skip to Main Content

Moties en amendementen Begrotingsraad 8 november 2016

Andere koers in begroting 2017 is echt nodig; meer burgerbelang en minder gemeentebelang gewenst

I.

De begroting 2017 sluit circa € 9 miljoen negatief en in 2017 teren we op de reserves in. Zie pagina 234. Ook de gemeenteschuld loopt op termijn weer op. Die schuld moet terugbetaald worden en niet alleen met nieuwe leningen. In deze begroting wordt ook duidelijk dat B&W de verkeerde weg blijft volgen. Een heel klein beetje -€ 1 miljoen naar reserve en € 5 miljoen naar reserve financiële soliditeit, tot minder schuld leidt dat niet- zien we in de begroting terugkomen wat Westland Verstandig wilde. Opmerkelijk zijn de staatjes op pagina 138 en 139 ook nadat de door Westland Verstandig geconstateerde fouten gecorrigeerd zijn: de apparaatskosten stijgen in 2017 van € 579,– naar € 616,– per inwoner en de overhead stijgt in 2017 van 8.7% naar 11.83%. Kunnen we hier terugvinden de voordelen van de twee halve nieuwe gemeentehuizen. Dus niet. Ook de risico’s van de gemeente die ingeschat worden zijn reden tot ongerustheid. Totaal € 331.000.000,– zowel direct als indirect aan woningcorporaties. Direct aan HVC € 28.000.000,– tot 2024 met een vraagteken in het Risicoregister, aan de Green Horti € 13.000.000,– plotsklaps zonder staatsgarantie tot 2044 met onduidelijkheid aan wie die verstrekt is. In het Risicoregister nauwelijks vertaling in risico’s. Een ander voorbeeld van slordigheid is in de begroting aangeven dat Westland Agenda 2 opgesoupeerd is om in de Prorap € 600.000,– naar 2017 door te schuiven. Blijkbaar weet ook het College niet meer hoe het zit.

Wat wil Westland Verstandig: geen dure en veel tijd kostende opleidingen voor wethouders, geen 6 wethouders en ondersteuning die veelal voor zichzelf bezig zijn om hun eigen carrière en inhoudelijk het vaak laten afweten, niet het accent leggen op illusie tevredenheid en hoe goed ze het allemaal doen, pagina 128 begroting, slechts 21% heeft vertrouwen in bestuur blijkt daar en niet 75% -vreemde wijze van presenteren- geen wereld rondreizende bestuurders en ambtenaren om in den verre loze documenten te tekenen; Geef alle documenten hier of in buitenland getekend en de concrete resultaten? Geen burgemeester die aan grootheidswaanzin leidt door uitspraken dat hij Poetin even belt en zal sommeren de boycot ongedaan te maken. Het komt er nog van dat we straks in de begroting een post moeten goedkeuren voor de aanschaf van de “Westlandse Airforce One” om onze tot Westlands staatshoofd omgedoopte burgervader een waardig vervoersmiddel te geven behorende bij zelf aangemeten statuur. Zonnekoning gedrag. Waarschijnlijk wordt die aanschaf net als de twee halve gemeentehuizen boekhoudkundig zo vertaald dat we geld verdienen in plaats van kosten maken en we dus blij moeten zijn.

II.

Eerder werd in juli bij de midterm review door Westland Verstandig het boodschappen lijstje gegeven. Meeste is niet opgepakt. Nu moties, circa 30 stuks.

 • meer financiële ondersteuning verenigingen; Vinden we niets van terug;
 • in kaart brengen van alle lasten twee halve gemeentehuizen; Gebeurt niet; alleen feitelijk onjuiste hallelujaverhalen voor de bühne. Gisteren in AD met gemeentesecretaris met hel in de “bouwput”. Stoer.
 • meer geld voor zorg en handjes aan het bed; minder geld gebouwen / organisatie / bestuurders; Gebeurt niet;
 • WMO-geld besteden aan echte zorg en niet aan het optuigen van SKT en Patijnenburg besloten vennootschappen; Gebeurt niet;
 • terugkeer nachtapotheek; Gebeurt niet;
 • meer passende plekken ook voor crisisgevallen in verpleeghuizen; Gebeurt niet;
 • meer zorg dichtbij; Gebeurt niet;
 • garantie dat geen Westlander tegen zijn zin buiten Westland verzorgd wordt; Gebeurt niet;
 • betere aanpak geluidshinder langs Westlandse wegen; Loopt op bepaalde plaatsen, maar lang niet compleet;
 • meer ondersteuning burgerinitiatieven in de zorg; Niets mee gebeurd;
 • schuld- en grondpositie echt beetpakken; Schuld loopt weer verder op tot 2020;
 • meer sociale huurwoningen in Westland onder de € 500,–; Afname: Molenstraat; Gebeurt onvoldoende;
 • andere keuzes hoe euro’s besteed worden (minder kosten gemeentelijk apparaat/ geen onnodige kosten collegepropaganda, geen Westland Marketing, geen kosten waar burgers niets aan hebben; Gebeurt niet; Net steeds meer euro’s;
 • meer veiligheid door o.a. mobiele camera’s nu deze makkelijker en goedkoper te plaatsen zijn; Gebeurt niet;
 • aanpak van asbestdaken in Westland door financiële prikkel; Gebeurt niet;
 • Naaldwijk: dure Piet Struijkweg werd aangelegd om kern te ontzien. Geen enkel effect omdat College niet de goede vervolgmaatregelen neemt; Toezegging werd gedaan. Moet nog nagekomen worden;
 • snelle (tussen)oplossing voor Leuningjes en doorgaan en bestuur ondersteunen;
 • bedrijven niet alleen faciliteren als ze nieuw zijn maar ook de bestaande bedrijven koesteren. Ook open armen beleid voor bestaande bedrijven voor een andere locatie en niet alleen roeptoeteren; Gebeurt niet;
 • opvang verwarde personen goed regelen; Gebeurt niet. Den Haag zeker goede voorziening, kiezen voor onzeker GGZ Delft;
 • Gebiedswethouders nodig: wethouders die naast hun vakinhoudelijke verantwoordelijkheid voor de hele gemeente zich speciaal richten op bepaalde kernen; Gebeurt niet; Wel worden nu weer allerlei duren managers voor problemen voorgesteld.
 • geen kustbebouwing;
 • Westland veiliger maken; Gebeurt niet; motie 16 en 29;
 • schoner Westland; Gebeurt niet; motie 20 en 28;
 • terugdringen schade bij jaarwisseling; Gebeurt niet; motie 19;
 • meer begrijpelijke bestemmingsplannen; Gebeurt niet; motie 21 en 26;
 • meer sportvoorzieningen en meer sportmogelijkheden in buitenruimte; Gebeurt niet motie 23 en 24;
 • de zorg; Bijsturing op enkele vlakken. Nog lang niet compleet; motie 1 tot en met 6, 8 en 25;

III.

Al lang geplande en ook door Westland Verstandig gewenste projecten worden in de begroting herbevestigd en vaak wel weer doorgeschoven omdat het College de werken slecht heeft voorbereid en dus vertraging. Deel winst 2015 was daarop gebaseerd (tijdige grondaankopen, planningen zijn achterwege gelaten). Enkele voorbeelden zijn de ontsluiting Teylingen, verbeterde verkeerssituatie rond Julianasportpark, aanleg Oostelijke Randweg De Lier, centrumplan Monster en ontsluiting Maasdijk.

Westland Verstandig vindt dat vaak verkeerde keuzes gemaakt worden. Het College blijft enorme bedragen -vele tientallen miljoenen euro’s- uitgeven aan zgn. Westlandreclame (lobbyisten, buitenlandse reisjes, public affairs), Westland Event, 2 nieuwe halve gemeentehuizen met inrichting, de eigen bedrijfsvoering en dure externe ingehuurde krachten, maar ook aan propaganda collegeleden, voorlichtingskosten en handhaving, oneigenlijke onnodige posten in praktisch alle programma’s. Ook (weer) nieuwe dure plannen (3.0 geheten) voor het aanjagen van de tuinbouw, nadat eerdere plannen rond de Greenport met de heren Hermans en Van der Tak aan het roer weggegooide euro’s zijn gebleken. Dat laatste wordt natuurlijk niet toegegeven, maar is wel zo. Als ik nu de prachtige succesverhalen over de Greenport en alle eventuele rapporten nalees vanaf 2005, dan is duidelijk dat het alleen mooie praatjes voor de bühne waren. We maken nu weer opnieuw een nieuwe start met weer inzet van heel veel euro’s. Alleen de ene mastodont Hermans is vervangen door een andere, Veerman. Tja… Ten onrechte worden de gemeente-euro’s niet besteed aan o.m. goede passende zorg voor alle Westlanders, een veiliger en groener Westland, verlevendiging van de 11 dorpskernen, verbetering leefomgeving, voldoende goedkope starters- en ouderenwoningen, financiële ondersteuning verenigingen, mantelzorgers en goede burgerinitiatieven. We zien in de begroting zelfs een daarmee strijdige beweging. Voor zorg van het Rijk ontvangen € 7.5 miljoen worden niet aan zorg uitgegeven, maar voor de glastuinbouw en voor het oppoetsen van imago’s. Onverantwoorde keuze. Er is voor structureel goede zorg nog veel geld nodig. Ten onrechte wordt dat definitief aan de zorg onttrokken. Zie jaarrekeningen, de brief Provincie inzake jaarrekening;

Westland Verstandig kan in de begroting zo maar ruim vele miljoenen aanwijzen die bestemd moeten worden direct voor de burgers en niet voor de “speeltjes” van dit College. We houden geld over dankzij het steeds maar weer doorschuiven van al geplande voor burgers belangrijke investeringen. Zie onze tegenbegroting.

