skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Oorzaak van te hoge gemeenteschuld van meer dan € 400.000.000,– is zeker niet alleen de voor de burgers zinvolle investeringen, maar vooral de te hoge en zinloze kostenuitgaven en gevolg van het weigeren op de te hoog aangehouden grondwaarden af te boeken

Al veel keren heeft Westland Verstandig gewaarschuwd tegen de veel te hoge schuld die Westland heeft aan de banken. Die schulden worden afgedekt met voornamelijk niet, althans niet op korte termijn, te gelde te maken activa als deze al te gelde te maken zijn. De gemeenteschuld ontstaat eensdeels door investeringen die de gemeente doet maar vooral door de kosten die de gemeente maakt. Ook het niet kunnen verkopen van bouwgrond, zoals voorzien, betekent dat de schuld blijft groeien. Een van de coalitiefractievoorzitters verweet Westland Verstandig deze week zich schuldig te maken aan hol geschreeuw nu de fractie wel instemde met een aantal investeringen die zinvol waren voor de Westlandse burgers en waardoor de schuld opliep. Die fractievoorzitter geeft zichzelf daarmee een brevet van onvermogen op financieel gebied . Hij moet toch weten dat:

  • de gemeente moet kunnen investeren, gezien het begrotingstotaal van ca. € 250 miljoen;
  • de schuld voornamelijk alleen oploopt vanwege geldverkwistende investeringen (o.m. 2 halve gemeentehuizen);
  • de schuld iedere dag oploopt doordat zinloze kosten gemaakt worden voor Westland Marketing, voor externe adviezen, voor een ambtenarencorps waar ten onrechte accenten gelegd worden op adviseurs College en propaganda ,voor wethouderskosten etc.;
  • de schuld niet zakt doordat op de te hoge bouwgrondboekwaarde niet wordt afgeboekt waardoor de woningcoöperaties geen gronden kunnen afnemen;
  • het noodzakelijk is dat de gemeente garant staat voor de financiële verplichtingen van de afnemers en infrastructurele kosten niet ten laste komen van de bouwgrond maar of niet geregeld worden of helemaal door de gemeente nu of in de toekomst betaald worden, waardoor de schuld weer oploopt;

Westland Verstandig zal hierop verder ingaan bij de begrotingsbehandeling.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Tegen het laten oplopen gemeenteschuld tot ver boven de € 400.000.000,– oftewel ruim € 4.000,– per Westlander

Het College van B&W -gesteund door de coalitiepartijen CDA Westland, GemeenteBelang Westland, Progressief Westland en VVD Westland- maakt een bewuste keuze de gemeenteschuld te laten oplopen. Zolang de rente nog betaald kan worden is er niets aan de hand volgens deze partijen. Dit is gevaarlijk. Waarom loopt de schuld op? Natuurlijk moeten de wel voor Westland nuttige investeringen gedaan worden in o.m. schoolvernieuwingen, infrastructuur en andere voor de Westlandse burgers belangrijke zaken. Op een gemeentebegroting van € 250 miljoen is dat normaal en niet verontrustend. Wat niet moet gebeuren is investeren van vele miljoenen in geldverkwistende zaken zoals de bouw van 2 extra halve nieuwe gemeentehuizen. Voorts moeten geen onnodige kosten gemaakt worden die ieder jaar weer terugkomen zoals Westland marketing, vele onzinnige adviezen (bijv. Deloitte ca. € 350.000,– per jaar) en acties, lobbyisten, nieuwe accountmanagers etc. Ten onrechte ook worden de bouwgronden niet of onvoldoende afgewaardeerd waardoor verkoop onnodig stagneert en die last op de schuldpositie blijft zitten. Gevolg o.m. hiervan is dat de woningbouwcoöperatie Arcade gedwongen wordt om in Scheveningen 500 betaalbare woningen te bouwen omdat daar de grond goedkoper is. Jammer voor Westland en al degenen die dringend een betaalbare en goedkope woning nodig hebben. Schulden worden niet alleen veroorzaakt door investeringen maar ook door te veel geld uitgeven aan kosten. De coalitiepartijen zien dit blijkbaar niet. Zo gaat het College uit de weg de noodzaak om structureel de eigen organisatie eens kritisch op zeker mogelijke besparingen te toetsen. Westland Verstandig constateert o.m. te veel bestuursadviseurs, te veel communicatiemensen, te veel wethouders, te veel taxikosten, te veel directie- en managementfuncties, te veel inhuur externe krachten, te veel onnodige kosten. Bij de komende begrotingsbehandeling zal Westland Verstandig dit verder uitwerken. Wilt u daar nu al meer van weten, benader ons. Ook als u andere suggesties hebt, laat het ons weten. U weet Westland Verstandig is er voor de burgers van Westland en blijft daarvoor opkomen, ook als de andere politieke partijen dat -om diverse redenen- niet goed uitkomt. Open en betrouwbaar, dat is en blijft het uitgangspunt van onze fractie. Eerlijk ook het debat aangaan op inhoud met andere fracties. Die debatten niet uit de weg gaan, maar die opzoeken om andere partijen te overtuigen. Gaan voor onze idealen en verkiezingsprogrammapunten en dat gedurende de volle 4 jaren dat we er voor de burgers zitten. Dat is waar we voor staan ! U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Huisvesting ca. 80 statushouders in MAVO Kreeklaan slecht idee/aanstichter wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland schittert door afwezigheid tijdens behandeling in Raad. Duikt hij “weg”?

