skip to Main Content

Persbericht Metropoolregio

Persbericht

Het standpunt van Westland Verstandig inzake de metropoolregio is het navolgende:

Eerst moet veel beter dan tot nog toe gebeurd is, onderzocht worden wat de gevolgen zijn van niet toetreding tot de metropoolregio. Een te vormen metropoolregio zal zich voornamelijk gaan bezighouden met vervoer (openbaar vervoer/wegenaanleg en de subsidiëring daarvan) en de economie. Vooralsnog zal de metropoolregio derhalve minder ver strekken dan nu Haaglanden. Op dit moment hebben de toegetreden metropoolregiogemeenten wel besloten dat waarschijnlijk ook het groen onder de metropoolregio gebracht gaat worden en wellicht nog een aantal andere onderwerpen. De gemeente Westland heeft daar voorlopig nog niets over te vertellen. Wel is het zo dat de onderwerpen waarover de metropoolregio gaat, alleen maar uitgebreid kunnen worden als alle deelnemende gemeenten daarmee akkoord gaan. Met andere woorden, iedere gemeente heeft een vetorecht. Zolang Westland nog niet is toegetreden, is dat er natuurlijk niet en moet men intreden in de metropoolregio zoals die dan op dat moment bestaat.

Mocht het zo zijn dat de financiële nadelen bij niet toetreding er zijn c.q. aanmerkelijk zijn, dan zal Westland moeten toetreden. Echter dat vergelijk zal nog wel gemaakt moeten worden

Voorts moeten we ons ook beseffen als Westland dat als we niet toetreden, we eigenlijk de enige gemeente zijn in de zuidvleugel die niet deelneemt aan de metropoolregio en dat betekent waarschijnlijk ook op bepaalde punten een mindere positie. Ik denk dat het uiteindelijk erop neerkomt dat de gemeente Westland wel akkoord zal moeten gaan met de metropoolregio en ook met de voorgestelde constructie. Westland Verstandig vindt wel dat zij ten opzichte van de Westlandse inwoners verplicht is om een deugdelijke afweging te kunnen maken en nogmaals ondanks diverse verzoeken daartoe is een dergelijke afweging niet te maken zonder dat nadere feiten/cijfers/gegevens op tafel liggen.

Kort en goed: Eerst moet een deugdelijke afweging gemaakt worden tussen de voor- en nadelen van al of niet toetreden en indien duidelijk is dat toetreden financiële en strategische voordelen heeft, dan zal de gemeente Westland moeten toetreden. Doet zich dat niet voor, dan bestaat er natuurlijk geen enkele aanleiding om onderdeel te gaan uitmaken van een niet democratisch lichaam en dan moeten we het als Westland niet doen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top