Natuurlijk moet Westland ook investeren in voorzieningen voor haar burgers, maar het probleem zit in de uitgaven in de begroting, die nutteloos en geldverkwistend zijn die deels anders en deels niet besteed moeten worden.

–        De zorg, moties 1 tot en met 6, 8 en 25;

Onjuist is het dat voor de Westlandse zorg van het Rijk gekregen euro’s een andere bestemming krijgen in 2017. Op het gebied van de zorg is nog een hele slag te maken in Westland. Grotendeels wordt doorgegaan op de al voor 2015 bestaande werkwijzen en dus is structureel niets veranderd. Westland Verstandig vindt het bizar dat bezuinigd is door de gemeente op zorg uit angst dat geld tekort zou zijn. Nu blijkt € 25 miljoen op de Westlandse gemeenteplank te blijven liggen. In de rijksbijdrage voor de zorg zit ook een vergoeding voor structurele voorzieningen zoals crisisbedden, passende opvang in iedere kern, deugdelijke zorg dichtbij en op tijd, geen opnames meer in Delft, Den Haag, Schiedam, Rijswijk van Westlandse zorgbehoevenden. Om dat te bereiken is geld nodig en laat dat nou het geld zijn wat het College wil spenderen aan glastuinbouw en reisjes en leuke zaken. Dit vergt een andere meer gedegen aanpak van de zorg.

–        Sociaal Kernteam

Westland Verstandig was tegen een eigen bedrijf voor het sociaal kernteam dat jeugd en een deel WMO gaat doen. Onder meer de zorgregisseurs zijn dan los van de gemeente werkzaam. Gemeente zet de zorg weer op afstand door een opdrachtovereenkomst met SKT te sluiten. Er blijven daarnaast nog taken bij de gemeente. Onduidelijk welke? Dure en ingewikkelde organisatie met een directie, raad van commissarissen en een nieuwe organisatie die alleen met zichzelf bezig is. Verkeerd en slecht getimed.

De begroting van de B.V. is onthutsend en bevestigt wat Westland Verstandig al vreesde. Duurder, enkele tonnen in euro’s, en niet goedkoper. Zorggeld wordt verkwanseld aan extra dure huisvesting op jaarbasis € 280.000,–, aan accountants, commissarissen, inhuur externen, dienstverlening gemeente € 660.000,–, salarisadministratie en selectie en werving en loonkosten waaronder nieuwe directeur en ondersteuning. Dus niet voor de handjes aan het bed. Een veel duurdere en kwetsbaardere  organisatie wordt opgetuigd zonder toegevoegde waarde ten opzichte van de situatie in 2015 en 2016. Welk bedrag de gemeente moet betalen als enige opdrachtgever is niet duidelijk want de opdrachtovereenkomst ontbreekt. Of hangt dat af of er niet nog meer kosten gemaakt gaan worden. Wat zijn de aanloopkosten (notaris, loonkosten etc.). Die ontbreken ook in de Prorap. Veel geld aan organiseren en niet aan handjes aan het bed.

Opvallend is dat de beleidskaders sociaal domein uiterst vaag en niet concreet zijn. Vreemd is het dat in de begroting geen onderbouwing gegeven wordt en enkel veelvuldig verwezen wordt naar het beleidskader. Vreemd en zo wordt natuurlijk alles vaag gehouden. Westland Verstandig begrijpt dat niet en ook niet dat andere partijen daarmee akkoord gaan.

Prima plannen in ‘s-Gravenzande voor de Kreek en Sonnevanck van Pieter van Foreest. 4 crisisbedden is te weinig. Meer burgerinitiatieven aanmoedigen. Hint met betaalbare ouderenwoningen in Ter Heijde / zorgwoningen, Pallia-Van Koppen met dementie dagopvang. Kleine op maat gemaakte voorzieningen voldoen meer aan de wensen van onze burgers dan grootschalige voorzieningen. Het onmogelijk maken van een respijthuisinitiatief betreurt Westland Verstandig, zeker gezien de overblijvende gelden.

Lucht en waterkwaliteit in Westland blijft slecht. Alle prestigieuze verhalen over de meest duurzame glastuinbouw moeten in de schaduw staan van de slechte lucht en waterkwaliteit. Zie motie 17. Voor een duurzaam Westland is er meer dan alleen aardwarmte. Ook zonnepanelen bij de burgers. Motie 18.

Verzakking van de Bomen- en Druivenbuurt in De Lier; kosten begroot op € 5 miljoen tot € 10 miljoen. Waar zitten die bedragen in de begroting? Wel nu wat gaan doen!

–        Welzijn

Het College gaat voorts door met het uitbreiden van het takenveld van Vitis Welzijn en een hogere subsidie. Westland Verstandig is over het algemeen zeer te spreken over Vitis, maar is het College niet te makkelijk in het afschuiven van gemeentetaken naar Vitis? Te grote organisatie/afhankelijkheid/onbeheersbaar.

–        Kunstgrasvelden

De commotie over kunstgrassportvelden speelt ook in Westland. Westland  Verstandig vindt dat geen risico’s genomen mogen worden, zeker gezien de wat knullige reacties van de RIVM en KNVB op de situatie. Op velden die de gemeente heeft aangelegd moet niet meer gespeeld worden door de jeugd. Zo snel als mogelijk dient vervanging te geschieden. De begroting moet daarop worden aangepast ofwel in de Prorap worden meegenomen. Werd toegezegd.

–        Dierenwelzijn

In de begroting ontbreekt een paragraaf over dierenwelzijn in Westland. Het gaat dan over dieren met een eigenaar als wel in het wild levende dieren. Andere gemeenten doen het beter en hebben daar beleid en budget over. Dat moet ook in Westland. Motie 9

–        Bedrijfsvoering: substantieel deel begroting, circa 1/5e deel

Westland Verstandig meent dat de kosten van de bedrijfsvoering anders begroot moeten worden. In de afgelopen jaren is er steeds iets anders aan de Raad voorgehouden. Steeds vage plannen. Steeds werd vermeden om concreet aan te geven wat de begrote en te behalen bezuinigingen zijn. Men werkt met een taakstelling, maar dit is makkelijk te halen als jaarlijks het bedrag voor de bedrijfsvoering veel te hoog begroot wordt. Blijkbaar wordt achteraf bekeken hoe het loopt. Met minder economische drukte is er minder werk. Dit alles maakte dat achteraf het goed uitpakt. Echter een concreet plan -we bezuinigen een bepaald deel op het bedrijfsvoeringsbudget- ontbreekt in de huidige begroting. De huidige post op de begroting voor het personeelsbudget is veel te hoog (jaarlijks houden we ook hoge bedragen over), SKT-medewerkers vallen weg en geen rekening gehouden wordt met het natuurlijk verloop en gevolgen nieuwe huisvesting en de (geheime) afspraken met de ontwikkelaar over personele gevolgen. Wel wordt de komende jaren rekening gehouden met de afname wegens “economische omstandigheden”, dit terwijl de economie aantrekt, en zien we dat bovenop het al te betalen bedrag de komende jaren meer aan Westland Marketing wordt uitgegeven van € 444.000,– en 6 fte’s. Dit alles getuigt niet van een visie op de bedrijfsvoering. Zie tegenbegroting.

De gemeentelijke organisatie komt maar niet tot rust. De gemeentesecretaris gaat blijkbaar tot zijn pensioen door met stoelendansende medewerkers en door pensioneringen van medewerkers blijft hij binnen de overigens nooit kritisch beschouwde post van ruim € 50 miljoen kostende bedrijfsvoering excl. de ruimschoots aanwezige externen en aannemers. Discussies waar wie komt te zitten in de halve gemeentehuizen spreekt boekdelen.

Westland Verstandig meent dat al jaren lang te veel geld wordt uitgegeven aan de bedrijfsvoering, te veel externen worden ingezet en te veel dure adviezen worden ingewonnen door het College. Ook recent weer met Hoffmann/dure advocaten. Het kan op, het moet op… Motie 15 externen.

Westland heeft nog nooit een concreet plan gehad om de bedrijfsvoering eens kritisch te belichten.

Waarom heeft College zoveel Westlandse bestuursadviseurs en communicatiepersonen, waarom zoveel mensen op externe positionering? Wordt het niet tijd dat de Raad een organisatieonderzoek doet en laat bekijken wat nodig is. Meer inzicht financiën; moties 13, 14, 15;

 

–        Fondsvorming en agenda

Het wordt een trend bij dit College om voor veel zaken een nieuw fonds of een agenda op te richten: MKB-fonds, Duurzaamheidsfonds, Leefbaarheidsfonds etc.. Ook zien we allerlei bijzondere managers komen. Fondsen hebben het nadeel dat de Raad niet kan controleren en managers hebben het nadeel dat niet duidelijk wordt wat hun positieve bijdrage is. Motie 7. De strandcoördinator kwam en verdween ook weer. We schatten in dat hetzelfde gebeurt met de nieuw gecreëerde functies. Gesproken wordt van een nieuwe structuur en sturingsfilosofie. Wat is dat? Innovatiefonds voor kleine initiatieven en niet meer voor de grootverbruikers. Bibliotheek, Vitis, Patijnenburg etc. Evaluatie!!

De term Duurzaamheidsfonds is misleidend. Het bedrag wordt besteed aan verplaatsing van woningen. € 1.625.000,– en sociale duurzaamheid (energietransitie). Met € 1.625.000,– kunnen 20 woningen worden verplaatst (20x € 81.250,–). Er zouden 1.200 woningen voor uitplaatsing in aanmerking komen, oftewel 1.200 x € 81.250,– = € 97.5 miljoen. Dit kan toch niet en de gemeente investeert gemeenschapsgeld voor individuele gevallen om grotere kassen te kunnen bouwen. Een kosten-baten analyse is op zijn plaats. Nu wordt er maar wat gedaan.

