skip to Main Content

Persbericht Bouw 2 halve nieuwe gemeentehuizen blijft geldverkwisting en voor Westland op dit moment volstrekt onverstandig

Bouw 2 halve nieuwe gemeentehuizen blijft geldverkwisting en voor Westland op dit moment volstrekt onverstandig

Met veel bombarie maakte de gemeentesecretaris van Westland bekend dat op 24 augustus de gunning gaat plaatsvinden van de slechte plannen voor de bouw van twee halve gemeentehuizen. Hoe ze er uit zien en wat ze kosten is niet bekend en blijkbaar wil dit college alles onder de pet houden. Pas na de gunning worden de Raad en de bevolking geïnformeerd. Informeren dus, zonder enige vorm van inspraak. Poetin zou er een voorbeeld aan kunnen nemen. Achterkamertjespolitiek, geheimzinnigheid en voorbijgaand aan alle mooie uitlatingen over burgerparticipatie.

Dit wordt kenmerkend voor dit college bestaande uit CDA, Gemeentebelang, VVD en Progressief en een Burgemeester die nergens om geeft en tussen, in plaats van boven de politieke partijen staat en die het ook niet zo nauw neemt met inspraak en burgerparticipatie . Tja is dit angst voor de vele Westlanders die deze gemeentehuizen niet willen of minachting van die burgers. Hoe het allemaal zit en wat de gevolgen zijn van dit onzinnige, geldverkwistende en vooral domme plan kunt u uitvoerig nog eens lezen op de site van Westland verstandig: www.westlandverstandig.nl: “geen 2 ” Dit plan is alleen een gevolg van ” groot denken” van dit gemeentebestuur.

Immers ook na realisering zullen de gemeente -medewerkers verspreid over het hele Westland gehuisvest blijven: Patijnenburg tot i.i.g. 2020 ca 45 ambtenaren, Wilhelminaschool, die voor minstens 2 miljoen euro s verbouwd gaat worden ca 50 ambtenaren, gemeentewerven ca 120 ambtenaren,op diverse verspreide locaties in Westland enkele tientallen ambtenaren, de ene helft gemeentehuis 150 ambtenaren en de andere helft gemeentehuis meerdere honderden ambtenaren. Dus los van de financiële, duurzaamheids- en andere argumenten wordt het doel ” we willen centrale huisvesting ” zeker niet gerealiseerd .Versnippering blijft ook na nieuwbouw. De nu bestaande gemeentehuizen hadden dit allemaal, dus inclusief de ambtenaren die nu in andere gebouwen zitten en daar ook blijven na de nieuwbouw best kunnen huisvesten en dan waren er maar 2 a 3 locaties. Voorts aantoonbaar goedkoper en duurzamer. Ook beter voor de kernen. Het college en de andere partijen zien dit ook ,maar zeggen daarover niets.

Een andere politieke partij (LPF) ging de verkiezingen in met de leuze “wij zijn toch niet gek ” en dat sloeg op het voornemen om 2 halve gemeentehuizen te bouwen . Die partij heeft zich naar het lijkt nu geschaard achter de bouwplannen. Tja ….weer een andere partij ( VVD ) wilde voor de verkiezingen perse geen 2 nieuwe gebouwen maar nu ze coalitie partij is werkt ze positief mee aan 2 halve gemeentehuizen. Dat de gemeenteschuld oploopt en de jaarlijkse lasten met meer dan 2 miljoen stijgen is -enkel vanwege het pluche- voor de VVD niet belangrijk meer. Dat pluche en het ” aanzien ” voelt zo lekker dat 180 graden gedraaid is.      Is dit kiezersbedrog? Weer een andere partij (CDA) wilde behoudt van het Rabobankgebouw. Niet dus … En toch ook nu weer akkoord; tja ook daar het pluche wat kleeft … Of slecht geheugen. Tenslotte wilde een partij (GBW) dat eerst de bestemmingen van de leegkomende gebouwen geregeld werden. Pas heeft het college aangekondigd, na een mislukt kansenfestival en grootheidswaanzinnige uitspraken tot medio 2014 van de Burgemeester dat gegadigden in de rij stonden –wie en wat- kon hij absoluut niet zeggen want de gegadigden stonden te wachten in het achterkamertje -Wateringen en s’-Gravenzande openbaar te willen gaan verkopen; komen nu toch de vriendjes van dit college in beeld ? In ieder geval werd ook die “eis” niet ingewilligd, maar GBW verbindt daar geen enkel gevolg aan. Sterker nog haar eigen wethouder doet dit alles; Tja het is en blijft politiek …..

