skip to Main Content

Publicaties

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College B&W geeft deels gevolg aan verzoeken van Westland Verstandig

Vanaf midden 2015 heeft Westland Verstandig aangedrongen op een ondersteuning van onze 15.000 mantelzorgers. Bij de begroting 2017 dienden we een ook een aantal moties daartoe in. Na eerst grondig afhouden is het College gelukkig inmiddels voor een deeltje overstag gegaan. Westlandse mantelzorgers krijgen € 100,– per jaar. Dit moet wel aangevraagd worden. Westland Verstandig vindt dit te karig, maar het begin is er. Wij vinden het wel jammer dat de gemeente niet zelf de regie houdt over de uitvoering van deze typische gemeentezaak. Dit wordt uitbesteed aan Vitis Welzijn. Visie Westland Verstandig: Er moet een ruimere regeling worden getroffen, gelijk gemeenten om ons heen. Immers het zijn vaak de mantelzorgers die voorkomen dat de gemeente veel hogere zorgkosten moet maken, structurele hiaten in de zorg moet oplossen, maar vooral ervoor zorgen dat de betrokken burgers een gelukkiger bestaan hebben. Die waardering moet meetellen in de ondersteuning.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Wensen van Westland Verstandig voor komende tijd

Vorige week is de begroting behandeld in de Raad. Voor de leefomgeving hebben we een aantal moties ingediend. Hondenpoep op straat is voor veel ‘s-Gravenzanders een grote ergernis. Wij hebben gevraagd om een gerichtere controle en om meer bakken in de openbare ruimte. Ook hebben we gepleit voor een schonere buitenruimte. Dus geen zwerfvuil en vuil rond de containers meer. Het is de taak van de gemeente daar iets aan te doen. Ook hebben we aangekaart de vele onveilige of overlast opleverende situaties in en rond wegen aan te pakken. Voor ‘s-Gravenzande wordt onze fractie geregeld benaderd over onveiligheid of overlast op o.m. Koningin Julianaweg en Naaldwijkseweg. Ook op andere wegen worden problemen ervaren. Visie Westland Verstandig: Vooral dichtbij huis moet de gemeente Westland zorgen voor een schone en veilige leefomgeving. Het gaat tenslotte om het belang van onze burgers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Schades rond jaarwisseling

Tijdens de Begrotingsraad heeft Westland Verstandig aandacht gevraagd voor de kosten en schade die ieder jaar weer rond de jaarwisseling ontstaan. Afgelopen jaarwisseling ruim € 350.000,–, naast de brandschade in De Lier die een gevolg was van de festiviteiten. Westland Verstandig meent dat de € 350.000,– natuurlijk weggegooid geld is. Dat geld kan beter nuttig besteed worden voor de zorg, veiligheid of aan onze verenigingen. Wij hebben dan ook gepleit voor meer inzet van politieassistenten en andere preventieve maagregelen en meer informatie naar de burgers toe. Voorts zou dit jaar contact opgenomen kunnen worden met burgers in wier buurt de afgelopen jaren de schade geleden is. Onze ervaring is het dat nou net die burgers weten wat er gaande was en wat de oplossing is. Visie Westland Verstandig: Schade en kosten rondom jaarwisseling moeten geminimaliseerd worden. Dat kan door een grotere inspanning van het gemeentebestuur samen met de burgers. Gemeenschapsgeld mag zo niet “verbrast” worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Bijeenkomst geeft duidelijkheid wat de Poeldijkse inwoners willen met de Leuningjes

Vorige week presenteerde “het Hart van Poeldijk” het plan wat zij de beste oplossing voor de huisvesting van de verenigingen in Poeldijk vonden. Zij vinden het Dario Fo-gebouw en de Bartholomeüskerk en de bijbehorende pastorie de beste optie. De ca. 60 Poeldijkers waren het daar niet mee eens. Zij vonden het een schande dat nu al een jaar lang de gemeente het asbest niet heeft opgeruimd. Voorts willen zij zo snel mogelijk weer over in ieder geval de grote zaal beschikken. Prima als op termijn naar andere huisvesting in het centrum van Poeldijk gekeken wordt aldus de aanwezigen, maar niet nu. Nu moet de oude situatie terugkeren. De kerk en het Dario Fo-gebouw achtte men niet geschikt. In het Dario Fo-gebouw kunnen beter woonappartementen komen en de kerk leent zich niet echt voor culturele- en andere vrijetijdsactiviteiten. Visie Westland Verstandig: De gemeente is verplicht als eigenaar de Leuningjes weer geschikt te maken voor gebruik. Daarna in alle rust nadenken over de toekomst en daarbij ook betrekken de resultaten van het plan van het bestuur van de Leuningjes de activiteiten uit te breiden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Westland Verstandig wil voortvarendere aanpak gemeente verzakkingen in de Bomen- en Druivenbuurt

Al geruime tijd is de gemeente Westland bezig met het in beeld brengen van de verzakkingen in De Lier. Bij onze fractie komen geregeld ernstige klachten binnen van bewoners. De situatie verergert snel. Al geruime tijd dringen we bij de politiek aan op snelheid. We stelden vragen en brachten het op de politieke agenda. We hopen nu echt dat de gemeente zich het lot van de bewoners aantrekt. Wij vinden dit een probleem wat de gemeente moet oplossen. Bovendien moet het Rijk aan gemeenten waar zich ernstige verzakkingsproblemen voordoen financiële steun geven. Voorlopig worden de kosten begroot op € 5 à € 10 miljoen. Doordat Westland Verstandig andere keuzes maakt waar de gemeente euro’s aan uit moet geven, zouden wij willen dat in 2017 echt een start gemaakt wordt met de uitvoering. Visie Westland Verstandig: Geen papieren plannen meer of dure managers, maar echt de schop in de grond en technisch goede oplossingen realiseren waar alle bewoners tevreden over zijn. Alleen zo los je een ernstig probleem op.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Westland Verstandig dient tegenbegroting in. Meer burgerbelang boven gemeentebelang

Tijdens de Begrotingsraad heeft Westland Verstandig als enige politieke partij een tegenbegroting ingediend. Wij vinden namelijk dat heel andere keuzes gemaakt moeten worden. De van het Rijk ontvangen euro’s voor de Westlandse zorg in 2015 en 2016 moeten aan de zorg besteed worden en niet aan glastuinbouwherstructurering en andere enkel voor de bestuurders leuke zaken (College en meerderheid Raad wil dat), geen geldverkwistingen meer, zoals miljoenen euro’s voor -kort gezegd- Westland marketing, geen € 1 miljoen als lokkertje voor nieuwe bedrijven, geen handhavingskosten, doorvoeren bezuiniging op de bedrijfsvoering van € 8 miljoen, geen dure mensen van buiten inhuren. In totaal kan ca. € 40 miljoen anders besteed worden. Westland Verstandig wil die euro’s gebruiken voor verbetering zorg dichtbij, schonere woonomgeving, mantelzorgondersteuning, terugkeer nachtapotheek, dierenwelzijn, beter groenbeheer, meer groen, bruisender maken dorpskernen, meer geld naar de verenigingen, betere verkeersveiligheid etc. Visie Westland Verstandig: Bij de gemeente-uitgaven moet het belang van de burger voorop staan en niet het belang van de bestuurders en hun eigen belangen en imago.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top