Concrete zaken voor de kernen:

 1. Extra geld voor alle 12 kernen willen we waarmee geïnvesteerd wordt in zaken waar de burgers echt wat aan hebben. We willen ook beduidend meer groen in de kernen en een meer veilige en leefvriendelijker omgeving. We missen daar nog steeds de goede concrete plannen voor in de begroting.

 

 1. Voorts vindt Westland Verstandig dat te weinig aandacht besteed wordt aan de verkeersknelpunten in Westland. Veel irritaties daarover zijn aanwezig, vaak gaat het niet om financiële maatregelen, maar het gezonde verstand wat leidt tot praktische maatregelen. Te hard rijden, te veel auto’s en vaak te veel vrachtverkeer. In praktisch iedere kern komt dat voor. Wateringen: Kerkstraat en Herenstraat, Naaldwijk: Kruisbroekweg / Secretaris Verhoeffweg, Monster: Emmastraat / Burg. Kampschoerstraat, ‘s-Gravenzande: Koningin Julianaweg, De Lier: Sportlaan en N233. Honselersdijk: Dijkstraat, Maasdijk: Pettendijk, Tuindersweg en Lange Kruisweg. Dus een veelvoorkomend probleem waar Westland Verstandig iets aan wil doen, maar waar niets over is terug te vinden in de begroting. Ook geluidsoverlast door het verkeer en verkeerde planningen komt in praktisch iedere kern voor. Motie 16 en 16a.

 

 1. Westlands Verkeers- en Vervoersplan aanpassen

Betere verkeerscirculatie door ’s-Gravenzande, zeker als de vernieuwing van de Markt gevolgen heeft voor de doorstroming. Aandacht parkeerproblematiek daar deze als ontoereikend wordt gezien. Waarom duurt het zolang om de 4 pleinen met elkaar te verbinden. Kan toch nu al geschieden? Veel ‘s-Gravenzanders willen een deels overdekt winkelcentrum behouden. Daar zou nog over nagedacht worden. Zijn er plannen op dat vlak?

Enkele onderwerpen:

Geen 100 strandhuisjes in Monster / Ter Heijde. Begrotingspost doorstrepen. Plannen zijn slecht. Motie 10, 10a en voorstel 11 en eventuele motie.

Wateringen/Kwintsheul

Alle kernen dienen aandacht te krijgen en niet slechts enkele. Ook Wateringen en Kwintsheul dus. Concrete plannen ontbreken in de begroting om de leefomgeving in Wateringen en Kwintsheul prettiger en veiliger te maken. Ook in Honselersdijk is weinig concrete vooruitgang te constateren. Steeds wordt de ontwikkeling doorgeschoven.

Asbestbrand:

Volledig onduidelijk hoe het zit met de verhaalsacties. Hoe gaat het als Piket herbouwd heeft. Wordt dan verkocht ten behoeve van de gemeente. Welke afspraken zijn gemaakt? Wat betekent het voor de begroting voor komende jaren? Waarom niet uitvoeriger toegelicht? Welk bedrag is totaal uitgegeven? € 3.5 miljoen is bekend. Asbest gezondheidsrisico’s willen we laten bekijken.

De Lier

Opvallend vaak klachten uit De Lier over verkeersoverlast in en buiten de kern. Echte maatregelen en een veel betere communicatie gewenst.

De gemeente moet zorgen voor een goed leefklimaat voor haar bewoners. Geluidsreducerende maatregelen om woningen. In De Lier geeft de N223 veel overlast en ergernis.

Monster

In Monster is een gedegen centrumplan gepresenteerd vorig jaar. Dat plan werd enthousiast ontvangen. Laatst bij een door de gemeente georganiseerde bewonersbijeenkomst bleek er totaal geen voortgang in te zitten en werd een vaag plan over een parkeergarage gepresenteerd. Onbekend was waar, verdiept of bovengronds, hoeveel plekken, voor wie etc. Wel nu begroot. Wel een goed plan om de parkeernood in delen van Monster op te lossen. Belangrijk is het wel dat de Monsterse inwoners mee kunnen spreken en snel gehandeld wordt.

De Horti Campus. Prima idee. Alleen nu wordt het accent te veel gelegd op de stenen en de commerciële korte termijn belangen van enkele spelers die meedoen. Ook het onnozele gedoe rond de naamswijziging “World of Westland” spreekt voor zich. Het accent moet liggen op de echte toegevoegde waarde voor Westland. Die kan er komen, maar dan wel dat als uitgangspunt nemen met concrete invullingen met MBO/VWO/HBO en universitair onderwijs. Dus niet verzamelen wat we al hebben maar duidelijk toegevoegde waarde creëren. Hetzelfde geldt voor de Demokwekerij; geen verplaatsing maar duidelijk toegevoegde waarde creëren die voor Westland als geheel van belang is. Accent op onderwijs: motie 22;

Al vanaf vorig najaar wordt met De Leuningjes gesold. Geen enkele voortvarendheid en duidelijkheid.

Glasvezel Heenweg niet geregeld.

Taakstelling asielzoekers:

De taakstelling huisvesting asielzoekers blijft voor Weverling lastig te begrijpen. Eerst meldt hij dat de taakstelling 2016 gehaald is, ook de Provincie gaat in haar beoordeling van gemeentebeleid daarvan uit en nu blijkt dat toch anders te liggen. Niet erg als we Westlanders voor laten gaan maar we willen wel eerlijk geïnformeerd worden.

Gehaald of niet gehaald. Tegenstrijdige berichten: Provincie gaat uit dat we het halen. Bij woningtoewijzingen moeten degenen die al lang ingeschreven staan of urgente Westlandse inwoners voorgaan. Westland Verstandig is nog steeds van oordeel dat een eigen woonbedrijf er moet komen. Pas dan kan in klemmende gevallen direct een goede oplossing komen en zijn we niet meer afhankelijk van de laatst tijdens de RIA gebleken grillen van een Vestia.

Kust

Verkeerd is het dat dit College niets doet aan de dreigende horizonvervuiling van windturbines van 200 meter hoog op 18 km voor de Zuid-Hollandse kust. Dit moet niet gebeuren en is ook niet nodig nu er een goed alternatief is. Westland Verstandig blijft ook tegen windturbines in Westland. ABC heeft aangetoond dat er een alternatief is. Gingen de meeste partijen in deze raad akkoord met plaatsing van die turbines daar en in Maasdijk. ABC koos eieren voor haar geld en plaatste zonnecollectoren. Prima gedaan.

Westland Verstandig vindt dat veel meer aandacht besteed moet worden aan de leefomgeving en leefomstandigheden van de burgers. Er valt nog heel wat te doen om dat goed te regelen. Ook vindt Westland Verstandig dat het bestuur van Westland boven alles aandacht moet hebben voor de wijze van verbetering van de buurt waarin burgers wonen en de wijze waarop burgers die dat zelf niet kunnen organiseren, worden geholpen. Daarop dient het accent te liggen en moeten de euro’s worden uitgegeven. Het begint met meer groen, meer veiligheid, minder overlast door mensen of situaties, betere en minder overlast gevende verkeersdoorvoer, betere parkeermogelijkheden dichtbij huis, betere zorg op maat en dichtbij met in alle kernen geschikte en passende kleinschalige voorzieningen al of niet in samenwerking met de zorgaanbieders, verzekeraars. Geen nee verkopen aan woningzoekenden of zorgzoekenden als er echt hulp nodig is. Anders dan het College ook nu weer in deze begroting wil doen geloven zijn we er nog lang niet en valt er nog een hoop te verbeteren.

Voorts wordt ten onrechte te hoog opgegeven van de resultaten van deze al jaren durende geldverkwisting Westland marketing. Zo is een kas voor evenementen aangeschaft. Die wordt voor bobo’s ingezet 1 keer tijdens het WK hockey. Daarna geweldige berichten over de plaatsing in Milaan bij de wereldtentoonstelling maar dat lukte toch niet. Aankondigingen voor meer gebruik elders in de wereld. Allemaal onzin om uiteindelijk met de kas te eindigen in Ockenburg waar hij nu dienst doet als restaurant. De vele bezoeken van collegeleden aan Milaan laat ik maar onvermeld daar ik anders een heel treurige lijst moet geven van zinloze avonturen. Westland als geheel en de burgers in het bijzonder worden daar echt niet beter van. De gemeentebestuurders zijn te veel met zichzelf bezig en dat is niet goed.

In Naaldwijk zien we de infrastructuur Horti Campus in de begroting terugkomen. We zouden het op prijs stellen direct bij de voorstellen een compleet beeld te krijgen van de financiële gevolgen voor de gemeente. Hetzelfde geldt voor de gevolgen voor de gemeente van de supermarkt. Niet alleen wordt de ontwikkelaar gematst door bovengronds te parkeren waardoor de last gelegd wordt bij de omwonenden, maar nu blijken allerlei bijkomende investeringen nodig te zijn die ten onrechte door de gemeente betaald worden, dit terwijl de gemeente niets ontvangt van de ontwikkelaar want daar legt hij de verkeerslussen van aan. Welk bedrag besteedde de gemeente reeds en gaat zij nog besteden aan dit plan?

De dubbele oprijbaan naar de parkeerplekken op de Tuinen wordt door de buurtbewoners als niet nodig en gevaarlijk gekwalificeerd. Motie 12: wijziging omstandigheden.

