skip to Main Content

Persbericht Metropool

Burgemeester Van der Tak haalt de Metropool af van de raadsagenda van 25 november 2014

Bij het begin van de raadsvergadering van 25 november 2014 heeft burgemeester Van der Tak het agendapunt benoemingen Metropoolregio van de agenda afgehaald. De fractie van Westland Verstandig had al vòòr de raadsvergadering een motie rondgestuurd waarin zij ook aandrong op uitstel van de benoemingen. De motie luidt als volgt:

“Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 25 november 2014

In aanmerking nemende:

dat het Kabinet op vrijdag 21 november 2014 kenbaar gemaakt lijkt te hebben dat de Provincies en gemeenten een vervoersregio dienen te vormen;

dat er thans een discussie gaande is over de exacte betekenis van de woorden van het Kabinet en met name of de vervoersautoriteit als aparte commissie binnen de Metropool Rotterdam-Den Haag gebracht mag worden;

dat gezien deze discussie het volledig prematuur lijkt om nu al over te gaan tot benoeming van raadsleden in de Metropool Rotterdam-Den Haag/vervoerscommissie;

dat de 24 burgemeesters, waaronder de burgemeester van Westland, zich gehaast hebben een tegengeluid te laten horen en aan te geven dat het Kabinet precies datgene doet wat zij graag willen zien;

dat er in ieder geval onzekerheid is hoe nu de situatie is. Voorts zal ook de Eerste Kamer nog akkoord moeten gaan met de opheffing van de regioplus;

Spreekt de wenst uit:

De benoemingen in de Metropool Rotterdam-Den Haag uit te stellen totdat er meer duidelijk is over de juiste invulling van de vervoerregio en met name of de vervoerregio in of onder de Metropool mag worden opgenomen en als dat niet het geval is binnen de Raad van Westland een debat te voeren over de vraag of het zin heeft de Metropool alleen met een economische taak te belasten.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter”

Inmiddels had ook de Provincie al aangegeven dat er teveel onzekerheid was over de Metropoolregio en met name of openbaar vervoer en infrastructuur wel aan de Metropool zouden toekomen. Voorts is nog steeds onduidelijkheid over de opheffing van het huidige samenwerkingsverband van Haaglanden. Al die onzekerheden leiden er terecht toe dat er ook geen benoemingen plaatsvinden van Westlandse raadsleden in de Metropool.

Westland Verstandig heeft overigens eerder tegen de Metropool gestemd omdat er teveel onzekerheid was en de positie van Westland in de Metropool niet voldoende is vastgelegd, zeker niet op de langere termijn. Dat was wel beloofd en toegezegd dat dat goed geregeld zou worden. Opmerkelijk was het dat het College van B&W al veel eerder onvoorwaardelijk ingestemd had met de opname van Westland in de Metropoolregio. Gelukkig was de Raad kritischer en terecht zo blijkt uit de recente twijfels die toch weer ontstaan zijn. Opvallend daarbij was ook dat direct, zelfs op zondag, de 24 burgemeesters verklaarden vóór de Metropoolregio te zijn en geen enkel probleem zagen in de inmiddels ontstane onduidelijkheid. Blijkbaar pas na het weekend is het licht gaan schijnen bij burgemeester Van der Tak en vandaar dat hij ook het agendapunt terecht van de agenda van 25 november 2014 afhaalde. Of was hij bang dat de motie van Westland Verstandig het in deze zou gaan halen?

Hoe nu verder? Ongetwijfeld zullen de 24 burgemeesters trachten de Metropool alsnog gerealiseerd te krijgen. Welke acties zij verder zullen gaan ondernemen op dat punt is niet te voorspellen. Opvallend is dat nu ook de Provincie zich actief begint te roeren en haar rol in deze opeist.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top