skip to Main Content

Persberichten en publicaties

Persbericht

Westland Verstandig wil burger meer inspraak geven door invoering raadgevend referendum

Wat stoort is het wantrouwen van gekozen politici in burgers. De mondige burger wordt door politici in Westland gezien als een verzuurde sta-in-de-weg die grote projecten tegenhoudt vanuit het egoïstische standpunt dat hij ze niet in zijn achtertuin wil. De XXL-supermarkt Naaldwijk, Chrysantenstraat Naaldwijk en ontwikkelingen van diverse bouwlocaties in de Westlandse Zoom zijn daar voorbeelden van. Burgers verzetten zich omdat ze te weinig en te laat inspraak hebben. Je kunt alleen maar schatten hoeveel tijd en geld er niet gespaard was gebleven als burgers niet achteraf maar meteen bij de aanvang van het project waren betrokken. Meer en beter en op tijd inspraak is het antwoord op spontaan burgerverzet.

Er zal een andere bestuurscultuur nodig zijn. Nodig is om eerst draagvlak bij burgers te zoeken en dan pas plannen te maken. Dus niet zoals nu bijna altijd gebeurt eerst plannen, afspraken maken met (vaak bevriende) relaties van het gemeentebestuur over uit te voeren plannen en dan pas burgers –alleen voor de vorm- laten inspreken over reeds genomen besluiten. Burgers hebben dat natuurlijk heel snel terecht door en dan zijn de rapen gaar.

Westland Verstandig probeert een wijziging in bestuurscultuur te bewerkstelligen. Zelf maakt zij per plan goede afwegingen en kijkt daarbij primair naar burgerbelang. Immers voor een inwoner van Westland is een goede leefomgeving vaak één van de belangrijkste zaken en niet zo zeer ideeën van het gemeentebestuur over de verdere uitbouw van bijvoorbeeld de Greenport, Westland Marketing. Dat laatste is ook belangrijk, maar de inwoners zelf vinden hun directe leefomgeving het meest belangrijke. Terecht. Die moet veilig en goed zijn en moet niet verstoord worden door grootse plannen en besluiten die het leefgenot aantasten.

Ook de regels dienen in Westland gewijzigd te worden. De komende periode zal Westland Verstandig met voorstellen komen voor een verbeterde inspraak.

Tijdens de raadsbehandeling van de zogenaamde Voorjaarsnota –het heet inmiddels anders- op 7 juli a.s. zal Westland Verstandig een eerste stap zetten door een procedurevoorstel te doen om te komen tot een initiatiefvoorstel voor een lokaal referendum. Gedacht wordt onder meer aan een zogenaamd raadgevend referendum en dat wil zeggen dat dat op initiatief van kiesgerechtigde burgers wordt gehouden. Een inleidend verzoek kan gedaan worden volgens de VNG-richtlijnen door 0.033% van circa 85.000 kiesgerechtigden in Westland en een definitief verzoek door 5% van circa 85.000 kiesgerechtigden. Dit is pas echt burgerparticipatie en het democratisch gehalte van bepaalde te nemen besluiten wordt verhoogd. Westland Verstandig hoopt dat de andere politieke partijen in Westland dit initiatief zullen volgen. Behalve Westland Verstandig hebben ook andere partijen in Westland aan de kiezers beloofd dat een referendum ingevoerd zou worden. Ook als die belofte niet gedaan is kan de politiek aantonen dat zij de burgers serieus neemt.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Groot Westland

Westland Verstandig wil samen met de andere partijen een raadgevend referendum voor de burgers

De Westlandse burgers moeten een referendum kunnen aanvragen over voor hen belangrijke te nemen besluiten. Burgerparticipatie dient in Westland beter geregeld te worden. Nu ervaren burgers inspraak als een wassen neus omdat in de regel besluiten al genomen zijn en alleen maar inspraak is voor de vorm zonder dat echt naar de burgers geluisterd wordt. Te nemen besluiten moeten meer draagvlak krijgen. Nu treedt er vervreemding op. Een referendum betekent dat de burgers meer actief deelnemen aan het publiek debat over zaken van gemeenschappelijk belang. Omdat de Westlandse inwoners zelf ook een oordeel mogen vellen, worden zij gestimuleerd om hun mening te vormen en deel te nemen aan de discussie. Nu komen de Westlandse inwoners eens in de vier jaar ertoe om daarover na te denken.

 

Bij de behandeling van de “Voorjaarsnota” op 7 juli zal Westland Verstandig een voorstel doen waardoor Westlandse burgers de mogelijkheid krijgen zelf het initiatief te nemen voor een referendum. De drempel moet laag zijn om ook daadwerkelijk deze wijze van burgerparticipatie haalbaar te doen zijn. Hopelijk willen de andere politieke partijen in Westland dit ook.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande /
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In het Hele Westland

Westland Verstandig wil in Westland groen licht krijgen voor raadgevend referendum

Als het aan Westland Verstandig ligt kunnen de Westlanders straks een raadgevend referendum organiseren. Westland Verstandig heeft al een ontwerpverordening gemaakt. De verordening moet de Westlandse burgers de serieuze mogelijkheid geven om zich uit te spreken in het beslissingsproces bij belangrijke zaken. Om het referendum te laten plaatsvinden zijn een beperkt aantal handtekeningen nodig. De uitslag moet raadgevend zijn en het is uiteindelijk aan de Raad om te bepalen of zij het oordeel overneemt. Daarnaast zou ook de gemeenteraad zelf kunnen beslissen om een referendum te organiseren. Hiermee kan de Raad burgers vragen om hun mening rondom bepaalde zaken te geven. Westland Verstandig zal op 7 juli bij de vooruitblik op 2016 een concept verordening voor een lokaal raadgevend en raadplegend referendum in procedure brengen. Westland Verstandig ziet het referendum vooral als een bestuurlijke vernieuwing in Westland waar al jarenlang enkele partijen domineren waardoor niet meer in het vizier zit wat leeft onder de bevolking. Door het raadgevend referendum krijgen de Westlandse burgers meer inspraak in actuele onderwerpen.