Niet alle voorzieningen naar Naaldwijk. Het beleid van dit College is daarop wel gericht. Westland Verstandig wil een gelijke spreiding van voorzieningen en evenementen over de Westlandse kernen, het afbraak- en uitsterfproces in de Westlandse kernen moet direct stoppen, ontwikkelingen in Naaldwijk mogen de andere kernen niet schaden. Alle kernen moet bruisender gemaakt worden en daar is een actief gemeentebeleid voor nodig. Verenigingen en instellingen in de kernen verdienen de ondersteuning ook financieel van de gemeente. Dat Westland een vereniging van 12 dorpskernen is, maakt haar anders dan bijv. Delft met haar eigen problemen. Dat eigene moet wel in gemeentebeleid tot uitdrukking komen. Gelukkig heeft Westland Verstandig weten te bereiken dat de onzinnige en dure handhavingsacties in het buitengebied een pas op de plaats hebben gemaakt. Als er concrete schaalvergrotingsinitiatieven zijn die ook echt direct gerealiseerd zullen gaan worden en er een reële uitkoopregeling -gebaseerd op juiste financiële waardes zijn gebaseerd, dan is veel effectiever optreden mogelijk. Ook het te bekrompen beleid over burgerbestemmingen voor woningen in de Westlandse linten dient bijgesteld te worden.

Westland Verstandig vindt de bestuursmentaliteit in Westland niet goed. Echt belangrijke zaken voor de burgers worden terzijde geschoven en verkeerde en ongelukkige zaken worden doorgezet, wordt te veel de nadruk opgelegd en rust deze te veel nadeel, verzwegen en politiek afgedekt. Dit moet echt anders en beter en dat in het belang van de Westlandse burgers.

Subsidies voor alle activiteiten gewenst die bijdragen aan de leefbaarheid, welzijn en participatie. Andere gemeenten geven daar wel geld voor. Dat geldt ook voor buurtcomités/verenigingen/bewonersorganisaties.

Zonnepanelen: Het gemeentebestuur moet de burgers die dat willen laten meeprofiteren van de voordelen van zonnepanelen. Ook dat is in het belang van de gemeente. Motie 18: betalen na verkregen voordeel.

Risicoregister:

Claims in de 750 handhavingsdossiers, triasboring € 900.000,– risico opgevoerd wordt € 650.000,–. Oostelijke randweg / duurder worden / € 1.8 miljoen Honderdlandcombinatie (hele bedrag), Greenport Horti Campus, blijkbaar is risico verhoogd omdat staatsgarantie niet doorging. Waarom niet gemeld. Wat is nu de zekerheid? Garantie van € 13 miljoen. Ontsluiting Maasdijk. Rechtstreeks garanties aan woningcoöperaties € 20 miljoen en 10% is € 2 miljoen, nu maar € 1 miljoen opgevoerd. Summier risicoregister. Waarom geen risico bij debiteuren.

Onzinnige handhaving

Stoppen met de onzinnige handhaving. Leidt tot niets. Alleen tot veel verdriet bij betrokkenen, leegstand en onwil om de eigendom over te dragen, wat de gemeente niet kan afdwingen. 4 externe juristen met ondersteuning zijn ingevlogen. Kost enorm veel geld en levert niets op dan wel een wethouder Ouwendijk die geen menselijke maat kent. Alpaca-locatie toont aan wat gevolg is: nutteloze leegstand en maar geen herstructurering.

Cultuurbeleid

Cultuurbeleid in de begroting ontbreekt volledig. We zijn tevreden over Cultuurweb, maar die ontwikkelen natuurlijk geen beleid. De wethouder De Goeij hebben we dan ook niet gehoord, behalve dan de € 30.000,– uit de 25%-regeling. Voor de rest laten we de verenigingen en cultuur aan haar lot over. Niet goed. In een samenleving heeft goede cultuur een toegevoegde waarde. We willen toch als gemeente aantrekkelijk zijn voor nieuwkomers. Motie 30;

Voorop moet staan zorgdragen voor een beter welzijn en levensgeluk van de inwoners. Meer doen voor de grote groep ouderen zonder werk.

Meer revalidatieplekken gewenst.

Verder terugdringen schades bij jaarwisseling: kosten € 263.000,– en schade € 90.000,– afgelopen jaar. Motie 19;

Invoering Westlandpas per 1 januari 2017. Nu toch weer € 25.000,– uit MKB-fonds, dus van de gemeente. Hoe zit dat?

Andere wijze van begroten:

Zie amendement en begroting die daarbij hoort. € 30 miljoen, zijnde bijna 10% van het begrotingstotaal kan in ieder geval anders besteed worden.

 

 1. Motie inzake deugdelijke mantelzorgondersteuning

 

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016 voor de Begrotingsraad 2017;

Overwegende:

dat gemeenten veel vrijheid hebben in het vormgeven van mantelzorgbeleid, mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering;

dat vanuit het cliëntperspectief het belangrijk is dat zij dat beleid zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de mantelzorgers;

dat goede ervaringen van andere gemeente inspiratie bieden:

 • In Den Haag komen de mantelzorgers in aanmerking voor een zogenaamde PEP-pas. Deze pas geeft korting op uitjes, zoals bioscopen, theaters, restaurants, activiteiten, workshops en cursussen. Ook geeft de pas recht op 8 uur gratis klussendienst aan huis. Alle pashouders krijgen ook het gratis magazine “Iedereen”. Zo zijn mantelzorgers in beeld bij de gemeente, ze kunnen voorzien worden van relevante informatie en ze krijgen hiermee al een blijk van waardering. De PEP-organisatie kijkt breder dan alleen mantelzorg. Zij combineert activiteiten voor ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers en emancipatie.
 • De gemeente Amsterdam heeft voorzieningen getroffen om in geval van nood -bijvoorbeeld als de mantelzorger uitvalt– gemakkelijk vervangende zorg te regelen. Dit zogenaamde noodpakket bestaat uit een mantelzorgboek en een mantelzorgpas. De gegevens in het mantelzorgboek en op de mantelzorgpas maken de overdracht van mantelzorg gemakkelijker.
 • In Leiden werkt men met een zogenaamd Leids Mantelzorgakkoord en 13 partijen uit Leiden hebben daarbij een handtekening gezet onder afspraken over mantelzorgondersteuning zoals de Vereniging van Mantelzorgers, de gemeente en diverse zorg- en welzijnsorganisaties, verzorgingshuizen, GGZ-instellingen, vrijwilligersorganisaties en Mee.
 • Zelf hebben we al geopperd een financiële compensatie te geven na het wegvallen per 1 januari 2015 van de fiscale regeling. In veel gemeenten gebeurt dat al.

dat ook kleinere kernen in Westland vaak te weinig zorgvoorzieningen hebben om mantelzorgondersteuning goed te organiseren. Daarvoor zouden burgerinitiatieven in dat gat moeten springen om ervoor te zorgen dat burgers zolang mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers de nodige ondersteuning krijgen. Een zorgcoöperatie die ervoor zorgt dat de leden voor elkaar op basis van wederkerigheid zorgen, is wellicht daarvoor een mogelijkheid;

Spreekt uit:

 • dat de mantelzorgers in Westland verdere ondersteuning verdienen;
 • dat uiterlijk op 1 april 2017 een deugdelijk mantelzorgbeleid, mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering in Westland moet worden vastgesteld waarbij ook de nodige financiële middelen worden verwerkt bij de 1e actualisatie begroting 2017 en waarbij de mantelzorgers actief worden betrokken bij het opstellen van dat beleid;

Draagt het College op:

Om gezamenlijk met de Commissie Maatschappelijke Ondersteuning te komen tot een aantal voorzieningen waar mantelzorgers echt wat aan hebben, waarbij de goede ervaringen in andere gemeenten wellicht als bron van inspiratie genomen kunnen worden ofwel een financiële compensatie wordt geboden.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake betere mantelzorgondersteuning

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016 voor de Begrotingsraad 2017;

Constaterende:

dat mantelzorgers vaak geen beroep doen op mantelzorgondersteuning omdat zij vaak geen weet hebben van de bestaande voorzieningen en zij zichzelf vaak niet als mantelzorger zien;

Van mening:

dat mantelzorgers een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor Westlanders en de best mogelijke ondersteuning verdienen vanuit de gemeente Westland;

Verzoekt het College:

 • Samen met partners uit het veld een voorstel te formuleren met als doelstelling de beste ondersteuning van Westlandse mantelzorgers en die ondersteuning uit te bouwen met nieuwe faciliteiten;
 • Dit voorstel zo snel mogelijk aan de Raad voor te leggen en vervolgens te faciliteren;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake (kleinschalige) burgerinitiatieven

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat op het gebied van de zorg in Westland nog een hele slag te maken is;

dat structurele voorzieningen ontbreken;

dat er voldoende ruimte is voor (kleinschalige) burgerinitiatieven;

dat bijgaande brief van Respijthuis Westland geen trend mag worden in Westland;

dat het Logeerhuis Ter Heijde zich richt op een andere doelgroep;

dat de Raad van Westland in wil zetten op dit soort initiatieven en ook van oordeel is dat daarvoor –zo nodig- geldmiddelen moeten worden vrijgemaakt;

dat het College geen exclusieve afspraken met de grote zorgaanbieders maakt waardoor burgerinitiatieven worden bemoeilijkt;

Spreekt uit:

 1. dat het College ieder kleinschalig burgerinitiatief bij aanmelding direct doormeldt aan de Raad en vervolgens in overleg met de Raad/Commissie MO beziet samen met de initiatiefnemers of het initiatief toegevoegde waarde heeft voor de zorg in Westland en
 2. het College op te dragen geen exclusieve afspraken te maken met de grote zorgaanbieders in Westland, dan wel met het Zorgkantoor, dan wel met de grootste ziektekostenverzekeraar in Westland waardoor kleinschalige initiatieven niet worden toegestaan, dan wel worden ontmoedigd dan wel onmogelijk worden gemaakt.

