skip to Main Content

Persbericht huisvestingsverordening 2014

De Raad van de gemeente Westland behandelt op 16 december a.s. de Huisvestingsverordening Westland 2015. De fractie van Westland Verstandig zal een amendement indienen op die Verordening. Het amendement treft u bijgaand aan.

De huidige tekst van de verordening is gelijk aan de verordening zoals die voor Haaglanden geldt. Destijds heeft de gemeente Westland getracht meer ruimte te krijgen voor huisvesting van inwoners in de eigen dorpskern. Toen bij Haaglanden is dat niet gelukt omdat 7 van de 9 andere gemeenten anders dachten. Het gaat om het vastleggen van het percentage vrije beleidsruimte van de gemeente.

Nu de gemeente Westland zelf een verordening gaat maken, meent Westland Verstandig dat hetgeen de Raad en het College destijds bij Haaglanden wilden nu in deze gewijzigde verordening moet worden opgenomen. Het College van B&W wil dit niet en komt met een verordening (voor zes maanden) die gelijk is aan de Haaglandenverordening.

Westland Verstandig vindt dat het uit de Haaglandenverordening overgenomen percentage in artikel 21b van 15% gewijzigd moet worden in 50%. Op die wijze kan meer vorm en inhoud gegeven worden aan het zogenaamde lokaal maatwerk, dat wil zeggen dat zoveel mogelijk inwoners in het eigen dorp kunnen blijven wonen hetgeen ook goed is voor de sociale cohesie in de dorpskernen zelf en degenen die nu in die kernen wonen.

Vandaar het amendement.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top