skip to Main Content

Onderhandse vragen over raadsvoorstel inzake huisvesting zorginstellingen ten behoeve van sociaal kernteam in de Wilhelminaschool te ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland,
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Onderhandse vraag ingevolge artikel 169 lid 3 Gemeentewet tevens artikel 26-vraag

Edelachtbaar College,

De fractie is in beginsel positief over het tweede leven dat de Wilhelminaschool in ’s-Gravenzande gaat krijgen in de vorm van huisvesting van het sociaal kernteam. Prima ontwikkeling voor ’s-Gravenzande. Westland Verstandig ziet in het voorgenoemde besluit een bevestiging van haar visie, om bestaande gebouwen op te knappen. Dat is duurzaam. Onnodige nieuwbouw omdat zoveel gebouwen leegstaan in Westland is zeker niet duurzaam.

We hebben wel nog een aantal onderhandse/artikel 26-vragen die we graag beantwoord willen zien ruim voor de raadsvergadering van 30 juni a.s. Zo nodig zullen we met een amendement/motie komen. Sprake is van een ondeugdelijk en niet compleet onderbouwd voorstel.

 • Hoe hoog zijn de huisvestingskosten (vaste en variabele) van het SKT nu in Naaldwijk en Wateringen?
 • Wat zijn de totale kosten geweest en nu nog steeds inclusief verbouwingskosten en huurkosten van het huidige pand Van der Horstweg in ’s-Gravenzande?
 • Hoe lang lopen de huurverplichtingen in het pand Patijnenburg nog en wat is het jaarlijkse huurbedrag wat de Gemeente moet betalen? Blijft de Gemeente die ruimte wel gebruiken ook nadat het huurcontract met Patijnenburg geëindigd is? In feite betaalt de Gemeente daarna toch de huur omdat met Patijnenburg een open eindafspraak is voor wat betreft de financiën. Klopt dat laatste?
 • Sluit zeker het einde van het huurcontract bij de Van der Horststraat per 1-7-2016 aan bij het in gebruik kunnen nemen van de Wilhelminaschool?
 • In het voorstel wordt aangegeven “onze kernpartner is ook toegezegd dat gezamenlijke huisvesting geregeld gaat worden”. Hoe is dat toegezegd en zijn daar documenten van? Zo ja, kunnen die verstrekt worden?
 • In het dienstverleningsconcept wordt aangegeven dat er drie werkgebieden zijn te weten Wateringen, Naaldwijk en ’s-Gravenzande. Dit betekent dat in een aantal kernen geen sociaal kernteam gehuisvest is. Is dat op termijn houdbaar? Is in De Lier geen behoefte aan huisvesting van het SKT?
 • Uitgangspunt is 92 fte’s en een “flexfactor” van 0,5. Waarop is het percentage van 0,5 gebaseerd? We moeten natuurlijk voorkomen dat straks het gebouw te klein is en er aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Sluit uw College dit uit? Zijn er prognoses gemaakt? Bij de twee nieuwe halve gemeentehuizen wordt rekening gehouden met het veel hogere factor. Is 0,5 dan reëel?
 • De Wilhelminaschool zou uitgekozen zijn omdat “hier al voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden”. Welke werkzaamheden zijn dat? Wat hebben die gekost?
 • Gewezen wordt op onvoorziene omstandigheden waardoor ingebruikname per 1 juli 2016 niet mogelijk zou zijn. Welke omstandigheden zouden dat kunnen zijn, nu de maatschappelijke bestemming gehandhaafd blijft?
 • Er wordt in het raadsvoorstel erg vaag gedaan over de daadwerkelijke kosten van renovatie en verbouwing. Aangegeven wordt “pas na aanbesteden zijn de werkelijke kosten in beeld”. Hier zullen toch rapporten van zijn en prijsopgaven? Kunnen deze verstrekt worden? Door dit voorbehoud in het voorstel wordt de Raad gevraagd een blanco cheque te geven. Dit mag toch niet de bedoeling zijn. Is het College het hiermee eens? Waarom geen maximum bedrag genoemd? Is er al een kostprijsberekening? Voor de bestaande gemeentehuizen werden de verbouwingskosten begroot op € 1.750 excl. BTW en verdere kosten. Van hoeveel wordt hier uitgegaan?
 • Opgemerkt wordt dat in de begroting dit bedrag niet is voorzien? Waarom niet? Dit was toch allang bekend bij uw College en zeker in november 2014 zo is bij de commissievergadering bevestigd. Waarom is het dan niet in de begroting 2015 meegenomen?
 • De dekking wordt gedeeltelijk gedaan uit de reserve sociaal maatschappelijke visie omdat daar nog € 600.000,= in zit. Wordt het resterende genomen uit de algemene reserve?
 • Welke boekwaarde heeft de Wilhelminaschool nu op dit moment?
 • Wat betekent dit plan voor de twee nieuwe gemeentehuizen? Aldaar is toch ook rekening gehouden met ieder geval een deel van deze ambtenaren? Gaarne duidelijk aangeven wat het effect is op de twee gemeentehuizen. Wordt door deze huisvestiging het idee van de centrale huisvesting in twee halve gemeentehuizen weliswaar niet grondig doorkruist?
 • Hoeveel van de 92 fte’s zijn ook opgenomen in de berekeningen van het aantal fte’s van de twee nieuwe gemeentehuizen?
 • Kan het programma van eisen verstrekt worden?
 • Wordt bij de verbouwing van de Wilhelminaschool ook rekening gehouden met het “energievriendelijk” maken?
 • In de exploitatieopzet zijn de variabele kosten niet meegenomen. Kan daar een overzicht van gegeven worden? Gedoeld wordt op te verwachten energiekosten, onderhoudskosten, schoonmaak, bewaking etc. Dit betekent de jaarlijkse lasten die ten laste gaan van de begroting van Westland. Gaarne daarvan ook een overzicht geven zodat dat eventueel in het besluit kan worden meegenomen.
 • Waarom wordt ingezet op het gemeentehuis ’s-Gravenzande. Duidelijk is toch pas dat op z’n vroegst oplevering van de twee nieuwe gemeentehuizen plaatsvindt in de zomer 2017 of veel later nu bezwaren tegen de omgevingsvergunningen al aangekondigd zijn. Dat is derhalve veel meer dan een jaar later dan 1 juli 2016. Hoe zit dat?
 • Door omwonenden is aandacht gevraagd voor de speelgelegenheden. Kan daarvoor ruimte worden vrijgemaakt bij de school? Volgens onze fractie is er voldoende ruimte om daar rekening mee te houden. Klopt dat?
 • Dit laatste zou eventueel gaan ten koste van parkeren. Kan er een totaalplan gemaakt worden van de parkeermogelijkheden in de directe nabijheid van de Wilhelminaschool?
 • Kan aangegeven worden wat het parkeereffect zal zijn bij de Wilhelminaschool als ook het centrumplan ’s-Gravenzande gerealiseerd is?

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

 

Back To Top