bijlage-motie-8-11-16-kleinschalige-burgerinitiatieven

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie tot het creëren van crisisbedden in de dorpskernen; Iedere Westlander heeft het recht in de eigen kern te blijven ook als hij/zij zorg nodig heeft;

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat vooral oudere inwoners van Westland die hun hele leven al hier wonen, vaak gedwongen worden als zij elkaar net zo nodig hebben, gescheiden te gaan wonen omdat de ene partner in een andere verzorgingscategorie zit dan de andere partner;

dat dit tot groot persoonlijk leed leidt omdat de ene partner de andere partner niet meer kan vergezellen en eventueel begeleiden net in de laatste fase van het leven;

dat aan deze schrijnende situatie op korte termijn een einde gemaakt moet worden doordat de gemeente zich het lot van die mensen aantrekt en niet alles afwentelt op de zorgaanbieders/derden;

Draagt het College op:

Nog in deze raadsperiode het probleem op te lossen door meer crisisbedden te formeren en dat of zelf te doen of in overleg en nauwe samenwerking met de zorgaanbieders dan wel burgerinitiatiefnemers.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake inzetten euro’s voor de zorg en niet voor andere fondsen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat het College van plan is de van het Rijk in 2015 ontvangen euro’s voor de zorg te willen inzetten voor andere doelen;

dat we het geld voor de zorg echt moeten gaan uitgeven daar waar het voor gegeven is;

dat in Westland nog genoeg te doen valt op het gebied van de zorg en het sociale beleidskader uitgaat van algemene uitgangspunten die nog ingevuld moeten worden en waar dus ook gelden voor aanwezig moeten zijn;

dat voorts structurele voorzieningen in Westland op het gebied van de zorg fundamenteel ontbreken;

dat de inwoners centraal moeten staan bij een en ander en ook doelen moeten worden gesteld;

dat dan ook alle zorgeuro’s besteed moeten worden voor de zorg;

Spreekt uit:

Dat de € 7.5 miljoen die nu voor het Leefbaarheids- en Duurzaamheidsfonds worden uitgetrokken daarvoor niet besteed worden en beide fondsen indien dan nog nodig, uit andere reserves gevoed worden

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie vinger aan de pols op het gebied van de zorg

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat diverse landelijke media de noodklok luiden over diverse mistoestanden in de zorg en ook bij enkele zorgaanbieders waarvan er ook één in Westland actief is en waarmee de gemeente financiële afspraken maakt;

dat uiteraard de Westlandse Cliëntenraad afdoende de kwaliteit bewaakt van de zorg;

dat aanvullend ook vanuit de gemeente met de zorgaanbieders geregeld overleg gevoerd moeten worden over de situatie in de verzorgingshuizen, de dagelijkse problemen waar men op stuit, het aantal keren dat men “nee” moet verkopen, de wachtlijsten die met name bij De Kreek vrij aanzienlijk zijn en de gevolgen daarvan etc.;

dat ook het “plasprobleem” nu pas weer uit de krant vernomen moet worden en het opvalt dat veel mistoestanden middels de pers moeten worden geconstateerd daar anders er geen melding van komt;

dat wellicht angst en bescheidenheid en terughoudendheid de bovenhand hebben;

dat de gemeente dient te zorgen voor haar inwoners en goed de vinger aan de pols moet houden, zeker voor deze kwetsbare groep mensen;

Draag het College op:

maandelijks overleg te voeren met de zorgaanbieders die in Westland actief zijn over vorenstaande punten en één keer per kwartaal ook melding te maken aan de Commissie MO over zaken die besproken zijn, knelpunten die er zijn en ook oplossingen die getroffen zijn.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake stoppen met het creëren van allerlei fondsen waardoor controle Raad op bestedingen wegvalt

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat het College inmiddels ruimhartig gebruik maakt van de mogelijkheid om fondsen te vormen waarvan de gelden uit bestaande reserves worden genomen;

dat een fonds het nadeel heeft dat er voor de besteding geen aparte controle door de Raad plaatsvindt;

dat recente uitgaven in het kader van die fondsen ook dat bewezen hebben;

dat wil de Raad van haar budgetrecht gebruik blijven maken, een nauwere controle op de uitgaven van die fondsen nodig is, dan wel dat het College stopt met het creëren van fondsen voor gelden die al uit de reserves komen;

Spreekt uit:

dat het College stopt met het creëren van fondsen waardoor het budgetrecht van de Raad eigenlijk verder wordt uitgehold omdat de Raad over de bestedingen geen controle kan uitoefenen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake SBK en periodieke controle door de Raad

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat op 5 juli2016 bijgaande motie werd ingediend;

dat toen geantwoord werd dat in de begroting 2017 duidelijkheid zou worden gegeven;

dat die duidelijkheid ontbreekt in de begroting;

Draag het College op:

Alsnog uit te voeren hetgeen in de motie van 5 juli 2016 is gevraagd en periodiek inzage te geven in de structurele en incidentele kosten.

motie-8-8-11-16-bijlage-motie-5-7-16

 

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake dierenwelzijn

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat in Westland geen gestructureerd dierenwelzijnsbeleid is;

dat recentelijk in De Lier bleek dat de inwoners van het kastje naar de muur gestuurd werden zonder dat de “wilde” dieren ter plekke daar echt baat bij hadden;

dat er wel ambtelijke bijstand voor de mensen was, maar al spoedig bleek dat de geschikte kennis gewoon niet aanwezig was;

dat andere gemeenten een expliciet dierenwelzijnsbeleid hebben en ook daar financiële middelen aan verbinden;

dat het woord “dierenwelzijn” in de begroting of CWP niet voorkomt en ook het College het daarover nooit heeft;

Spreekt uit:

het College van Burgemeester en Wethouders op te dragen binnen drie maanden na vandaag te komen met een dierenwelzijnsbeleid waarin zowel dieren in het wild als dieren met een eigenaar betrokken worden.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake kustbebouwing

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

dat de afgelopen periode er nogal wat te doen geweest is over bebouwing op het strand en in de duinen, ook in Westland, en het plaatsen van 700 windturbines van 200 meter hoogte op 18 kilometer van de Zuid- en Noord-Hollandse kust;

dat aan beide zijden van het strand en ook op het strand zelf terughoudend moet worden omgesprongen met het benutten van die ruimte voor windturbines op zee en bebouwing van strandhuisjes etc.;

dat uiteraard wel horecafaciliteiten op het strand thuishoren, zulks ter ondersteuning van de recreatieve functie van het strand;

dat voor het overige geen bebouwing dient plaats te vinden en erg terughoudend moet worden omgesprongen met het aanbrengen van een infrastructuur die het natuurlijk karakter van strand en duinen wegneemt;

dat in de begroting een bedrag van € 100.000,– is opgenomen voor de inkomsten terzake van het aanbrengen van 100 strandhuisjes bij Ter Heijde en Monster;

dat de duinen en het strand verder beschermd moeten worden en op korte termijn een conserverend bestemmingsplan moet worden vastgesteld waardoor een bouwontwikkeling onmogelijk wordt gemaakt;

dat ook het nog niet in procedure zijnde plan voor de 100 strandhuisjes moet worden gestopt;

dat in de vragenbeantwoording wordt aangegeven dat door de strandexploitantenvereniging een kustvisie wordt opgemaakt en dat de gemeente daarbij betrokken wordt;

Motie:

Verzoekt het College:

 • de post van € 100.000,– uit de begroting te halen en het bedrag maar extra te bezuinigen op externe betrekkingen van € 100.000,– dan wel op de post bedrijfsvoering;
 • op de kortst mogelijke termijn, dat wil zeggen binnen twee maanden, te komen met een eenvoudig conserverend bestemmingsplan voor het strand en de duinen, waarbij het huidige karakter van strand en duinen bewaard blijft;
 • stop te zetten het initiatief voor de bouw van 100 strandhuisjes bij Ter Heijde en Monster;
 • op de kortst mogelijke termijn een kustvisie aan te leveren waarbij als uitgangspunt geldt een nulbeleid en geen bebouwing meer wordt toegevoegd, tenzij het gaat om voor het recreatief gebruiken van het strand benodigde horeca- en andere voorzieningen;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

10a. Motie tot het nemen van een Voorbereidingsbesluit

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat er op dit moment allerlei niet eens hele duidelijke plannen zijn met betrekking tot bebouwing op strand en duinen;

dat voor alle zekerheid het beste een Voorbereidingsbesluit genomen kan worden zulks teneinde onwenselijke ontwikkelingen voor wat betreft bouwen op strand en duinen te voorkomen;

dat het Voorbereidingsbesluit voldoende ruimte kent voor het huidige gebruik en voor gebruik hetwelk dan in overeenstemming zal zijn met het toekomstige bestemmingsplan;

Draagt het College op:

met een voorstel te komen voor het nemen van een Voorbereidingsbesluit voor strand en duinen van Westland, waarbij de begrenzingen gevolgd worden van het bestemmingsplan Kust aan zowel de zijde van Hoek van Holland en Den Haag alswel in de duinen, zulks teneinde mogelijk op handen zijnde bebouwingsplannen te bevriezen totdat duidelijkheid is over het planologisch regime.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Initiatiefvoorstel, formeel in te dienen via de griffie bij de Voorzitter

Aan de Gemeenteraad:

Onderwerp: Voorbereidingsbesluit, te nemen voor het gehele duinengebied voor de Westlandse kust en het daarvoor zich bevindende strand.

