna mogelijkerwijs in de Raad over de inhoudelijke aspecten van het plaatsen van windturbines van gedachten te wisselen;

dat vooralsnog de motie zoals die door de Raad is aangenomen blijft gelden;

dat ambtelijke en bestuurlijke medewerking met het zoeken naar locaties en de verdere uitwerking van plannen van de Provincie achterwege dient te blijven zolang de motie van de Raad geldt;

Draagt het College op:

Pas op de plaats te maken met betrekking tot de windenergielocaties langs de A20 en zowel ambtelijk als bestuurlijk absoluut geen medewerking te verlenen, ook niet middels het bijwonen van vergaderingen en het maken van memo’s richting de Provincie, zolang de motie van de Raad het standpunt van de gemeente Westland bevat en ten behoeve van behandeling in de commissie alle documentatie –correspondentie/besprekingsverslagen/zienswijzen tegen de Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte, de weerlegging daarvan door de Provincie- aan het dossier toe te voegen, zulks teneinde de commissie in staat te stellen op basis van de voorliggende bescheiden de verdere uitvoering van de motie te bespreken en vragen te stellen;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top