In de Kreeklaan en omgeving bestaat grote ongerustheid sinds bekend werd dat Weverling achter de schermen bezig is met een plan voor huisvesting van ca. 80 statushouders. “Achter de schermen”, door de ontwikkeling van woningen op dezelfde locatie on hold te zetten en een partijgenoot er op uit te sturen de buurt “vertrouwelijk” te informeren. Gevolg: insprekers in de Raad. Dit is weer een slecht plan. Na vele andere planologische missers van Weverling, die steeds bevestigt geen verstand te hebben van ruimtelijke ordening, is dit er ook weer een. Hoe kun je het maken een bestaand woningbouwplan, ondanks afspraken, te stoppen. Aan een doodlopende zeer smalle weg te denken dat dit kan. Gelukkig gaf de initiatiefnemer aan vooralsnog af te zien van het plan. Het andere plan kende hij niet. Had de wethouder vergeten te melden… Onaangekondigd was Weverling niet aanwezig bij de raadsbehandeling. Opzetje om verantwoording en lastige vragen te ontlopen?? Weverling kon hier helaas zelf geen antwoord op geven.

Wilt u contact: Westland Verstandig, 06-53401068,mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Vreemd gedrag gemeentebestuur in asbestdossier

De gevolgen van de asbestbrand  nemen vreemde vormen aan. Een onderzoek naar de gang van zaken is uiteraard prima. Alleen de meerderheid van de Raad wil geen echt onafhankelijk onderzoek. Een aantal ex-politici van alleen de coalitiepartijen moeten de klus nu gaan klaren. Voorts geven omwonenden aan dat 2 commissieleden tegenstrijdig belang hebben vanwege hun huidige werkfunctie. Westland Verstandig vindt dit onaanvaardbaar en een aanfluiting voor de politieke geloofwaardigheid. Temeer nu deze commissie niet over het dossier mag beschikken. Voeg daarbij dat de burgemeester een fout maakte bij het opleggen van geheimhouding, die de raad prompt corrigeert door zichzelf geheimhouding op te leggen over het ganse dossier. Daardoor wordt dit dossier weggehouden van de Wateringse bevolking en pleegt de burgemeester obstructie door het onderzoek nu al te frustreren. Ook dit is verkeerd. Alle andere raadsfracties vielen om onduidelijke redenen de burgemeester bij. Tja …

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Steeds hoger wordende schuldpositie Westland zorgelijk: College en coalitiepartijen weigeren nu echt in te grijpen en geven verkeerde voorstelling van zaken

De schuldpositie van de gemeente Westland loopt ook dit jaar weer op en gaat volgens de meerjarenbegroting ver over de € 400.000.000,–. Niet erg zegt het College, want de rente kunnen we nog betalen. Men vergeet dat schulden ook terugbetaald moeten worden en dat rente kan stijgen. Één van de coalitiepartijen meent dat de schulden alleen oplopen door de investeringen in wegen, scholen etc. Onzin natuurlijk. Op een begrotingstotaal van € 250 miljoen is investeren normaal en geeft normaal geen problemen. Nee, de schuld loopt vooral op doordat geldverkwistende uitgaven gedaan worden (bijv. bouw 2 halve gemeentehuizen), onzinnige kosten van vele tientallen miljoenen euro’s per jaar gemaakt worden (Westland marketing, onnodige ambtelijke functies worden aangehouden, dure overbodige adviezen van derden, te veel wethouders, te veel taxikosten etc. etc.).Ook uitgaven die nodig zijn om de te hoge boekwaarden van de bouwgronden te verhullen verhogen de schuld aanzienlijk. Bij de begroting komt Westland Verstandig met oplossingen. Hopelijk kunnen we de andere partijen dan overtuigen wat goed is voor Westland en haar burgers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Steeds hoger wordende schuldpositie Westland zorgelijk: College en coalitiepartijen weigeren nu echt in te grijpen en geven verkeerde voorstelling van zaken

De schuldpositie van de gemeente Westland loopt ook dit jaar weer op en gaat volgens de meerjarenbegroting ver over de € 400.000.000,–. Niet erg zegt het College, want de rente kunnen we nog betalen. Men vergeet dat schulden ook terugbetaald moeten worden en dat rente kan stijgen. Één van de coalitiepartijen meent dat de schulden alleen oplopen door de investeringen in wegen, scholen etc. Onzin natuurlijk. Op een begrotingstotaal van € 250 miljoen is investeren normaal en geeft normaal geen problemen. Nee, de schuld loopt vooral op doordat geldverkwistende uitgaven gedaan worden (bijv. bouw 2 halve gemeentehuizen), onzinnige kosten van vele tientallen miljoenen euro’s per jaar gemaakt worden (Westland marketing, onnodige ambtelijke functies worden aangehouden, dure overbodige adviezen van derden, te veel wethouders, te veel taxikosten etc. etc.).Ook uitgaven die nodig zijn om de te hoge boekwaarden van de bouwgronden te verhullen verhogen de schuld aanzienlijk. Bij de begroting komt Westland Verstandig met oplossingen. Hopelijk kunnen we de andere partijen dan overtuigen wat goed is voor Westland en haar burgers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top