De Raad van de gemeente Westland, gelezen het voorstel van de fractie van Westland Verstandig;

Gelet op het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

Besluit:

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gronden zoals aangegeven op bijgaande kaartbijlage;
 2. Dat het verboden is het feitelijk gebruik van de desbetreffende gronden en bouwwerken zoals dit bestond op het moment van in werking treden van dit besluit, te wijzigen in een ander gebruik;
 3. Dat het College van Burgemeester en Wethouders op verzoek een omgevingsvergunning kan verlenen voor een afwijking van het onder 2 bedoelde verbod indien het voorgenomen gebruik past binnen het (in procedure te brengen) bestemmingsplan;
 4. Dat dit besluit op 9 november 2016 in werking zal treden;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2016.

Griffier                                                         Voorzitter

Aan de Gemeenteraad:

Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Westlandse duinen en Westlands strand.

Gevraagd besluit

Samenvattend stellen wij voor:

Een voorbereidingsbesluit te nemen voor de gronden die op de bijlagen zijn aangeduid.

Waarom dit voorstel? Waarom nu voorgelegd?

Inmiddels is het Kustpact tot stand gekomen en in dat Kustpact wordt aan de Provincie Zuid-Holland opdracht gegeven om voor 1 januari 2018 de ruimtelijke regels te wijzigen.

dat de Raad van de gemeente Westland van oordeel is dat verder geen bebouwing dan wel wijziging van gebruik van het duingebied en het strand moet plaatsvinden;

dat de ruimtelijke plannen rond het nieuwe bestemmingsplan afgewacht moet worden waarin ook de nieuwe visie op duinen en strand verder verwoord wordt;

dat op dit moment het planologisch regime voor strand en duinen mogelijkheden geeft voor (beperkte) bebouwing en andersoortig gebruik;

dat eerst een Kustvisie moet worden gemaakt en naar aanleiding van die Kustvisie een bestemmingsplanprocedure moet worden doorlopen met betrekking tot duingebied en stranden.

dat dan ook een voorbereidingsbesluit genomen dient te worden zulks teneinde de huidige situatie te bevriezen in afwachting van het Kustpact, nieuwe ruimtelijke regels van de Provincie Zuid-Holland en het nieuwe bestemmingsplan waarin een en ander wordt opgenomen;

11-bijlage-initiatiefvoorstel

 

12.Motie inzake tweede oprit De Tuinen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat de tweede oprijbaan bij De Tuinen door omwonenden als bezwaarlijk wordt gezien;

dat omwonenden ook melding maken dat er praktisch nooit drukte ter hoogte van de oprijbaan is;

dat de verkeerssituatie ter plaatse alleen maar verergert en daarover blijkbaar niet is nagedacht;

dat voorts de financiering thans in de problemen komt nu één van de partners niet wil bijdragen;

dat voorts een heel onveilige situatie, ook voor fietsers, dreigt te ontstaan waar het wachten is op de eerste ongevallen;

Spreekt uit:

De plannen voor de extra oprijbaan naar het parkeerterrein bij De Tuinen opnieuw te bezien en te beoordelen en te oordelen over de opmerkingen en bezwaren van omwonenden.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake het doen van onderzoek naar uitgaven van het College/collegeambtenaren in de periode 2010-2016 zonder dat een expliciet collegebesluit daaraan ten grondslag ligt

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat in de zogenaamde accountantskwestie gebleken is dat het College aanzienlijke bedragen uit kon geven voor opdrachten aan de raadsaccountant waarvan een aantal facturen bij deze motie gevoegd zijn;

dat het werkzaamheden betrof die door de gemeentesecretaris aan Deloitte werden opgedragen en ook zogenaamde meerwerknota’s; Enkele voorbeeldnota’s worden bijgevoegd bij deze motie (circa € 150.000,– opdracht professionalisering bedrijfsvoering en meerwerkopdrachten -buiten raadsopdrachten-);

dat deze bedragen zijn uitgegeven zonder dat dit in collegebesluiten is terug te vinden;

dat dit niet correct is, zeker niet als het ook nog een accountant betreft die zelf de rechtmatigheid van deze uitgaven –die aan de raadsaccountant zelf zijn uitbetaald- moet gaan toetsen namens de Raad;

dat het vorenstaande aanleiding is om een onderzoek te doen naar de uitgaven die het College en namens het College gedaan zijn in de periode 2010 tot en met 2016;

Spreekt uit:

dat de Raad een onderzoek zal doen naar alle uitgaven die het College voor zichzelf (als bestuursorgaan) en/of voor de gemeente gedaan heeft waarvoor geen collegebesluiten voorhanden zijn en welke uitgaven ook niet kenbaar zijn uit de overgelegde begrotingen en de jaarrekeningen zoals deze door het College zijn opgesteld in de diverse jaren.

motie-13-8-11-16-bijlage-notas

 

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie verzoek om informatie financiën College

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016

Overwegende:

dat de fractie van Westland Verstandig meerdere malen verzocht heeft om inzage in de uitgaven van College/collegeleden vanaf 2012;

dat de grootboeken die binnen de gemeentelijke administratie daarvoor worden aangehouden, het aangewezen medium zijn;

dat in de accountantsaffaire is vastgesteld dat er vele honderdduizenden euro’s per jaar door het College van B&W werden betaald aan de raadsaccountant, terwijl daar geen collegebesluit noch een raadsbesluit tegenover stond;

dat ook volstrekt onduidelijk is op welke wijze betalingen binnen het gemeentelijk apparaat verlopen;

dat ook van een aantal andere uitgaven gebleken is, zonder dat deze zijn terug te vinden in de begroting/jaarrekening,

dat daar, wil de Raad controleren en het budget bewaken, meer helderheid en duidelijkheid in moet komen;

dat ook bezien moet worden in hoeverre de regels over het inkoopbeleid in acht genomen zijn;

Draagt het College op:

 • Binnen drie dagen nadat de motie is aangenomen te verstrekken de complete grootboekstaten van uitgaven van het College vanaf 2012 tot en met oktober 2016;
 • Duidelijkheid te geven hoe de betalingsstromen verlopen en hoe het kan dat betalingen verricht worden van vele honderdduizenden euro’s per jaar zonder dat daar een college- dan wel een raadsbesluit tegenover staat;
 • Een overzicht te geven van betalingen en daarbij aan te geven krachtens welk concreet besluit de uitgaven gedaan zijn;
 • Aan te geven op welke wijze verantwoording plaatsvindt van betalingen aan derden die voor college(leden) gemaakt worden, zoals cursusgelden, dinergelden, heidesessies, taxikosten etc.;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake externen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat maximaal 15% van het loonbedrag voor externen mag worden besteed;

dat vanaf 2010 wordt aangegeven dat fors onder de 15% gebleven wordt;

dat het P-budget jaarlijks gelijk gehouden wordt rond de € 50 miljoen;

dat meerdere keren verzocht is inzage te geven in de afkomst van de externen en op welke afdelingen die externen worden ingezet en specificaties van de voor die externen te betalen bedragen. Helaas geen echt inhoudelijke antwoorden;

dat volledige transparantie en duidelijkheid moet komen hoe dat nou zit;

Spreekt uit:

dat het College binnen twee maanden nadat deze motie wordt aangenomen een volledig overzicht geeft van alle externen die vanaf 2010 tot en met 2016 zijn ingezet bij de gemeente, door welke bureaus die externen aan de gemeente beschikbaar gesteld zijn dan wel in welke gevallen sprake is van een ZZP-relatie en op welke afdelingen de betreffende externenwerken c.q. gewerkt hebben en wat de totale kosten van die externen zijn.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

16.Motie inzake het veiliger maken van Westland op het gebied van verkeer

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat vele inwoners zich bij raadsfracties beklagen over onveilige verkeerssituaties bij hen in de omgeving;

dat daaronder mede begrepen wordt het te snel rijden, dat vrachtwagens rijden daar waar de wegen daarvoor niet geschikt zijn etc.;

dat dan ook op korte termijn Westland in kaart gebracht moet worden op het gebied van onveiligheid en net als bij de school-thuisroute onveilige en hinderlijke verkeerssituaties moeten worden beëindigd;

Draagt het College op:

Alle verkeersknelpunten in Westland in kaart te brengen, inclusief de zich voordoende situaties waar vrachtverkeer gebruik maakt van wegen die daarvoor niet geschikt zijn, gevallen van te snel rijden:

Wateringen: Kerkstraat en Herenstraat;

Naaldwijk: Kruisbroekweg, Secretaris Verhoeffweg, Burgemeester Elsenweg;

Monster: Emmastraat, Burgemeester Kampschoerstraat;

’s-Gravenzande: Koningin Julianaweg;

De Lier: Sportlaan en N223;

Honselersdijk: Dijkstraat;

Maasdijk: Pettendijk, Tuinderweg en lange Kruisweg Maasdijk

en overige gevallen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

16a. Motie inzake actualisering WVVP

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat een nieuw Wegen- en vervoersplan moet worden tot stand gebracht;

dat Westland toe is aan een algehele herziening van het Wegen- en vervoersplan 2005;

dat Westland werkt met een Wegen en vervoersplan (WVVP) uit 2006 en ook de verkeersstromenberekeningen van voor 2006 zijn;

dat categorisering van wegen, het parkeerbeleid, beheer van openbare ruimte allemaal geregeld wordt in dat Westlandse Verkeers- en vervoersplan;

dat de Provincie uitgaat van vaak niet meer correct zijnde cijfers uit 2006 voor verkeersmaatregelen en wijzigingen/aanpassingen;

dat het Westlandse Verkeers- en vervoersplan gold voor 2005-2015;

dat Westland toe is aan een nieuw WWVP gebaseerd op de huidige situatie en op de huidige verkeersstromen in Westland;

dat ook het puntenbeleid wellicht aanpassing verdient;

dat het een omissie is dat dat plan nog niet vervangen is door een nieuw plan;

Draag het College op:

binnen zes maanden te komen met een nieuw concept Westlands Verkeers- en vervoersplan gebaseerd op de huidige cijfers.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake wens verbetering kwaliteit lucht en oppervlaktewater in Westland