Wilt u met de fractie van Westland Verstandig hierover van gedachten wisselen dan kan dat. Belt u 06-53401068, e-mail info@duijsens.net. Bekijk ook onze website www.westlandverstandig.nl over het referendum.

In de ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Westlandse inwoners moeten meer echte inspraak krijgen bij gemeenteplannen

Westland Verstandig zal bij de behandeling op 7 juli a.s. van de “Voorjaarsnota” (vooruitblik op 2016) een voorstel doen om te komen tot een zogenaamd raadgevend referendum. Dit betekent dat een gering aantal Westlandse burgers een referendum kunnen organiseren over zaken die zij belangrijk vinden. Nu is het vaak zo dat eerst het College een besluit neemt en daarna nog een keer inspraak organiseert. Die inspraak is een wassen neus en brengt geen ander besluit. Zo wordt het ook door veel Westlandse burgers terecht gevoeld. Een lokaal referendum waarbij burgers direct hun mening kunnen geven is een mogelijkheid om burgers meer serieus te nemen. Westland Verstandig hoopt dat de andere partijen dit initiatief van Westland Verstandig zullen ondersteunen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Westlandse inwoners moeten meer echte inspraak krijgen bij gemeenteplannen

Westland Verstandig zal bij de behandeling op 7 juli a.s. van de “Voorjaarsnota” (vooruitblik op 2016) een voorstel doen om te komen tot een zogenaamd raadgevend referendum. Dit betekent dat een gering aantal Westlandse burgers een referendum kunnen organiseren over zaken die zij belangrijk vinden. Nu is het vaak zo dat eerst het College een besluit neemt en daarna nog een keer inspraak organiseert. Die inspraak is een wassen neus en brengt geen ander besluit. Zo wordt het ook door veel Westlandse burgers terecht gevoeld. Een lokaal referendum waarbij burgers direct hun mening kunnen geven is een mogelijkheid om burgers meer serieus te nemen. Westland Verstandig hoopt dat de andere partijen dit initiatief van Westland Verstandig zullen ondersteunen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Westlandse inwoners moeten meer echte inspraak krijgen bij gemeenteplannen

Westland Verstandig zal bij de behandeling op 7 juli a.s. van de “Voorjaarsnota” (vooruitblik op 2016) een voorstel doen om te komen tot een zogenaamd raadgevend referendum. Dit betekent dat een gering aantal Westlandse burgers een referendum kunnen organiseren over zaken die zij belangrijk vinden. Nu is het vaak zo dat eerst het College een besluit neemt en daarna nog een keer inspraak organiseert. Die inspraak is een wassen neus en brengt geen ander besluit. Zo wordt het ook door veel Westlandse burgers terecht gevoeld. Een lokaal referendum waarbij burgers direct hun mening kunnen geven is een mogelijkheid om burgers meer serieus te nemen. Westland Verstandig hoopt dat de andere partijen dit initiatief van Westland Verstandig zullen ondersteunen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Westlandse inwoners moeten meer echte inspraak krijgen bij gemeenteplannen

Westland Verstandig zal bij de behandeling op 7 juli a.s. van de “Voorjaarsnota” (vooruitblik op 2016) een voorstel doen om te komen tot een zogenaamd raadgevend referendum. Dit betekent dat een gering aantal Westlandse burgers een referendum kunnen organiseren over zaken die zij belangrijk vinden. Nu is het vaak zo dat eerst het College een besluit neemt en daarna nog een keer inspraak organiseert. Die inspraak is een wassen neus en brengt geen ander besluit. Zo wordt het ook door veel Westlandse burgers terecht gevoeld. Een lokaal referendum waarbij burgers direct hun mening kunnen geven is een mogelijkheid om burgers meer serieus te nemen. Westland Verstandig hoopt dat de andere partijen dit initiatief van Westland Verstandig zullen ondersteunen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In de Maasbever

Geen windmolen in Maasdijk

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni a.s. zullen een aantal politieke partijen waaronder Westland Verstandig een motie indienen waarin zij zich fel keren tegen de bouw van een windmolen achter Nature’s Pride dichtbij woningen en de kern van Maasdijk. Die windmolen hoort daar niet en zal vreselijk veel hinder opleveren bij bewoners van Maasdijk. Vandaar dat de gemeente absoluut geen medewerking mag verlenen en zelfs tegenwerking moet geven als de Provincie wel met die plannen gaat komen. De beoogde strook waarop de windmolen moet komen is ongeschikt daarvoor en dus mag die er niet komen. Samen met andere politieke partijen hoopt Westland Verstandig dat zij de meerderheid van de Raad achter haar standpunt kan krijgen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top