skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: College houdt onwelgevallige brief Provincie over financiële positie gemeente Westland zes weken achter! Westland Verstandig krijgt van Provincie gelijk

Westland Verstandig: College houdt onwelgevallige brief Provincie over financiële positie gemeente Westland zes weken achter! Westland Verstandig krijgt van Provincie gelijk

 

De Provincie heeft in de brief ontvangen door de gemeente op 3 augustus 2015 duidelijk gemaakt dat de gemeente Westland maatregelen moet nemen voor het terugdringen van de schuldpositie en ook de hoge boekwaarde van de grondexploitaties niet alleen zorgt voor de hoge schuldpositie maar dat de gevolgen van de stagnerende voortgang in de grondexploitaties gevolgen moet hebben voor de meerjarenbegroting. Dit is ook steeds waarop Westland Verstandig gewezen heeft. En blijkbaar dus volgens de Provincie terecht. Het College heeft dat allemaal weggewuifd.

 

De Provinciebrief is binnengekomen bij de gemeente Westland op 3 augustus 2015. Het College heeft vervolgens die brief zes weken “onder de pet” gehouden en niet doorgestuurd aan de Raad. Dat is kwalijk gezien de inhoud van de brief. Zeker als in de tussentijd de gemeentehuizen voorlopig gegund worden en dus een investering van circa € 60 miljoen gedaan wordt waardoor de schuldpositie nog verder oploopt in plaats van teruggedrongen wordt. Wij zullen het College ter verantwoording roepen over deze obstructie en uiteraard is hier geen goed woord voor over. Westland Verstandig is benieuwd hoe vanavond de andere fracties zullen reageren op een typische kwestie voor de Westlandse wijze van besturen door het College. De Raad wordt niet, onvoldoende en te laat geïnformeerd over belangrijke zaken. Pas nadat het College zelf een reactie gereed gemaakt heeft op de brief van de Provincie, wordt de brief aan de Raad verstrekt op 11 september 2015. Dit is niet goed en valt op geen enkele wijze goed te praten. Eigenlijk valt op deze wijze met dit College niet meer te werken, tenminste als raadsleden die hun controletaak echt serieus nemen.

 

De brief van 29 juli op 3 augustus bij de gemeente binnengekomen wordt bijgevoegd.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

N.B. Inmiddels heeft de griffie ook onderzoek gedaan naar een en ander en inderdaad is de brief op 3 augustus op het gemeentehuis binnengekomen. Die brief wordt dan blijkbaar weggemoffeld door het College, want de brief komt niet bij de Raad en de raadsgriffie terecht, maar blijft liggen bij de burgemeester en de wethouders en hun ambtenaren en bestuursadviseurs. Vervolgens wordt waarschijnlijk besloten om die brief niet aan de Raad door te sturen omdat dat ongelegen komt en pas op 11 september wordt de brief afgegeven bij de griffie die dan onmiddellijk die brief doorstuurt aan de raadsleden. Zes weken na ontvangst. Het College zegt in de tussentijd niets.

 

Back To Top