skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Ook kritiek op begroting 2016 door Westland Verstandig krijgt bijval Provincie

 

Westland Verstandig: Ook kritiek op begroting 2016 door Westland Verstandig krijgt bijval Provincie

De Provincie heeft -na de constatering dat de begroting wel v.w.b. in- en uitgaven in evenwicht is- een aantal forse kritiekpunten gegeven op de begroting Westland 2016. Het College blijft -tot ongenoegen van de Provincie -ervan uitgaan dat jaar in jaar uit de geplande investeringen vooruit mogen worden geschoven. Daardoor wordt niet correct bezuinigd en de inwoners tekort gedaan. De Provincie gaat daarover praten met het College. Erger is de constatering dat onvoldoende informatie gegeven wordt door het College over de echte risico’s. Of te wel zoals de Provincie aangeeft: de transparantie van de risico’s moet vergroot worden. Daarnaast meent de Provincie dat een reeks risico’s m.b.t. de verbonden partijen (Westlandse Zoom, ONW, Patijnenburg etc.) niet in beeld gebracht zijn in de begroting. Hetzelfde geldt voor de risico’s die de bedrijfsvoering met zich meebrengt. Ook andere risico’s worden door de Provincie genoemd. Ook die worden in de begroting ten onrechte, volgens de Provincie, niet vermeld. Ook ontbreken duidelijke onderbouwde scenario’s over de best en worst cases, zijn de risico’s en de financiële effecten niet goed in beeld gebracht en is de onderbouwing van de benodigde weerstandscapaciteit onvolledig. Ook bevat de begroting geen informatie over de “de verhouding tussen de financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie van de gemeente. Tenslotte blijkt niet duidelijk of het beheer van het openbaar groen wel voldoet aan de minimumkwaliteitsnormen. De Provincie eist dat wel om kapitaalsvernietiging en schadeclaims te voorkomen. Westland Verstandig heeft al deze punten -naast een aantal andere keuzes bij in- en uitgaven waar de Provincie natuurlijk niet over gaat- tijdens de raadsbehandeling naar voren gebracht. Goed dat de Provincie nu Westland Verstandig bijvalt. Jammer voor Westland dat College en meerderheid Raad niet inzagen dat in de begroting niet alle risico’s goed verwerkt zijn en alles naar de verdere toekomst wordt verschoven.

bijlage persbericht 28-12-15 Schrijven provincie Zuid Holland inzake toezichtregime begroting 2016 11-12-15

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top