skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Geluid en stikstof langs drukke Westlandse wegen aanpakken; Provincie zet eerste stap; nu de gemeente nog; Op verzoek Westland Verstandig wordt Kruisbroekweg door Naaldwijk eindelijk aangepakt; handhaving op te snel rijden en geen vrachtverkeer meer

Bij onze fractie komen geregeld klachten binnen van burgers over geluids- en fijnstofhinder langs gemeente- en provinciewegen. Het gaat dan over concrete situaties. Een aantal keren leidde dat tot oplossingen die nog deels moeten worden uitgevoerd. Genoemd kunnen o.m. worden Dijkweg Naaldwijk, N223 in De Lier, Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande en recent de Kruisbroekweg in Naaldwijk. Met een flink aantal dossiers is de fractie nog bezig en wordt gezocht naar oplossingen. De Provincie gaat gelukkig langs de provinciale wegen zoals de Maasdijk, Veilingroute, Burgemeester Elsenweg, Monsterseweg en de N223 zowel voor wat betreft geluid als fijnstof oplossingen bedenken en uitvoeren om tot een veel betere leefsituatie te komen. Visie Westland Verstandig: De gemeente Westland moet daar waar sprake is van veel geluid en fijnstof rond gemeentewegen ook maatregelen treffen. Voor een goede leefomgeving van onze burgers is dat erg belangrijk.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Realisering supermarkt Kwintsheul een voorbeeld van slecht bestuur

Na de brand in de AH-supermarkt Kwintsheul in januari 2012 beloofde de burgemeester dat voor het einde van het jaar de dorpskern een nieuwe supermarkt zou hebben. De ontwikkelaar Koornneef Vastgoed dacht daar anders over. Die wilde een grotere winkel en wilde ook de plek waar de Kastanjehof stond hebben om uit te breiden van 580m2 naar 1250m2 supermarkt. Om snel een AH-supermarkt te krijgen verplaatste de gemeente op haar kosten de Kastanjehof naar de overkant. De gemeente moest hiervoor diep in de buidel tasten. De nieuwe Kastanjehof met grond kostte € 1.5 miljoen. Vlot zou een supermarkt er komen volgens het College. Onze fractie stelde vele vragen omdat de ontwikkelaar/exploitant geen enkele haast bleek te hebben en over de intenties. Onder die druk werd dit jaar begonnen met de bouw en de burgemeester en wethouder garandeerden de inwoners uit Kwintsheul dat de eerste week van december de supermarkt openging. Helaas niet waar. Nu is de bouw zelfs stopgezet en wordt eerst gezocht naar een exploitant. Blijkbaar gaat Koornneef Vastgoed verhuren aan een huurder. Wie, wat en wanneer is onduidelijk. De gemeente is gefopt en stak geld in de Kastanjehofverplaatsing. Dat alles voor financieel gewin van de ontwikkelaar. Nog steeds is geen enkel uitzicht voor Kwintsheul op een goede AH-supermarkt. Vanaf het begin was Westland Verstandig sceptisch over dit plan en terecht. Onze visie: Hier moet ingegrepen worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig:

  1. Zorgcentrum Careyn De Ark moet doorgaan als complex waar zelfstandig wonen gecombineerd wordt met verpleging en verzorging. Het is bekend dat een deel van de Ark leegstaat en op termijn wellicht helemaal verdwijnt. Een gevolg van de bezuinigingen doordat geen financiële vergoedingen meer betaald worden voor -kort gezegd- lichtere vormen van zorg. Onze visie: Westland Verstandig vindt dit verkeerd. De gemeente moet ingrijpen. Zeker nu de gemeente euro’s overhoudt van het door het Rijk betaalde budget, is er financiële ruimte. Dus snel actie.
  2. In Kwintsheul komt er, zoals College beloofde, in ieder geval in de eerste week van december geen nieuwe supermarkt. De gemeente investeerde ongeveer € 1.4 miljoen in verplaatsing van de Kastanjehof. Nu gaat de ontwikkelaar / exploitant er met de winst vandoor, zonder dat een AH-supermarkt komt. Er wordt een huurder / exploitant gezocht voor de geplande supermarkt en alle bouwactiviteiten werden stopgezet. Onze visie: College moet direct ingrijpen en de ontwikkelaar / exploitant houden aan de toezeggingen. Een man en man een woord een woord, toch…