Waarom willen alle Westlandse politieke partijen , behalve Westland verstandig , dan toch nieuwbouw van 2 halve gemeentehuizen zult u zich afvragen. Realiseer u dat de meeste bestuurders en beleidsbepalende medewerkers van Westland tussen nu en 4 jaar er niet meer zullen zijn. Zij hoeven zich dan niet meer te verantwoorden voor deze keuze en de gevolgen van een 25 jarig vast contract met aannemers, cateraars, schoonmakers etc.

Voorts wordt hardnekkig de kop in het zand gestoken voor de oplopende gemeenteschuld en de nadelige gevolgen van een te grote grondpositie. Als je dat doet dan beslis je natuurlijk makkelijk. Ook de raad treft hier blaam. Ze controleert niet en doet maar wat en loopt blind achter een college aan dat alleen oog voor zichzelf en haar eigen propaganda heeft. In 2014 werd een miljoen extra besteed aan een volstrekt overbodige 6e wethouder en werd het aantal bestuursadviseurs en pr mensen alleen voor het college fors uitgebreid. In 2015 nog meer bestuursadviseurs. Waarom ? Om duidelijk te maken hoe goed deze burgemeester en deze wethouders zijn voor Westland en haar burgers. Goed ben je natuurlijk door echt iets voor Westland en Westlanders te betekenen en te doen en niet door te doen alsof en dat breed uitgemeten via in positiviteit vaak absurde persberichten te verspreiden. Er is veel mis in Westland en dit college veroorzaakt veel onvrede bij burgers en ondernemers . Dit compenseren door overmatig veel geld en aandacht voor een positieve pr is natuurlijk een slechte zaak en nog erger echt verkeerd besteed geld. Dat geld kan en moet anders besteed worden. Ook dit pikt de raad en Westland verstandig is de enige die daarover klaagt o.m. bij de vaststelling van de jaarrekening.

Vanuit de raad komt geen enkel protest ook niet over het niet krijgen van de gemeentehuis bouwplannen van de laatste twee overgebleven aannemers , behalve dan weer van Westland verstandig.  Tja ….

De euro’s kunnen veel beter besteed worden aan zaken waar de burgers wel wat aan hebben. Bijvoorbeeld aan het creëren van betaalbare zorgwoningen voor ouderen in Sonnevanck te s’Gravenzande en in de elders in Westland leegkomende verpleeg- of verzorgingshuizen, het financieel beter faciliteren van verenigingen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de kernen, meer geld voor een beter groenbeheer in heel Westland, zorgen voor een behoorlijke dierenopvang, zorgen dat Westland weer een aantal, vanwege financiën, verloren gegane voorzieningen terugkrijgt zoals een nachtapotheek, echt iets doen aan ondernemers die nu in financiële nood verkeren, meer geld voor de zorg, beschut werken en vervoer ouderen en gehandicapten ,geen verhoging huren van de sport – en cultuur accommodaties, niet alleen met woorden maar echt financieel mogelijk maken dat op korte termijn goedkope en kwalitatief goede starterswoningen en sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden door forse afwaardering van bouwgronden en de leefbaarheid van de kernen doen toenemen door meer groen, meer opknappen van ontsierende gebouwen en meer burgerparticipatie. Deze lijst kan nog veel langer gemaakt worden. Allemaal zaken waar de burgers rechtstreeks van profiteren.

