skip to Main Content

Ook buiten Westland terechte kritiek op asbestrapport Rekenkamercommissie

Ook buiten Westland terechte kritiek op asbestrapport Rekenkamercommissie; onvolledig, aantoonbaar onjuiste feiten en de meest cruciale vragen worden niet beantwoord

Ook in de provinciale politiek wordt fel gereageerd op het RKC-rapport. Het actiecomité heeft een brief aan de Raad gestuurd met een aantal terechte opmerkingen. In den lande roeren deskundigen zich en spreken hun verbazing uit. Westland Verstandig vindt de nu al in het rapport terug te vinden conclusies zeer verontrustend. Immers geconstateerd wordt dat er vele uitvoeringsfouten gemaakt zijn en de communicatie met de getroffen burgers ondermaats was. Duidelijke taal en de burgemeester moet zich dat persoonlijk zwaar aanrekenen. Echter er is veel meer en dat is niet meegenomen. Een aantal fases hadden moeten worden belicht in het rapport:

  • Tijdens en na de brand: Klachten politie dat zij niet bekend waren met asbestuitstoot, toezegging burgemeester: de gemeente ruimt alle asbest –openbaar- en privégebied- op, de buurt wordt asbestvrij gemaakt op haar kosten, keuze om eerst de Velo-terreinen schoon te maken. Bewoners vertrouwen op toezegging en doen geen melding bij hun verzekering.
  • Periode 14 dagen na de brand tot en met april: Terugkomen op toezeggingen, de achtertuinen en dakpannen doet de gemeente niet meer en niet asbestvrij maar asbestveilig, geharrewar, geen bekwame schoonmakers, diefstallen, niet volledige schoonmaak, discussies over aanwezigheid asbest, dubbele werkzaamheden, onlogische volgorde in werkzaamheden zoals de grond wel schoonmaken en de daken niet waardoor asbest blijft vallen vanaf daken, bepaalde delen overslaan waardoor verwaaiing plaats kon vonden etc. Daarnaast uitlatingen burgemeester in het openbaar en van een raadsfractie: asbest is helemaal niet schadelijk.
  • Periode na “oplevering” gemeente in april tot september 2015: Gemeente doet niets meer en trotseert protesten inwoners dat er nog overal asbest aanwezig is. Gemeente geeft aan: “wij zijn klaar” en verwijst naar aantoonbaar onjuiste rapporten uit april 2015. Als iemand asbest vindt moet hij dat zelf maar opruimen, is het gemeenteadvies.
  • September 2015 tot januari 2016: Bewoners en Provincie komen in actie. 96 rapporten over aanwezigheid asbest in en rond woningen. Provincie start taakverwaarlozingsprocedure op en komt tot en met fase 3. De Provincie wint adviezen in die aangeven dat de gemeente ernstig tekortschiet en de volksgezondheid in gedrang komt. De gemeente doet aanvankelijk weinig en pleegt in ieder geval geen goede inzet om de buurt asbestvrij of -veilig te maken. Reden voor de Provincie om in actie te komen.
  • 5 januari 2016: Op die dag vergaderen Gedeputeerde Staten over de kwestie en er ligt brief klaar aan gemeente dat de Provincie de sanering overneemt omdat de gang van zaken en de houding gemeente volstrekt onaanvaardbaar zijn. Op die dag ‘s avonds spoed- en crisisoverleg tussen Gedeputeerde Staten en College B&W. Wat die dag besproken is en aan stukken werd uitgewisseld wordt geheimgehouden door zowel Provincie als gemeente. Vreemd, wat valt er te verbergen?
  • 5 januari tot begin februari: Gemeente schakelt GGD in. Die verklaart, op verzoek, dat de volksgezondheid niet in gedrang is maar heeft slechts 2 van de 96 rapporten. Ook GGD wenst geen stukken te verstrekken en verschuilt zich achter geheimhouding. Waarom? Gemeente komt met een plan van aanpak. In feite wordt erkend dat het asbest er al lag vanaf april 2015 en dat de gemeente al die tijd niets gedaan heeft om dat probleem op te lossen.
  • Februari tot nu: Bewoners en gemeente saneren. Het wachten is nog op de uitvoering van de Provincie om een toegezegd eindonderzoek uit te voeren.

Voornoemde fases zijn in het RKC-rapport niet terug te vinden. Per periode had een conclusie moeten worden getrokken. Is niet gebeurd. Ook hadden de volksgezondheidsaspecten beter belicht moeten worden, uitgaande van de feiten van voor en na april 2015. De inwoners van Wateringen hebben het recht daarover eerlijke en juiste informatie te ontvangen. De vraag had beantwoord moeten worden of het aanvaardbaar is dat de bewoners vanaf februari 2015 tot en met januari 2016 door handelen van de gemeente blootgesteld zijn aan asbeststofdeeltjes en wat de gevolgen daarvan zijn of kunnen zijn.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top