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Wateroverlast in De Lier verdient nog meer aandacht gemeente Westland

Delen van De Lier zakken en ook los daarvan ondervonden delen van De Lier flinke wateroverlast. Veel ellende is het gevolg. Onze visie: Westland Verstandig vindt dat de problemen in heel De Lier nu door alle betrokken partijen -gemeente, Rijk, Provincie en Hoogheemraadschap- echt en snel moeten worden aangepakt. Geen lange baan meer en niet steeds de reparatiekosten centraal stellen. Uiteindelijk moet het toch aangepast worden. Dus niet langer voor ons uitschuiven. Recent was Westland Verstandig aanwezig bij inspraakavonden over de waterproblematiek op en langs de Kijckerweg en in de Eikenhof. Bewoners zijn daar te lang aan het lijntje gehouden. Hetzelfde geldt voor de bewoners aan de Koningin Julianalaan en andere Lierse delen waar geregeld wateroverlast is. Dit is niet goed en daar moet direct iets aan gebeuren. De ophoging met piepschuimen blokken in de Eikenhof is prima. Jammer dat de privétuinen en enkele andere delen niet worden meegenomen door de gemeente. Als dat zou gebeuren zou het probleem pas echt opgelost zijn. De bewoners zelf hebben natuurlijk niet om de ellende gevraagd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: 1. Geen voortgang nieuw centrumplan Monster

Opvallend is dat na de prima informatiebijeenkomst vorig jaar het compleet stil is over de toen aangekondigde centrumplannen en de uitvoering daarvan. Ook is geen duidelijkheid over te bouwen parkeergarage. Die is wel hard nodig omdat de bouwplanning (waar, ondergronds, hoe groot, gratis gebruik) in en na overleg met de bewoners tot stand moet komen. Ook de plotsklapse aankondiging dat het hele gemeentehuis Monster gesloopt zal worden, bevreemdt Westland Verstandig. Blijkbaar hebben de bewoners daar niets van te vinden. Meer openheid en transparantie is echt gewenst. Wat gebeurt er? Onze visie: Het mag niet zo zijn dat straks weer plannen gepresenteerd worden die al tot in detail vaststaan, waardoor inspraak weer een wassen neus is.

  1. De actie tegen de 100 strandhuisjes op strand Monster/Ter Heijde loopt nog steeds. Teken een petitie. Wethouder Ouwendijk van de VVD, voorheen voorzitter strandtentexploitantenvereniging, vliegt alle kanten op en verkondigt tegenstrijdige berichten. Vandaar de noodzaak voor actie.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Geen strandhuizen à la Hoek van Holland en Kijkduin op strand ‘s-Gravenzande

Voor Monster en Ter Heijde zijn er plannen voor de bouw van 100 strandhuizen. Net als Hoek van Holland zal als de eerste 100 er zijn, behoefte ontstaan aan meer. Immers daar valt geld mee te verdienen voor de ontwikkelaars / exploitanten. Niet goed vindt Westland Verstandig. Strand en duinen moeten vrij blijven van bebouwing, behalve hetgeen er al is voor recreatie en horeca. Strandopgangen moeten toegankelijk en veilig zijn voor een ieder, dus ook voor ouderen en gehandicapten. Meer bebouwing op het strand leidt ongetwijfeld nu of op termijn tot infrastructurele wijzigingen, die de veiligheid niet ten goede komen. Onze visie: Een door de gemeente te maken plan in een zgn. Kustvisie, waarbij het bouwvrij blijven strand en duinen en beperkt gebruik strandopgangen, is dringend nodig. Dan kunnen ongewenste ontwikkelingen teruggedraaid worden en kan transparant duidelijk gemaakt worden dat bebouwing of andere ongewenste ontwikkelingen op het Westlandse strand niet gewenst en nodig zijn. Steun daarom de actie van Westland Verstandig tegen de bouw van 100 strandhuizen. Zie onze site of bel ons.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top