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat we recentelijk opgeschrikt zijn door constateringen dat zowel het oppervlaktewater als de lucht in Westland van slechte kwaliteit zijn;

dat we natuurlijk de mond vol hebben over de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland, maar fundamentele zaken zoals een goede lucht- en waterkwaliteit niet kunnen regelen;

dat het natuurlijk niet gaat om wedstrijden te winnen en prijzen binnen te halen, maar om het wel en wee van de burgers;

dat dan ook op korte termijn concrete maatregelen genomen moeten worden om lucht- en waterkwaliteit te verbeteren;

dat recent nog bij de ontwikkeling van de Rentmeester gewezen is op het fijnstofprobleem, maar het College dat weggewoven heeft en heeft aangegeven dat de luchtkwaliteit goed was;

dat inmiddels de luchtkwaliteit in Westland ook landelijk bezien bedroevend is;

Draagt het College op:

met effectieve maatregelen te komen al of niet tezamen met Delfland voor wat betreft de waterkwaliteit en het bedrijfsleven om te komen tot een betere luchtkwaliteit boven Westland en voorts bij het vergunnen van bouwprojecten rekening te houden met die slechte kwaliteit en de toevoeging van fijnstof doordat bepaalde activiteiten plaatsvinden in de kernen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

18.Motie tot het aantrekkelijker maken van zonnepanelen voor burgers

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat er een bijdrageregeling is voor onder meer verenigingen en scholen als zij zonnepanelen aanbrengen;

dat voor burgers ook een aantal subsidieregelingen in het leven geroepen zijn door Provincie en het Rijk als zij zonnepanelen wensen te plaatsen;

dat toch de zonnepanelen op privéwoningen niet echt doorbreken, ook niet in Westland;

dat andere gemeenten het systeem hebben ingevoerd dat zonnepanelen door de woningbezitters op termijn afbetaald worden, dat wil zeggen dat het zonnepaneelvoordeel dan eerst voor het grootste deel wordt aangewend voor de afbetaling van de aangeschafte zonnepanelen;

dat elders in den lande de gemeenten dit stimuleren en faciliteren;

dat een soortgelijke regeling ook in Westland in het leven geroepen zou moeten worden;

dat ofwel de gemeente ofwel Westland Infra, waar de gemeente nagenoeg alle aandelen van heeft, een dergelijke regeling zou moeten faciliteren;

dat in ieder geval bezien moet worden of burgers interesse hebben in deze wijze van financieren;

Draagt het College op:

Te bezien, eventueel via een rondschrijven via Westland Infra, de wenselijkheid bij burgers zonnepanelen aan te schaffen als de betaling van die zonnepanelen kan plaatsvinden doordat uit de voordelen de afbetaling van de aankoopsom plaatsvindt en ook aan de burgers voor te leggen dat als dat gefaciliteerd wordt door ofwel de gemeente ofwel Westland Infra, zij dan zouden overgaan tot het aanschaffen van zonnepanelen;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake terugdringen schade van gemeente bij jaarwisseling

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat de gemeente bij de afgelopen jaarwisseling voor € 263.000,– kosten gemaakt heeft en de schade € 90.000,– bedroeg;

dat een andere benaderingswijze van het gemeentebestuur nodig is om de omvang van de kosten en de schade naar beneden te brengen;

dat de inzet van tijdelijke vrijwillige buurtpreventen/politieassistenten het nodige soelaas zal brengen;

dat voorts wellicht een campagne gevoerd kan worden door de gemeente om iedereen erop te wijzen voorzichtig te zijn zodat branden veroorzaakt door de festiviteiten zoals de afgelopen jaren het geval bleek te zijn, zich niet meer gaan voordoen;

Spreekt uit:

het College van Burgemeester en Wethouders opdracht te geven om voor de komende jaarwisseling die maatregelen te nemen die nodig zijn om de totale kosten naar beneden te brengen en ook de mogelijkheid van schade te minimaliseren en burgers en ondernemers te wijzen op de risico’s die festiviteiten rondom de jaarwisseling met zich mede kunnen brengen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie inzake schone gemeente Westland

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Constaterende:

dat een schone buitenruimte essentieel is voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Westland;

dat het College een goed schoonniveau als target heeft;

dat er nog veel zwerfvuil en vuil rond containers in delen van Westland aanwezig is, hetgeen tot klachten van inwoners leidt;

Overwegende:

dat door veel Westlandse burgers er toch nog regelmatig zwerfvuil en andere knelpunten worden geconstateerd;

dat de Raad geen inzicht heeft in de verschillende reinigingsmethoden en wat de kosten daarvan zijn;

Draagt het College op:

een plan op te stellen waarbij alle reinigingscomponenten, reinigingsmethoden en de kosten daarvan inzichtelijk worden gemaakt en aan de hand daarvan een voorstel te doen hoe het zwerfvuil en andere knelpunten op het gebied van schone buitenruimte in Westland aanzienlijk verder af kunnen nemen en welke additionele kosten dit met zich meebrengt;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

21.Motie inzake begrijpelijke bestemmingsplannen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016, ter vaststelling van de Begroting 2017;

Constaterende:

dat veel bewoners erg graag willen weten wat er gebeurt en verandert in hun dorpskern, straat of omgeving als er een bestemmingsplan op tafel ligt;

dat bestemmingsplannen vaak veel vakjargon bevatten en daardoor onleesbaar zijn indien de lezer niet over deze specifieke vakkennis beschikt;

Overwegende:

dat bewoners op een goede manier in het proces betrokken moeten worden;

dat er meer steun gegenereerd kan worden voor bestemmingsplannen wanneer het taalgebruik helder en duidelijk voor iedereen is;

Draagt het College op:

Bij elk bestemmingsplan een samenvatting van één pagina te maken in heldere en duidelijke taal waardoor het voor elke Westlander duidelijk is wat het doel, de gevolgen en maatregelen zijn van het gewijzigde en/of nieuwe bestemmingsplan;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

22.Motie inzake leraar van het jaar

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017;

Constaterende:

dat Westland voorop wil lopen als kennis- en innovatie centrum;

dat goed onderwijs daarbij essentieel is;

dat het wenselijk is om 2 jaarlijks een verkiezing van de Westlandse leraar/onderwijzer in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) te houden;

Overwegende:

dat leraren (onderwijsprofessionals) en onderwijzers in het onderwijs gekoesterd en gewaardeerd dienen te worden;

Draagt het College op:

per 2017 de verkiezing van de Westlandse leraar/onderwijzer bij basisonderwijs, VO en MBO van het jaar te organiseren en dat daarna om de twee jaar te doen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

23.Motie sportcapaciteit

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016 ter bespreking van de begroting 2017;

Constaterende:

dat de gemeente Westland streeft naar een zo groot mogelijke sportparticipatie van de westlanders;

dat er signalen bekend zijn van individuele burgers, sportverenigingen en vanuit diverse gebieden, dat er capaciteitsproblematiek wordt ervaren binnen sportfaciliteiten (o.a. sportvelden);

Overwegende:

dat het belangrijk is, dat alle Westlanders in hun directe omgeving gebruik kunnen maken van goede faciliteiten om sport uit te oefenen en/of te bewegen;

dat capaciteitsproblemen in Westland de sportparticipatie van Westlanders geen strobreed in de weg zouden mogen leggen;

dat er een schouw moet plaatsvinden om de tekortenopgave in kaart te brengen;

Draag het College op:

In een nieuwe visie, indien de noodzaak bevestigd wordt, het verhogen van de sportcapaciteit uit te werken en mee te nemen als uitgangspunt bij nieuwe investeringen.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

24.Motie sport in de buitenruimte

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Constaterend:

dat sport bijdraagt aan belangrijke doelen zoals het verhogen van de gezondheid en het stimuleren van de participatie;

dat steeds meer Westlanders sport bedrijven in de buitenruimte zoals bijvoorbeeld hardlopen, wielrenen, bootcamp, fietsen, lopen;

Overwegende:

dat het mogelijk maken van sporten in de buitenruimte met lagere structurele kosten gepaard gaat dan sporten in de (gemeentelijke) accommodaties;

dat objecten in de buitenruimte steeds vaker voor multifunctioneel gebruik worden ontworpen;

Draagt het College op:

 • Te komen met een visie om sporten op natuurlijke wijze te ondersteunen via de inrichting van deze buitenruimte;
 • bij de totstandkoming zo snel als mogelijk daarvan in welk geval bewoners en sporters te betrekken;
 • daarbij ook concrete voorstellen te doen, inclusief budgettaire consequenties en daarbij te kijken naar het beschikbaar maken van kraanwater en het plaatsen van sporttoestellen in de openbare ruimte;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

25.Motie invoer zorgvolgsysteem

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016 ter bespreking van de begroting 2017;

Constaterend:

dat de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor de zorg aan en voor ouderen, mensen met een beperking en jongeren;

dat een onderdeel van deze zorg het aanvragen en beoordelen van aanvragen is;

Overwegende:

dat het voor veel bewoners te lang duurt voordat er een uitslag is van een zorgaanvraag;

dat het voor veel bewoners onduidelijk is in welk stadium een zorgaanvraag zich bevindt;

Verzoekt het College om:

In 2017 een online zorgvolgsysteem te ontwikkelen waarin:

 • real time zichtbaar wordt wat de status is van een zorgaanvraag;
 • welke informatie van de betrokkenen of derden nog nodig is;
 • welke stappen er nog doorlopen moeten worden om tot een definitief besluit te komen;

Genoemd online zorgvolgsysteem op 1 januari 2018 voor alle gebruikers operationeel te hebben.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

