skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Wat gaan de twee nieuwe gemeentehuizen Westland nu kosten? Een beetje ingewikkeld en troebel gemaakt; Gemeentehuizen kosten in het echt € 63.2 miljoen

Persbericht

 

Westland Verstandig: Wat gaan de twee nieuwe gemeentehuizen Westland nu kosten? Een beetje ingewikkeld en troebel gemaakt; Gemeentehuizen kosten in het echt € 63.2 miljoen

Een beetje lastig uit te leggen. Een deel van de kosten wordt uitgesmeerd over een heel lange tijd.

Berekening van de kosten

Uit het persbericht van de gemeente Westland zou een burger zomaar op kunnen maken dat met het krediet van € 20.7 miljoen de bouw van de twee gemeentehuizen wordt gefinancierd. Dat is dus niet zo. De € 20.7 miljoen zijn enkel de grondkosten € 5.2 miljoen, de aanbetaling aan de aannemersgroep van € 13.3 miljoen en een post onvoorzien € 2.2 miljoen. Op de grond heeft eerst een immense afboeking plaatsgevonden van de Rabobank omdat deze gesloopt wordt. De afboeking/claimkosten Tiendwegperceel is niet helder. Van de ruim € 7 miljoen Rabobankgebouw bleef nog circa € 2 miljoen over. Als de Rabobank als gebouw verder geëxploiteerd zou gaan worden, dan zou dat natuurlijk niet nodig geweest zijn. Door de afboeking wordt de nieuwbouw € 5 miljoen goedkoper op papier. Naast het bedrag van € 20.7 miljoen wordt nog € 3.5 miljoen aan voorbereidingskosten gemaakt. Totaal nu dus € 24.2 miljoen.

De twee gebouwen zullen, als het daadwerkelijk doorgaat, neergezet worden door de aannemersgroep en de bouwkosten –€ 44.5 miljoen volgens het bestek minus de aanbetaling van € 13.3 miljoen- zullen bij de aannemersgroep blijven. De gemeente gaat vervolgens de gebouwen gebruiken en betaalt daarvoor een gebruiksvergoeding. Daarnaast wordt het bedrag van € 24.2 miljoen in 50 jaar afgeschreven. De afschrijving wordt jaarlijks verwerkt in de kosten. Totaal zullen de kosten nieuwe gebouwen € 3.7 miljoen per jaar bedragen gedurende 25 jaar. Dat betekent dus in 25 jaar € 92,5 miljoen.

Dan zijn we er nog niet, want de gemeente zal met twee gebouwen niets kunnen als zij ook nog niet verdere aanvullende investeringen gaat doen voor ingebruikname. De infrastructuur zal moeten worden aangepast rondom de gebouwen, de inrichting moet compleet zijn, er zullen verhuiskosten gemaakt moeten worden en ook andere bijkomende kosten die normaal zijn bij een verhuizing zullen door de gemeente gemaakt moeten worden. Deze kosten worden begroot op € 10 miljoen. Dan hebben we nog niet eens meegenomen de vervroegde verlegging van de Tiendweg en de rotonde Pijletuinen die natuurlijk alleen maar wordt aangelegd vanwege de mogelijke bouw van een gemeentehuis.

Dit brengt de totale investering op € 63.2 miljoen, zijnde de € 44.5 miljoen bouwkosten + € 10 miljoen extra investeringen + € 3.5 voorbereidingskosten + € 5.2 miljoen grondkosten. Een deel verhoogd met rente wordt in termijnen betaald aan de aannemersgroep.

Voordeel bij niet bouwen

Dan nog de stelling van Westland Verstandig over de maandelijkse besparing van € 200.000,– als we niet nieuw bouwen. De huidige kosten van de vier bestaande gemeentehuizen (20.000m2/833 werkplekken) bedragen reëel bezien volgens opgave van het College € 1.3 miljoen per jaar. Dat is elektriciteit, energie, beveiliging, schoonmaken, onderhoudskosten (circa € 250.000,– per jaar) etc. Dit is een qua hoogte vrij stabiele post de afgelopen jaren. Verwacht mag worden als we nog 15 jaar in de bestaande gemeentehuizen doorgaan, dat die post ongeveer gelijk zal blijven. Immers daarin zit al € 250.000,– onderhoud. Dat bedrag van € 1.3 miljoen moet afgezet worden tegen de te verwachten kosten van € 3.7 miljoen op jaarbasis voor de veel kleinere nieuwe gebouwen (± 12.500m2, 523 werkplekken). Dat betekent een verschil van € 2.4 miljoen. Dat delen door 12 is € 200.000,– voordeel per maand. Eigenlijk meer want we hebben gezien het aantal ambtenaren maar twee of drie bestaande gebouwen nodig. Dit is een hele simpele redenatie waar noch het College noch andere partijen in de Raad enig commentaar op geleverd hebben.