Op korte termijn speelt voor de bestuurders en de politieke partijen echter eigen imago, aanzien en een bijna onverklaarbare verbetenheid om dit prestige project – na de vorige mislukte pogingen – koste wat kost te realiseren. Gebleken is dat tegen die verbetenheid niets te doen valt ook niet met de goede argumenten van Westland verstandig. Verdrietig werd Westland verstandig van het feit dat praktisch geen raadslid tijdens de behandelingen in de raad het dossier kende en nauwelijks wist wat er allemaal speelde en op welke wijze de Burgemeester met zijn speciale  vreemde dbfmo constructie voor 2 eenvoudige gebouwen de raad in feite voor de gek hield. Wat houdt die constructie in? De gemeente gaat, met een fikse rentevergoeding, de aanneemsom in 25 jaar betalen – behalve een bedrag van bijna 14 miljoen euro’s dat wel betaald wordt -en gedurende 25 jaar moet de gemeente gedwongen alle diensten afnemen van de bouwers. Goed voor ingewikkelde brugconstructies maar niet voor dit soort gebouwen. De burgemeester gaf als verklaring dat hij mensen bij de Rijksgebouwendienst kende die hem dit adviseerden. De Rijksgebouwendienst kreeg meteen een Adviseursfunctie. Want zo werkt dat bij dit college. Vrienden ,kennissen eerst …… Tja Westland Verstandig heeft gezien wat de Rijksgebouwendienst aan uurtarieven rekent en dan is ook die keuze van die “adviseur” om dbfmo te gaan doen weer verklaard. Inmiddels blijken er heel veel nadelen te kleven aan deze constructie en voor gebouwen als deze wordt de dbfmo constructie in Nederland dan ook praktisch niet meer gebruikt. Niet in Westland echter. Waarom? Omdat de burgemeester per se voor de verkiezingen in 2014 de raad en de Westlandse bevolking voor een voldongen feit wenste te stellen, zeg maar klem wilde zetten en daarom was deze constructie nodig. De raad zou er niet meer aan te pas komen. Het zou en moest doorgaan. De raad pikte dat, behalve Westland verstandig uiteraard. Voorts worden op deze wijze  de totale kosten verborgen gehouden en dat komt dit gemeentebestuur wel goed uit. De achterkamertjes en alles verborgen houden is een van de belangrijkste kurken waarop dit college drijft. Stukken ofwel niet of onder geheimhouding verstrekken daar is men verbluffend goed in. De raad pikt dit keer op keer met uitzondering van Westland verstandig. De raad dient het college te controleren maar deze raad controleert niets en laat alles op zijn beloop. Slechte zaak, ook voor de Westlandse burgers.

Wat ook geen enkele aandacht van de raad kreeg is dat bovenop de prijs van de aannemers voor de realisering van de gemeentehuizen kosten gemaakt moeten worden voor een deel van de inrichting, infrastructuur, kosten rotonde Pijletuinenweg, parkeren, etc. etc.. Ook al die kosten worden weggemoffeld , maar moeten natuurlijk wel betaald worden…

Waarom dan toch ? Idee dat alles bij de gemeente veel beter werkt na de bouw? Medewerkers die samen koffie kunnen drinken? Of ijdeltuiterij gemeentebestuurders? Of opstapje naar betere of andere bestuursbaantjes elders? Dat laatste lijkt plausibel. Bij sollicitaties van deze burgemeester – zijn 2e en hopelijk laatste ambtsperiode zit er bijna op- wethouders (ook die zijn alleen maar bezig om zich naar buiten toe te profileren en te solliciteren en niet-echt begaan met de Westlandse bevolking)en topambtenaren staat het wel goed te kunnen vermelden dat deze bouwwerken gerealiseerd zijn. En wie is de dupe en blijft met de aangerichte ellende achter, juist ja, de Westlandse burger en ondernemers. Die krijgen de rekening gepresenteerd van dit slechte plan en het gedwongen keurslijf gedurende 25 jaren.

Hoe nu verder? Westland verstandig blijft – zoals ze voor de verkiezingen beloofd heeft- zich verzetten tegen de bouw van 2 halve gemeentehuizen. De zeer vele volmachten die in de manifestatiestand voor het gemeentehuis werden ondertekend, sterken Westland verstandig in haar gelijk en ook dat de Westlandse burgers die 2 gemeentehuizen niet willen. ” Ze zijn toch niet gek” is een veelgehoorde mening. Westland Verstandig zal zowel in de raad als daarbuiten er op blijven wijzen dat de bouw om meerdere redenen onzinnig en onverstandig is. Ook bij gunning zullen ongetwijfeld voorbehouden gemaakt zijn met de aannemers. Dus totdat met de bouw begonnen wordt zal Westland verstandig actie voeren, kritisch alles volgen en alles doen wat mogelijk is om de schade voor Westland te beperken. Nu we op 24 augustus voor het eerst kennisnemen van de plannen zullen ook die kritisch bekeken gaan worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd de komende tijd.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top