skip to Main Content

Nieuwjaarsboodschap Westland Verstandig

Nieuwjaarsboodschap Westland Verstandig

Westland Verstandig wenst alle Westlandse inwoners een fijn, gelukkig en gezond 2023 toe!
Veranderen, dat willen, moeten en kunnen we in 2023!

 Een nieuw jaar start altijd met goede voornemens.

Dat geldt zeker voor Westland Verstandig. We noemen 2 voornemens waar we direct in januari mee aan de slag gaan:

  1. In Westland is de inzet van vrijwilligers fenomenaal. Zonder die vrijwilligers zou Westland er heel anders uitzien. Zeker met de verdere vergrijzing moet de Gemeente alle vrijwilligers koesteren. Niet alleen met woorden, maar ook met verdere ondersteuning. Een blijk van waardering is belangrijk.
    Te vaak hoort Westland Verstandig dat verzoeken om financiële bijdragen van vrijwilligersorganisaties niet “passen binnen de randvoorwaarden van subsidieregelingen”. Dat moet veranderen vindt Westland Verstandig. Daarom komt zij begin 2023 met het initiatief tot het invoeren van een Westlandse Waarderingssubsidie. Dit is een eenjarige / incidentele of een meerjarige/ structurele bijdrage vanuit de Gemeente aan een bepaalde activiteit, vrijwilligersorganisatie, verenigingen, die erkenning maar vooral waardering vanuit de Gemeente vragen en verdienen. Het verenigingsleven is van groot belang voor het welzijn en de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen en vergroot de betrokkenheid van de inwoners. De Waarderingssubsidie geldt als een symbolische bijdrage. Ook is het doel het ondersteunen en onderhouden van een goede basisstructuur van krachtige en toekomstbestendige verenigingen, stichtingen of organisaties, die van algemeen maatschappelijk belang zijn voor de inwoners van de Gemeente Westland. In Westland moeten de inwoners centraal staan.
    Inwoners, hun netwerken, verenigingen, ondernemers en instellingen geven met elkaar invulling aan hun leefomgeving en aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien en te ontspannen. Burger- en verenigingsinitiatieven ontwikkelen mee met de veranderende vraag in buurten en dorpen.
  2. Wegenstructuur en verkeersveiligheid zijn voor onze inwoners steeds belangrijkere items. Hun leefomgeving wordt daardoor beheerst. Ook overlast van hangjongeren is een veelgehoorde klacht. Westland Verstandig kreeg daar -zeker in 2022- veel verzoeken / vragen / klachten over. Daar moet de Gemeente Westland in 2023 echt wat aan gaan doen door concrete oplossingen en daden. Daarom zullen we in januari 2023 een Meldpunt Onveilige verkeerssituaties en overlast openen, waar onze inwoners tot 1 april 2023 kunnen opgeven waar in hun omgeving iets gedaan moet worden aan de wegenstructuur en/of verkeersveiligheid. Ook zullen we inwoners vragen om met verbeterplannen te komen.
    Daarna zal Westland Verstandig alle meldingen bundelen en een Westlands verkeersplan aan het College voorleggen met het verzoek dat snel uit te voeren.

En verder in 2023:

Ook in 2023 wil Westland Verstandig altijd dichtbij zijn, gemakkelijk bereikbaar en behulpzaam bij de snelle aanpak van grote en kleine gemeentezaken. Wij willen ook dat het gemeentebestuur en de organisatie zo gaan werken. Dat betekent een betere, snellere en effectievere dienstverlening op alle gebieden. Dat betekent ook beter luisteren en vooral zichtbaar doen wat echt nodig is.

Veel onzekerheid en zorg

2023 gaat ook van start met veel onzekerheid en zorgen van onze inwoners, ondernemers en verenigingen door de energie- en economische crisis en de verdere gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Hogere prijzen van eigenlijk alles waardoor het welzijn van velen in gedrang komt c.q. dreigt te komen. De Gemeente Westland zal de komende maanden moeten zorgen voor oplossingen op maat daar waar dat nodig is, ook als dat geld kost. Een Gemeente Westland dus, die haar inwoners door deze lastige crisis leidt.

Politiek werk: veel werk aan de winkel

2023 is het ook het jaar van de verdere uitvoering van de 183 actiepunten van het coalitie-actie programma. Van bouw van starters- en seniorenwoningen tot betere WMO-zorg zonder wachtlijsten, van nog beter groenonderhoud tot aantrekkelijkere dorpen, van hogere veiligheid op onze wegen tot een actievere Gemeente op alle gebieden. Ook op de uitvoering daarvan zullen we scherp toezien of alles ook uitgevoerd wordt wat we beloofden. Onszelf scherp houden, maar ook het College en de Raad in het belang van onze inwoners. Want voor die inwoners, daar doen we het voor, ook in 2023.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top