Visie College nieuwe gebouwen zijn goedkoper

Het College geeft aan dat de oude gebouwen € 700.000,– per jaar duurder zijn. De vier oude gebouwen –let wel ongeveer de dubbele oppervlakte van hetgeen nieuw gebouwd gaat worden en meer dan 300 werkplekken meer- zouden dan gerenoveerd worden voor € 34 miljoen. Dat bedrag neemt men dan volledig mee en dat bedrag gaat men afschrijven in 25 jaar. Alleen het College ziet over het hoofd dat de vier bestaande gebouwen helemaal niet gerenoveerd behoeven te worden. Doorgaan in de vier bestaande gebouwen zal ook niet leiden tot renovatie zoals in 2011 globaal bekeken is. Doorgaan in de vier gebouwen voor de duur van 15 jaar zou, net als de afgelopen tien jaar, in de huidige gebouwen kunnen plaatsvinden. Die gebouwen zijn prima en met wellicht een verfbeurtje aan de buitenkant van Naaldwijk, kunnen die gebouwen gemakkelijk nog 15 jaar mee. Het gemeentehuis Wateringen is 23 jaar geleden pas gebouwd!
’s-Gravenzande is in 2000 geheel vernieuwd!

Ook na sluiten van de bestaande gemeentehuizen nog kosten

Als we de bestaande gemeentehuizen gaan sluiten en tezijnertijd waarschijnlijk gaan slopen, dan betekent dat nog niet dat die gemeentehuizen daarna direct een andere bestemming gaan krijgen. Verwacht mag dan ook worden dat een groot deel van de kosten van € 1.3 miljoen ook na nieuwbouw gewoon nog jarenlang door blijven lopen. Dan hebben we dus dubbele lasten. Dat is bij de berekeningen niet meegenomen. Als zich dat voordoet, dan is het voordeel van doorgaan in de bestaande gebouwen nog veel meer dan € 200.000,– per maand.

 

Na 25 jaar moet ook in de nieuwe gebouwen geïnvesteerd worden

Ook zullen de twee nieuwe gebouwen zeker in de huidige visie van dit College over 25 jaar “grondig gerenoveerd” moeten worden. Daarover wordt niets begroot in de telsom van het College. Niet echt reëel toch! Als je dat nu meeneemt komt de rekensom van het College er geheel anders uit te zien.

 

Conclusie

De rekensom van het College klopt niet en ten onrechte worden kostenposten buiten beschouwing gelaten en worden de renovatiekosten in de bestaande gebouwen ten onrechte en zeker veel te hoog opgevoerd.

 

De gemeenteschuld

Die loopt op door de piekbetaling van € 13.3 miljoen en de voorbereidingskosten van € 3.5 miljoen, de (extra) maandelijkse exploitatiekosten en de extra kosten die de gemeente nog moet maken buiten de bouwsom voor de gebouwen. De gemeente Westland moet immers iedere euro die uitgegeven wordt lenen bij de bank. Er zijn geen banktegoeden (meer). Ook is de reserve van € 35.5 miljoen (geld is er niet en enkel een theoretische reserve) niet toereikend om 50 jaar lang de kosten te dekken. Vandaar dat de € 24.4 miljoen niet ten laste gebracht wordt van de reserve, maar door een boekhoudkundig slimmigheidje als “actief” van de gemeente geboekt.

 

Kort en goed: € 20.7 miljoen is slechts een heel klein deel van de totale investering. De nieuwe gemeentehuizen kosten veel meer dan dat bedrag. Het College verzuimt in haar persbericht duidelijkheid te creëren en doet dat waarschijnlijk alleen maar om de indruk te wekken dat zij het goed doet. De werkelijkheid is anders. De gemeente is in feite tot 2042 € 92.5 miljoen kwijt plus extra kosten en zal over 25 jaar als het contract met de aannemersgroep eindigt opnieuw moeten investeren. Van 2042 tot 2067 zullen de kosten bestaan uit de afschrijving van € 24.2 miljoen, de exploitatiekosten en de aanpassingskosten van de dan 25 jaar oude gebouwen.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top