skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Westland; Bananenrepubliek?

Westland Verstandig: Westland; Bananenrepubliek?

Westland Verstandig heeft 15 keer gevraagd aan het College en Deloitte om verstrekking van de opdrachten door het College aan Deloitte en de facturen. Het College heeft dat steeds van de hand gewezen. Eerst in de mail van vrijdag 17 juli 2015 van de bestuursadviseur van het College werd toegezegd de facturen over in ieder geval 2013 en 2014 direct na het zomerreces te verstrekken en werd voorts toegezegd “een gecategoriseerd overzicht” (zo noemt de adviseur dat) 2013 en 2014 te verstrekken. Voor het eerst werd dit concreet toegezegd. Eerder wilde de wethouder het enkel hebben over hoe het in de toekomst geregeld moet worden. Op die wijze probeerde hij de aandacht af te leiden van het echte probleem: afgifte van de gevraagde documenten vanaf 2010. Westland Verstandig heeft zich gisteren welwillend getoond door na ontvangst en bestudering van de mail van 17 juli 2015 de acties niet door te laten gaan. Immers direct na het zomerreces zal alsnog een groot deel van de gevraagde bescheiden 2013 en 2014 komen en Westland Verstandig vertrouwt erop dat ook de jaren 2010 tot 2013 daarna snel zullen volgen.

 

Gisteren heeft de WOS aandacht besteed aan dit onderwerp. Vroeg in de middag zette de WOS bijgaand bericht op de site:

“Ouwendijk: facturen Deloitte niet beschikbaar

Dinsdag 21 juli 2015, 17.46

De facturen van Deloitte voor de uitgevoerde extra opdrachten voor het Westlandse College van BenW komen helemaal niet beschikbaar. Dat zeg wethouder Ouwendijk van financiën voor de camera van de WOS. Fractievoorzitter Duijsens van Westland Verstandig liet dinsdagochtend weten dat de partij geen acties voor de deur van de accountant gaat houden omdat het College toch inzage zou gaan geven in de opdrachten van Deloitte. Maar dat is volgens de wethouder dus niet waar.

WOS Media is in het bezit gekomen van een mail van 17 juli uit de koker van een bestuursadviseur van het College waarin staat dat Duijsens wel degelijk na het zomerreces inzage krijgt in de stukken met betrekking tot de opdrachten sinds 2010:

Beste collega’s,

Naar aanleiding van het bijgaande verzoek van raadslid Duijsens om de verstrekking van opdrachten vanaf begin 2010 tot heden aan Deloitte het volgende. Ten aanzien van het verstrekken van alle opdrachten vanaf 1 januari 2010 is op verschillende momenten uitvoerig van gedachten gewisseld in commissie en Raad. Tijdens het interpellatiedebat op 7 juli is door de wethouder in dit kader nog een keer toegezegd dat het Raadsoverleg Financiën (ROF) op basis van de uitwerking van de definities zal worden voorzien in een gecategoriseerd overzicht voor 2013 en 2014. De bijbehorende facturen zullen dan, vanwege concurrentiegevoelige informatie en met het oog op de nieuwe aanbesteding, vertrouwelijk ter inzage beschikbaar zijn. Verwachting is dat dit direct na het zomerreces kan plaatsvinden. Willen jullie dit doorgeven aan het raadslid?

 

Duijsens is absoluut niet te spreken over de wethouder: “Als hij deze mail ontkent, krijgt hij een motie van wantrouwen aan zijn broek. Die Ouwendijk doet maar wat”.”

 

In de avonduren gaat de WOS vervolgens over tot terugtrekking van dat artikel en plaatst een geheel herschreven artikel waar het gezichtsverlies van het College wordt weggepoetst. De WOS geeft een weergave met een hakkelende wethouder Ouwendijk en ook een wethouder die –kort gezegd- (wederom) jokt. Dit is al eerder gebeurd bij deze wethouder, dus niets nieuws. Ernstige zaak maar blijkbaar “de aard van het beestje”.

 

In de late avond trekt de WOS vervolgens het artikel van ‘s middags terug en plaatst een geheel nieuw artikel met de volgende inhoud:

“Ouwendijk verbaasd over uitleg Duijsens

Dinsdag 21 juli 2015, 22.57

Wethouder Ouwendijk van de gemeente Westland is verbaasd over de interpretatie die de fractie van Westland Verstandig geeft aan een mailbericht van afgelopen vrijdag over de kwestie rond de raadsaccountant. Volgens Ouwendijk is er in de kern niets veranderd aan de opstelling van het College van BenW. De bedoelde mail van afgelopen vrijdag was voor de fractie aanleiding om de voor deze dinsdag geplande acties in het kantoor van accountant Deloitte in Rotterdam en in het gemeentehuis in Naaldwijk af te blazen. Westland Verstandig was van plan daar om bepaalde stukken (waaronder facturen) te gaan vragen en net zo lang te blijven zitten totdat die documenten verstrekt zouden worden. Volgens Ouwendijk is er niks veranderd in de opstelling van het College sinds 15 april dit jaar. In de mail van afgelopen vrijdag wordt verwezen naar toezeggingen die door hem zouden zijn gedaan in het interpellatiedebat op 7 juli jl. In reactie hierop stelt fractievoorzitter Duijsens van Westland Verstandig dat er wel degelijk iets is veranderd. “Als het gaat om het samen met de gemeenteraad definiëren van wat als een (extra) opdracht aan de accountant moet worden bestempeld, had het College het steeds over de toekomst”, aldus Duijsens. “Maar nu wordt voor het eerst gesproken over inzage in opdrachten die in de jaren 2013 en 2014 zijn verstrekt. Dat is nieuw”, motiveert hij het afzien van de acties.”

 

Blijkbaar was het eerdere artikel wel juist omdat er geen rectificatie plaatsvond. De vraag is wat er gebeurd is. Is de WOS bang haar subsidie te verliezen? Hebben collegeleden, al of niet vanaf hun vakantieadres, danwel mensen van de afdeling propaganda van de gemeente contact opgenomen met de WOS over het eerdere artikel en intrekking verlangd? We zullen het allemaal niet weten. Vreemd en curieus blijft het wel. Voor Westland Verstandig onverklaarbaar. Westland Verstandig houdt het College aan de toezegging van de bestuursadviseur de facturen direct na het zomerreces te verstrekken en hetzelfde geldt voor het “gecategoriseerde overzicht” 2013 en 2014. Vreemd is het dat de wethouder zelf tijdens het ook door WOS getoonde interview zegt dat hij niets weet van een mail met die inhoud. Slechte communicatie intern of een domme wethouder die een slecht geheugen heeft? Of probeert het College haar eigen gezichtsverlies te verhullen door een poging te doen Westland Verstandig gezichtsverlies te laten lijden? Lekker belangrijk en blijkbaar heeft het College niets anders te doen dan dit soort spelletjes te spelen. Had gewoon de gevraagde opdrachten/facturen bijtijds gegeven. Wat wil het College verbergen/verzwijgen?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top