26.Motie communicatie op locatie

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016 ter bespreking van de begroting 2017;

Constaterend:

Dat bewoners en belanghebbenden door de gemeente op verschillende wijzen worden geinformeerd en/of geconsulteerd over bestemmingsplanwijzingen via consultatie gemeentesite;

dat niet iedereen pro-actief op de hoogte wordt gesteld van een op handen zijnde wijziging;

Overwegende:

dat het in het buitenland heel gebruikelijk is ook op de locatie zelf bekend te maken wat de plannen of beoogde ontwikkelingen zijn;

dat dit soms wel gebeurt door een ontwikkelaar om de verkoop te stimuleren, maar dat het de gemeente zou sieren als zij (ook) op de betreffende locatie aangeeft waar meer informatie te vinden is over het projectbestemmingsplan dan wel de WABO-procedure;

Verzoekt het College om:

 • In twee gebieden te experimenteren met het op locatie communiceren over op handen zijnde wijzigingen van project-bestemmingsplannen dan wel WABO-procedures en daarbij te verwijzen naar de procedure betreffende inspraak/bezwaar/zienswijze;
 • Na verloop van een jaar of na tien projecten te evalueren en de bevindingen terug te koppelen aan de Raad;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

27.Motie onderhoud nieuwe buitenruimte

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016 ter bespreking van de begroting 2017;

Overwegende:

dat nieuw aangelegde buitenruimte als gevolg van nieuwe bouwprojecten of andere areaaluitbreidingen, goed onderhouden dient te worden;

dat voor nieuw aangelegde buitenruimte tijdig het beheer dient becijferd te worden;V

Verzoekt het College om:

Voorafgaande aan de aanleg van nieuwe buitenruimte standaard een beheerparagraaf met financiële consequenties vast te stellen;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 1. Motie poep op de stoep

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016 ter bespreking van de begroting 2017;

Constaterende:

Dat hondenpoep op straat een zeer grote ergernis is onder de Westlanders;

Overwegende:

dat niet alle hondenbezitters zich geroepen voelen om gebruik te maken van de geëigende plekken om honden uit te laten dan wel de poep te deponeren;

dat het straatbeeld hierdoor verrommelt;

dat er meer focus zou moeten komen op het opruimen van hondenpoep:

dat er ook meer bakken moeten zijn in de openbare ruimte om de poep in te deponeren;

Draag het College op:

 • om te kijken of er een gerichtere controle mogelijk is;
 • pro-actief hondenbezitters voor te lichten en de openbare ruimte die gebruik wordt voor het uitlaten van honden te voorzien van meer bakken;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

29.Motie overlast gevende Nederlanders van Marokkaanse afkomst in Westland

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016 ter bespreking van de begroting 2017;

Constaterende:

dat uit diverse gebeurtenissen in Westland blijkt dat de integratie van Nederlanders van Marokkaanse afkomst het moeizaamst verloopt;

dat geregeld overlast, onregelmatigheden en ergernissen in de diverse dorpskernen daar het bewijs van zijn;

Overwegende:

dat het onduidelijk is welke factoren ertoe leiden dat de integratie van Westlanders met een Marokkaanse achtergrond lijkt te stokken;

dat ook deze groep toch volwaardig mee moet draaien in de Westlandse samenleving

Verzoekt het College:

 • te onderzoeken waarom het gemeentelijk instrumentarium op het gebied van criminaliteit, overlastgevendheid etc. het minst effectief is voor de groep Westlanders met een Marokkaanse achtergrond;
 • daarbij relevante expertise van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie te betrekken;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

30.Motie cultuurbudget op peil

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016 ter bespreking van de begroting 2017;

Constaterende:

dat het in het belang van Westland is dat het cultuurbudget op peil blijft;

Overwegende:

dat op dit moment kunst en cultuur in Westland niet of nauwelijks nog gefaciliteerd worden door de gemeente;

dat Cultuurweb een prima en uitstekende verbindende factor is en ook prima en uitstekend functioneert, maar niet de rol van de gemeente als financieel ondersteuner dan wel ondersteuning op een ander vlak van de gemeente kan overnemen;

dat recentelijk nog de wethouder aangaf Cultuurweb geen subsidie te verstrekken;

dat dat laatste overigens niet correct is daar Cultuurweb ook aan cultuurinitiatieven summiere bedragen bijdraagt;

dat er bij de gemeente Westland geen budget meer is voor kunst en cultuur;

dat een aantal instellingen en verenigingen door bezuinigingen in de vorige raadsperiode hard geraakt zijn waardoor zij in gevaar komen;

dat er dan ook financiële ruimte voor vernieuwing moet zijn binnen de culturele sector;

dat Westland een aantrekkelijke gemeente wil zijn en met name ook jongeren wil trekken met goede opleidingen en met World of Westland, maar dat daar een goed cultuurklimaat ook onderdeel van uitmaakt;

Draag het College op:

alsnog met een kunst- en cultuurbeleid te komen en daarvoor een afdoende budget beschikbaar te doen zijn en dat bedrag te nemen uit de reserve sociaal-maatschappelijke visie.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

31.Amendement tot wijziging van de begroting

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat de begroting uiteraard bestaat uit veelal vaste inkomsten waarvan het Gemeentefonds, OZB, rente en dividend de hoofdelementen zijn;

dat ook een aantal uitgaven natuurlijk al vast staan, doch ook een groot aantal keuzes mogelijk zijn;

dat diverse keuzes in de begroting anders gemaakt zouden moeten worden;

dat onder meer op het gebied van public affairs, Westland marketing, handhaving en ook de zoveelste veel euro’s kostende poging om de Greenport gestalte te geven, ook de gelden moeten worden uitgegeven waarvoor ze ontvangen zijn en dat geldt met name op het gebied van de zorg, de euro’s verkeerd besteed worden;

dat in ieder geval andere keuzes gemaakt moeten worden door niet in de begroting op te nemen onder meer de navolgende posten:

 • incentives bedrijven € 500.000 per jaar (2017 en 2018);
 • gebiedspilots en onderzoeken ruimtelijke strategie € 125.000 in 2017;
 • versnelling projecten € 100.000 in 2017;
 • Duurzaamheidsfonds en Leefomgevingsfonds € 7.5 miljoen;
 • Ambtelijke inzet HOT halveren € 100.000 in 2017 en 2018;
 • handhaving buitengebied € 202.000 in 2017;
 • organisatie SKT € 350.000 oplopend naar € 700.000 pj (90% niveau 2016);
 • bestuursondersteuning € 100.000 oplopend naar € 300.000 pj;
 • communicatiefuncties € 100.000 oplopend naar € 300.000 pj;
 • stijging apparaatskosten per inwoner met 16,9% sinds 2015 (terug naar niveau 2015 + inflatie cumulatief 2,3%) € 8,085 miljoen pj;
 • imago/public affairs/externe positionering € 638.000 pj;
 • extra middelen netwerken GPWO en MRDH € 100.000 pj.

dat deze gelden uitgegeven zouden moeten worden voor dierenwelzijn, verbeteren zorg dichtbij, mantelzorgondersteuning, structureel extra investeren in groen en de kernen etc.;

 

31-bijlage-bij-amendement-tot-wijziging-van-de-begroting-8-november-2016

Draagt het College op:

De begroting te wijzigen in de vorenstaande zin zoals aangegeven op bijgaande staat die als tegenbegroting kan worden bezien.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

32.Motie ProRap 2016 bij agendapunt 6.a

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat in de Begrotingsraad van november 2014 bij raadsmeerderheid is besloten € € 2,65 mln. te onttrekken uit de bestemmingsreserve Afval ter financiering van projecten uit het masterplan digitalisering;

dat de opbrengsten van de gescheiden afvalstromen door ontwikkelingen in de (wereld)markt onder druk staan en naar verwachting € 155.000 minder opbrengst zullen genereren in 2016, waardoor naar verwachting een extra onttrekking uit de reserve afval noodzakelijk wordt (zie ProRap 2016 pagina 23);

dat de vergoedingen vanuit de Raamovereenkomst verpakkingen dalen de komende jaren, waardoor de inkomsten voor de afvalinzameling nog verder onder druk komen te staan (zie Programmabegroting 2017-2020 pagina 117).

dat de afgelopen 5 jaren de hoeveelheid restafval per bewoner daalt, maar slechts langzaam (1-1,5% per jaar; zie Programmabegroting 2017-2020 pagina 119) en niet te verwachten is dat daarin versnelling komt zonder extra maatregelen met bijbehorende kosten;

dat uit meerjarenbegroting 2017-2020 is af te leiden tot op termijn (2020) de bestemmingsreserve Afval zonder extra maatregelen een tekort zal te zien geven en dat dat door de tegenvallende opbrengsten in 2016 en dalende vergoedingen de komende jaren dat naar verwachting nog eerder zal optreden;

dat door voornoemde tegenvallers en extra onttrekkingen voor andere doeleinden uit de opgebouwde bestemmingsreserve Afval voorkomen moet worden dat deze reserve, die door Westlandse huishoudens is opgebracht voor dat doel, die bovendien hun best doen om afval te scheiden, straks ook nog eens ‘als beloning’ extra tariefstijgingen voor de afvalstoffenheffing moeten gaan betalen.

Draagt het College op:

 • Af te zien van de overheveling van geraamd ca € 0,4 mln. bij jaarrekening 2016 van de incidentele gelden ter financiering van externe juristen die ingezet worden voor de handhaving in het buitengebied, zoals is vooraangekondigd (zie  ProRap  2016, pagina 24);
 • dit geraamde overschot in 2016 van € 0,4 mln. in te zetten voor financiering van het Masterplan Digitalisering, waarbij een gelijk bedrag uit de masterplangelden wordt teruggestort naar de bestemmingsreserve Afval.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top