skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: 2 nieuwe gemeentehuizen aantoonbaar veel duurder dan bestaande gebouwen

Inmiddels heeft de fractie van Westland Verstandig antwoord gekregen van het College op een aantal gestelde vragen. Daaruit blijkt dat de daadwerkelijke kosten van gebruik van de vier in 2014 in gebruik zijnde gemeentehuizen inclusief € 212.500,– voor onderhoud en inclusief huur uitbouw Naaldwijk van € 164.000,– en met belastingen die ook weer deels terug naar de gemeente vloeien ongeveer € 1.000.000,– per jaar bedragen. Gezien de lage boekwaardes van de gebouwen zijn de kapitaalslasten geen erg hoge bedragen. Het bedrag van € 1.000.000,– moet afgezet worden tegen het bedrag van € 3.700.000,– per jaar wat nieuwbouw van twee gebouwen in ieder geval gaat kosten. Dat zal trouwens meer zijn omdat ten onrechte allerlei bijkomende voorzieningen bij de nieuwbouw nu niet in de berekeningen worden betrokken. De bestaande gebouwen behoeven natuurlijk niet voor meer dan € 35.000.000,– verbouwd te worden zoals het College wil doen geloven. Dit is niet juist. Volksbedrog.

Voorts zijn nu in de vier gebouwen 678 ambtenaren gehuisvest exclusief de externen. Uitgaande van de werkplekkencapaciteit van de gemeentehuizen is ook duidelijk dat met drie gemeentehuizen volstaan kan worden in plaats van vier. De capaciteit in Monster wordt bij lange na niet benut, terwijl ook in de andere locaties er sprake is van meer werkplekken dan er ambtenaren werken.

Het College bevestigt door beantwoording van de vragen dat het niet juist is dat de nieuwe gebouwen goedkoper zijn.

Opvallend is ook dat het College volstrekt mysterieus is over hetgeen thans in de aanbestedingsprocedure plaatsvindt. Het College weigert aan de Raad, maar ook aan de burgers van Westland ook maar enig inzicht te geven in wat de twee nieuwe gemeentehuizen behelzen. Eerst de procedure zelf opzetten en nu zeggen dat de eigen spelregels openheid uitsluiten. Dat is onjuist.

Ook onjuist is het dat het project nieuwbouw gemeentehuis geen extra kosten kent. Destijds in het programma van eisen is al expliciet aangegeven dat een aantal posten daar niet inzitten. Ten onrechte worden infrastructurele voorzieningen zoals de rotonde aan de Pijletuinenweg en de ontsluiting van het gemeentehuis aan de Tiendweg nu helemaal afgewenteld op de al negatieve exploitatie van Hoogeland.

Inmiddels heeft de fractie van Westland Verstandig aanvullende vragen gesteld over de inhoud van de brief van 25 februari jl. Die vragen betreffen dan de kapitaalslasten over de bestaande gemeentehuizen, de inzichtelijkheid van de door het College besproken plannen voor de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen en het inzichtelijk krijgen van de extra kosten.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

N.B.    Bijlagen:

 

bijlage persbericht 26-3-15 antwoordbrief College vragen gemeentehuis

bijlage persbericht 26-3-15 vragenbrief fractie WV

 

Back To Top