skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Begroting Westland 2017 niet echt in balans

Komende weken komt in de Raad de begroting 2017 aan de orde. De inkomsten (rijksbijdrage gemeentefonds/lokale belastingen /dividend en rente) van ca. € 245 miljoen zijn een vast gegeven. Het gaat om de uitgaven uiteraard. Daar zit ook het probleem. Westland Verstandig vindt de omvang van de opgevoerde jaarlijks terugkerende uitgaven niet nodig voor o.m. externe positionering/Westland marketing, de totale kosten van het College met te veel wethouders met adviseurs/communicatiemensen/externe adviseurs, kosten nieuw gecreëerde functies en bedrijven, allerlei intern toegekende budgetten, (weer) vernieuwde Greenport 3.0, geldbedragen die betaald worden aan zich hier vestigende bedrijven, bouw en inrichting nieuwe gemeentehuizen. Ook zijn de kosten van de bedrijfsvoering te hoog begroot; De zo bespaarde euro’s kunnen beter besteed worden aan passende en tijdige zorg voor de Westlanders die zorg nodig hebben, (verkeers)veiligheid, beter groenbeheer, creëren van een goede leefomgeving in de 11 dorpen, verenigingen etc. Visie Westland Verstandig: De beschikbare euro’s moeten ten goede komen aan zaken die de burgers echt aangaan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Belang inwoners Westland moet centraal staan en bestuurders moeten zich daar ondergeschikt aan maken

Op 15 november debatteert de Raad over de bestaande bestuurscultuur in Westland. Westland Verstandig maakt zich daar al heel lang ernstige zorgen over. Achterkamertjes, good old boys, achterhouden stukken en informatie, geheime overleggen tussen een deel van de bestuurders zonder de rest te informeren en een burgemeester die zeker niet boven de partijen staat en een eigen agenda er op nahoudt. Deze praktijken waren de directe oorzaak van diverse aanvaringen over concrete onderwerpen in de afgelopen jaren tussen voornamelijk Westland Verstandig en het College en in het kielzog daarvan de meeste politieke partijen. Alhoewel ook op vele voor de inwoners wel goede zaken goed en constructief wordt samengewerkt, doen de probleemdossiers menigmaal stof opwaaien. Visie Westland Verstandig: Wij hebben de kiezers beloofd, waar nodig, kritisch te zijn bij wat we zien en horen en nemen geen blad voor de mond. Als er iets niet klopt dan zeggen we dat en handelen navenant. Niet ons eigen maar het belang van de burgers is het enige wat telt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Voorlopig plan Marktplein aan Raad gepresenteerd; wel nog aanvullingen gewenst; besluit moet nog genomen worden

Vorige week werd het € 1.6 miljoen kostende Marktpleinplan in concept geopenbaard. Uitvoering eind 2017. Doel is een aantrekkelijk plein dat voor ‘s-Gravenzande een nog meer verbindende factor wordt met een speelplek, veel platanen met boomroosters waardoor deze goed kunnen groeien en het plein een groen aanzien geven, stroef bestratingsmateriaal, gezellige terrassen voor horeca en behoud van de weekmarkt. Nog niet duidelijk is of rijbaan voorbij De Parel al of niet wordt afgesloten, of de rijrichting Langestraat wordt omgedraaid en of het door de gemeente ‘s-Gravenzande geplaatste beeld van Machteld verplaatst moeten worden en zo ja waarheen. Visie Westland Verstandig: Deze knopen moeten de komende tijd doorgehakt worden in en na goed overleg met alle belanghebbenden. Veiligheid staat voorop. Ieder besluit zal goed doordacht moeten zijn. Hebt u als lezer van dit artikel daar gedachten over, laat het onze fractie weten. Bel, mail of bezoek ons.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Sloop gemeentehuis Monster geen goed plan

In de begroting 2017 geeft het College van Burgemeester en Wethouders aan dat het gemeentehuis Monster in zijn geheel gesloopt gaat worden. Westland Verstandig vindt dit een verkeerd plan en onnodige kapitaalsvernietiging. Het slopen en nieuw bouwen is ook niet echt duurzaam. Tijdenlang wist burgemeester Van der Tak “op zeker” te melden dat “ze” voor het Monsterse gemeentehuis in de rij stonden. Dus niet. Waarom wordt niet goed bekeken of het huidige gemeentehuis geen tweede leven kan krijgen bijv. met goedkopere zorgwoningen, waar ook in Monster behoefte aan is of een gezamenlijke ontwikkeling met het vorig jaar gepresenteerde centrumplan. In ieder geval moeten de kunstvoorwerpen die nu in het gemeentehuis zich bevinden in Monster blijven. Dus die ook niet naar Naaldwijk afvoeren. Visie Westland Verstandig: geen sloop van hele gemeentehuis Monster en de kunstvoorwerpen in ieder geval in Monster laten en daar tentoonstellen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Geen leiding door Wateringen voor doorvoer elektriciteit Noordzeewindturbines/prima burgerinitiatief tot gebruik Hofboerderij die eigendom blijft van de gemeente

Deze week werd bekend dat de minister afziet van zijn plan door Waterings grondgebied een elektriciteitstransportleiding aan te leggen. Niet meer nodig want terecht is gekozen voor de Maasvlakte. Prima en de zienswijzen daartegen door Westland Verstandig, ingediend bij de minister hebben effect gehad.

De Hofboerderij kan gelukkig voor de Wateringse verenigingen behouden blijven. Het burgerinitiatief verdient naar onze mening volledig gesteund te worden door de gemeente. Wel oppassen voor eventuele onderhoudsrisico’s en daarover moeten goede afspraken gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor complicaties bij tegenvallende inkomsten uit de op te starten horeca-activiteiten. Visie Westland Verstandig: Snel besluit nemen de Hofboerderij te verhuren aan het burgerinitiatief.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Wethouder Ouwendijk van VVD niet bereid om huurverhogingen van aantal sportverenigingen te matigen; zegt met moeite toe om welk financieel belang het jaarlijks gaat voor de gemeente

De wethouder wil ten onrechte de huren van een aantal sportcomplexen voor de verenigingen nu met 25% en de komende tijd met nog eens 75% verhogen. Visie Westland Verstandig: Niet verstandig en geen rekening gehouden wordt met de historie waarom de tarieven niet hoger zijn. Voorts worden de tarieven elders in Westland ook -tegen de zin van de sporters daar- fors verhoogd, zodat de Lierse tarieven ook steeds meer omhoog moeten. De wethouder weigerde aanvankelijk toe te zeggen -hij wist het niet eens spontaan- wat het financieel voor de gemeente aan voordeel brengt (verhoging minus extra administratieve kosten). Na enig aandringen door onze fractie werd beloofd dit op te zoeken en te verstrekken. Daarna moeten we maar even kijken of het de moeite loont of dat de wethouders wellicht beter andere kosten zoals taxivervoer, dure cursussen, buitenlandse reisjes en dat alles voor henzelf, kunnen schrappen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top