skip to Main Content

Persbericht inzake Goed bezochte bijeenkomst ongeruste inwoners van Monster en Ter Heijde over busomlegging en veel suggesties hoe het bestaande probleem (Hortensiastraat / Arcasiastraat / Larixlaan) ook anders kan worden opgelost.

Goed bezochte bijeenkomst ongeruste inwoners van Monster en Ter Heijde over busomlegging en veel suggesties hoe het bestaande probleem (Hortensiastraat / Arcasiastraat / Larixlaan) ook anders kan worden opgelost.

Het College van Burgemeester en Wethouders nam begin augustus het besluit dat per eind augustus bus 31 niet meer door Monster rijdt maar om Monster heen via de Molenstraat en de Emmastraat. Tijdens de bijeenkomst gisteravond erkende de aanwezige wethouder Pieter Varekamp dat het College dit besluit nam, zonder eerst overleg te hebben met de inwoners die zijn aangewezen op openbaar vervoer, de Seniorenraad, Winkeliersvereniging, de belangenbehartigers van slechtzienden etc. Ook Westland Verstandig moest het besluit lezen in het AD van 2 augustus 2021. Om toch het geluid van de inwoners die geschaad worden door dit besluit van het College te laten horen, organiseerde Westland Verstandig in Fata Morgana de bijeenkomst. Gezien de Corona maatregelen was een beperkt aantal mensen van 50 mogelijk. Er waren meer aanmeldingen en met die inwoners werden aparte afspraken gemaakt.

De Seniorenraad voerde ook het woord en verzocht het Westlandse College samen met Westland Verstandig om uitstel van de maatregelen, zeker nu de winterperiode nadert. Niet te verwachten is dat dit College dat zal dan. Nog steeds huldigt zij: eerst besluiten en dan pas luisteren. Tijdens de avond voerden heel veel ongeruste inwoners het woord en deden oplossingssuggesties of deden hun verhaal wat de gevolgen voor hen zijn. Vaak schrijnend om aan te horen. De opmerking van Wethouder Varekamp dat altijd ook van Regiotaxi gebruik gemaakt kan worden, leidde tot felle reacties uit de zaak. Weer voldoet Regiotaxi niet omdat afspraken niet worden nagekomen en te vervoeren personen soms vele uren later pas opgehaald worden waardoor zij de ziekenhuis afspraak niet halen. Ook waren aanwezig enkele bewoners van de Hortensiastraat en de Larixlaan en die wezen er terecht op dat andere oplossingen dan nu het College wenst ook mogelijk waren geweest. De ogenschijnlijke tweespalt tussen bewoners die overlast/schade/onveiligheid ervaren en degenen die gebruikmaken van het openbaar vervoer en nu meer dan 1 km moeten lopen naar het meest dichtbij zijnde bushalte was er niet of nauwelijks tijdens de avond.

De oplossing van het College om met buslijn 34 over te stappen bij de Emmastraat werd door de aanwezigen niet ondersteund. Die bus rijdt veel minder en op zondag niet en voorts is overstappen een praktisch probleem omdat bussen niet op elkaar wachten. Dat is nu al de praktijk. Naar verluidt hebben vele chauffeurs oortjes in en zien en horen niet als ze even moeten wachten. Daarover werd tijdens de avond veel geklaagd.

Wel werden een aantal “snelle oplossingen” door de aanwezigen gedaan, zoals 1 bus 31 per uur door centrum, deugdelijke afstemming tussen de EBS chauffeurs dat er steeds maar een bus gelijk door centrum rijdt hetgeen soms even wachten betekent en buiten de spits gebruik maken van kleinere 20-personen bussen omdat dan de busbezetting toch niet groot is.

Ook werden een aantal ander oplossingen aangedragen om te voorkomen dat de kwaliteit van het openbaar vervoer in Monster nog slechter wordt, vooral voor de inwoners die beperkingen hebben. Een van de aanwezigen hield het College voor dat het College wel werkt aan een visie over een inclusieve samenleving maar nu daar invulling aan gegeven kan worden het College niet thuis geeft.

Het doel moet zijn korte en veilige looproutes voor jong en oud, maar vooral voor onze inwoners met een beperking. Het besluit van het College voldoet hier zeker niet aan en vraagt om heroverweging en uitstel van invoering. Westland Verstandig zal het College dan ook nogmaals verzoeken de maatregel uit te stellen en samen met de betrokken belanghebbenden te zoeken naar een betere oplossing.

Wethouder Varekamp benadrukte nog dat het om een tijdelijke maatregel gaat, voor enkele maanden. Daarna wordt bekeken hoe verder gegaan wordt. Hij zei wel toe dat hij nog schriftelijk aangeeft op welke wijze “de evaluatie” zal plaatsvinden omdat op de avond zelf daarover door hem geen duidelijkheid kon worden gegeven. Westland Verstandig zal verdere actie in deze ondernemen om uitstel van de maatregel te krijgen en wel eventueel maatregelen om verdere overlast in de hiervoor genoemde straten te voorkomen en snel overleg te voeren met alle betrokkenen hoe dit probleem het beste kan worden opgelost, daarbij rekening houdend met alle belangen die er zijn. Wij stellen daar vandaag vragen over. Voorts zullen we het College middels een motie vragen na te gaan welke meer structurelere oplossingen op termijn er kunnen komen omdat nu iedere oplossing niet bij iedereen een goed gevoel zal geven. Het College had al lang naar een structurele oplossing moeten zoeken en dan zou “dit gedoe” niet nodig zijn geweest.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top