skip to Main Content

Publicaties

Het Hele Westland

Westland Verstandig: Meer betaalbare woningen in de Westlandse kernen

Westland moet meer sociale huur- en koopwoningen bouwen. Jonge gezinnen, starters, gebroken gezinnen en ouderen vragen in Westland om betaalbare woningen. Al jaren zijn er wachtlijsten en problemen wanneer -door omstandigheden- snel een andere woning nodig is. Huurprijzen mogen dan niet hoger zijn dan  € 500,- à € 700,– per maand. Nu ziet Westland Verstandig dat het aantal sociale huurwoningen snel afneemt: enkele woningcoöperaties woningen verkopen of om financiële redenen  onttrekken aan de voorraad of afwillen van woningen waar de huurprijs onder de € 500,– ligt. Westland Verstandig wil dat dit afnemen direct stopt. De verloren gegane sociale huurwoningen moeten direct aangevuld worden. Daarnaast zal de sociale huurwoningvoorraad met 100 woningen in de kernen dienen toe te nemen. Westland Verstandig plaatst dit alles op de politieke agenda in de komende tijd. Is belangrijk.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

De ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Burgerzorginitiatief in ‘s-Gravenzande van start

Westland Verstandig heeft zich de afgelopen periode ingezet voor een burgerzorginitiatief in ‘s–Gravenzande: dagopvang voor dementerenden in een particuliere woning. Vorige week is de eigenaar en Pallia Zorgbureau uit ‘s-Gravenzande van start gegaan. Direct al was de belangstelling groot en konden de eerste 8 bezoekers worden ontvangen. Goed voor de bezoekers die bij hen passende bezigheden te doen krijgen. Goed ook voor de mantelzorgers die ontlast worden. Goed voor de gemeentekas die niet meer geld kwijt is voor deze vorm van zorg op maat. Het duurde even voordat het College en meerderheid politiek overtuigd waren. Dit soort kleinschalige zorg, initiatieven van burgers, moeten er meer komen. Eventueel kan daarbij een beroep gedaan worden op een geldelijke bijdrage uit het gemeentelijk innovatiefonds. Hebt u vragen en concrete ideeën dan kan onze fractie daarover benaderd worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

Monsterse Courant

Westland Verstandig: De Leuningjes moet sneller open / besluit 100 strandhuisjes verdient heroverweging

Het College en de VVD-wethouder Ouwendijk hebben geen haast met de asbestsanering in De Leuningjes. Die schuiven de uitvoering op de lange baan. Daardoor kan De Leuningjes maar voor een heel beperkt deel gebruikt worden. Daarmee dreigt het voortbestaan in gevaar te komen. Een slechte zaak voor Poeldijk. Zeker als de wethouder een oneigenlijk argument -vermindering aantal accommodaties in Westland- noemt als reden voor de vertraagde uitvoering. Westland Verstandig vindt dat direct en passend gereageerd moet worden.

Over de 100 strandhuisjes bij Ter Heijde/Monster is vorige week het nodig te doen geweest. Procedures tegen gemeente, intrekking minister kustbebouwingsplannen, natuur- en infrastructurele bezwaren, uitstel van concrete plannen door de initiatiefnemer moeten toch tot een herbezinning bij het College en de coalitie leiden. Wij zouden het verstandig vinden de komst van zoveel strandhuisjes nog eens kritisch -zonder vooringenomenheid- te bekijken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: RKC start onderzoek asbestsanering/ bestemmingsplan de Gouw draagt niet bij aan leefbaarheid Kwintheul/ vaag gedoe start bouw supermarkt Kwintsheul

De RKC is begonnen met het onderzoek van de asbestkwestie. Rond de zomer komt het rapport. Nu is de getroffen buurt nog steeds niet schoon. Westland Verstandig vindt dat de gemeente verplicht is op te komen voor de burgergezondheid. Saneren door en op kosten van de gemeente en dat direct is de enige goede oplossing.

Het College wil een nieuwe dorpskern creëren door de bouw van meerdere honderden woningen toe te staan in het gebied rond de Hollewatering en Groenepad. Slechte zaak voor ontsluiting op Groenepad en ook slecht voor de dorpskern Kwintheul. Beter kan in of rond Kwintsheul gebouwd worden, vinden wij.

De start van de bouw van de supermarkt Kwintsheul kan formeel bezien aanvangen. Alleen de ontwikkelaar doet dat niet. Wij vinden dat schandalig. De sloop en herbouw Kastanjehof heeft de gemeente per saldo ongeveer 1 miljoen euro’s gekost om de snelle bouw financieel haalbaar te maken. Blijkbaar is dat cadeau aan de ontwikkelaar nog niet genoeg geweest!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

Groot Westland

Westland Verstandig: 25% bijdrageregeling voor Westlandse sport- en cultuurverenigingen verder vervolmaken

Sport- en cultuurverenigingen vervullen in Westland een belangrijke rol voor jong en oud. Belangrijke taak van de gemeente is de verenigingen zoveel als mogelijk te ondersteunen, ook als dat geld kost. De fractie van Westland Verstandig heeft zich er sterk voor gemaakt dat de in 2012 afgeschafte 25% regeling weer ingevoerd wordt ook voor cultuurverenigingen. De gemeente betaalt 25% van bepaalde investeringen, de vereniging zelf 75%. Mits voor 1 mei 2016 aangevraagd geldt de regeling voor 2017. Het College heeft een beperkt bedrag, € 170.000,–, uitgetrokken. Verwacht wordt door het College van B&W dat de verenigingen vele miljoenen willen investeren. Het bedrag van € 170.000,– is dus veel te weinig. Het College wil dan gaan loten. Westland Verstandig vindt loten niet goed voor de verenigingen. Als meer geld nodig is, dan moet dat vrijgemaakt worden. Investeren is ook goed voor het Westlands bedrijfsleven.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top