skip to Main Content

Persbericht Metropool

De fractie van Westland Verstandig heeft op 17 december 2014 een persbericht gezonden inzake de wijze waarop het College en de coalitiepartijen omgaan met de Metropool MRDH. Ingesloten treft u daarvan nog een kopie aan.

Inmiddels heeft ook de Provincie gereageerd bij brief van 18 december 2014. Die brief treft u bijgaand aan. De fractie van Westland Verstandig zal de brief van de Provincie agenderen in de raadsvergadering van 20 januari 2015.

De Provincie neemt het standpunt in dat de vervoerstaken “moeten worden belegd bij een openbaar lichaam dat geen andere taken heeft dan die op het terrein van verkeer en vervoer”. De Provincie leidt daaruit af dat de vervoerregio geen onderdeel mag worden van een brede gemeenschappelijke regeling zoals de Metropool nu is. De Provincie wil daar met de gemeenten en ook met de Metropool over in gesprek.

In het belang van Westland en haar inwoners is het dat het (openbaar) vervoer goed gewaarborgd is en niet verder afkalft. Westland is op het gebied van vervoer beter af zonder de Metropool.

De fractie van Westland Verstandig zal dit ook aankaarten bij het (toekomstige) bestuur van de Metropoolregio. Zowel binnen de gemeente Westland als binnen het Metropoolbestuur zal Westland Verstandig actief zijn om zo de belangen van Westland beter te behartigen. Bij dit College en met deze burgemeester zijn die belangen naar de mening van de fractie niet in goede handen. Meer gedacht wordt aan eigen persoonlijk imago dan aan Westlands belang.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

persbericht 17-12-14 Metropool brief Provincie inz. vervoerregio 18-12-14

Back To Top