skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Dubbelrol Raadsaccountant Deloitte onaanvaardbaar en fout

Westland Verstandig: Dubbelrol Raadsaccountant Deloitte onaanvaardbaar en fout

De Raad stelt de kaders en het College voert uit. De Raad controleert het College op het gevoerde (financiële) beleid. Dit is sinds het duale systeem het rollenpatroon binnen gemeenten. Het College maakt om controle mogelijk te maken jaarlijks een jaarrekening op en geeft inzage in alle papieren. In opdracht van de Raad controleert een externe accountant de door het College gemaakte jaarstukken. Belangrijk is het dat de accountant onafhankelijk is, controleert en de Raad informeert over de resultaten van de controle. In het verleden is de afspraak tussen de Raad en het College in Westland gemaakt dat als het College de door de Raad ingeschakelde accountant tussentijds wel eens om adviezen vraagt, dit vooraf aan de Raad gemeld wordt. Niet alleen moet de Raad weten wanneer dat gebeurt, maar de Raad moet ook in staat zijn te oordelen of het uitbrengen van advies door de accountant de onafhankelijkheid van de accountant in gevaar brengt.

Gebleken is nu dat de Raadsaccountant het College geadviseerd heeft zonder dat dat vooraf gemeld werd. Ook in Raadsvoorstellen heeft het College daarvan geen melding gedaan. De Raad neemt vervolgens daarop besluiten vanuit zijn kaderstellende rol. Daardoor is het mogelijk gebleken dat de Raadsaccountant het College controleert in dossiers waar diezelfde accountant eerder advies over heeft uitgebracht. Dit is net als de slager die zijn eigen vlees keurt en dus onaanvaardbaar en fout. Onaanvaardbaar omdat de accountant handelt in strijd met de plicht om onafhankelijk voor de Raad op te treden. Fout van het College dat misbruik maakt van de Raadsaccountant en in feite die Raadsaccountant in de positie brengt dat hij zijn eigen vlees moet keuren.

Recentelijk heeft het College aangegeven dat het adviseren zonder vooraf te melden aan de Raad niet haar fout is, maar de fout van de accountant. De fractie van Westland Verstandig moest zich maar tot de accountant wenden. De afgelopen weken heeft overleg plaatsgevonden over deze kwestie en is met de accountant gepraat. Wat betreft de fractie van Westland Verstandig kan onder strakke voorwaarden de huidige jaarcontrole 2014 afgemaakt worden. Met deze accountant moet in ieder geval gestopt worden na afronding van deze werkzaamheden. Voorts wil Westland Verstandig alle adviezen die door de accountant zijn uitgebracht aan het College en niet vooraf gemeld werden, ontvangen. De accountant zal zich na afronding van het controlewerk moeten verantwoorden over hetgeen geconstateerd is.

Vandaag heeft de fractie van Westland Verstandig een brief gezonden aan het College en Deloitte waarin zij nader op deze kwesties ingaat en op de gevolgen van een en ander.

Voor het geval het onaanvaardbaar en fout gedrag van het College en de accountant nu al gevolgen heeft voor Westland en haar inwoners en de accountant zijn werkzaamheden opschort, heeft de fractie verzocht een bijzondere openbare raadsvergadering te houden volgende week dinsdag 12 mei 2015 te 19.00 uur.

De fractie van Westland Verstandig ziet het als haar plicht jegens de Westlandse bevolking en ondernemers om dit soort praktijken aan de kaak te stellen. Eerlijk, open en transparant, daarop moet het Westlandse bestuur gebaseerd zijn.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

brf College 6 mei 15 inz. Deloitte

bijlage 1_001

bijlage 2_001

bijlage 3_001

bijlage 4_001

bijlage 5_001

bijlage 6_001

bijlage 7_001

 

 

Back To Top