skip to Main Content

Rekenkamer heeft vernietigend oordeel over de wijze waarop in Westland omgegaan wordt met geheime stukken en besloten vergaderen

Rekenkamer heeft vernietigend oordeel over de wijze waarop in Westland omgegaan wordt met geheime stukken en besloten vergaderen. Asbestdossier Wateringen is door procedurefouten van de burgemeester gewoon vanaf begin openbaar geweest

Op 6 december 2016 heeft de Rekenkamercommissie het rapport uitgebracht over de huidige werkwijze van College en meerderheid Raad bij besloten vergaderen en het geheimhouden van stukken. Er deugt niet veel van en praktisch alle kritiekpunten van Westland Verstandig in het verleden zijn in het rapport terug te lezen. Op pag. 5 en 20 is dat te vinden. De meest belangrijke constatering is dat zonder of met een minimale motivering geheimhouding wordt opgelegd. Ook is in de meeste gevallen niet duidelijk waarom besloten vergaderd wordt. Geheimhouding en beslotenheid is er om de burgers buiten te sluiten. In Westland is veel zonder echte reden en onderbouwing besloten en geheim. De echte reden laat zich raden. Overigens gaat de Rekenkamer niet in op de vele achterkamertjes tussen College en voornamelijk coalitiepartijen, niet openbare werkgroepen waarvan een geselecteerd aantal partijen deel uitmaken en documenten die gewoonweg worden achtergehouden zonder dat de formele procedure gevolgd wordt. Westland Verstandig zal dit alles ook inbrengen tijdens de behandeling in de Raad van het rapport.

Illustratief zijn de opmerkingen van de Rekenkamer over het Wateringse asbestdossier. Westland Verstandig heeft dat overigens direct gezegd. Zie pag. 15:

“Het ontbreken van werkafspraken over geheime stukken heeft in Westland tot enkele procedurefouten geleid. Uit de casestudie blijkt bijvoorbeeld dat de Raad in twee gevallen verzuimd heeft de geheimhouding op stukken in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen, namelijk bij het Asbestdossier en het Masterplan Waelpark. Bij het Asbestdossier was sprake van een verschillende interpretatie van de Gemeentewet (artikel 25, lid 3 en 4) op ambtelijk niveau (griffie en bestuursadviseurs). Het verzuimen van bekrachtiging in de eerstvolgende raadsvergadering maakt de geheime informatie openbaar: dit kan niet gerepareerd worden. Een andere procedurefout in het Asbestdossier is dat er geheimhouding is opgelegd op stukken die reeds openbaar waren. Verder is een geheel dossier geheim verklaard, terwijl slechts onderdelen van dit dossier daadwerkelijk geheim moesten zijn. Ook ontbrak de argumentatie bij het opleggen van geheimhouding. Een risico van dergelijke procedurefouten is dat geheime informatie die op grond van de Wob niet openbaar zou moeten zijn, toch in de openbaarheid komt of dat stukken ten onrechte geheim blijven.”

En eveneens pag. 39:

“Doordat er geheimhouding is opgelegd op het gehele dossier, zijn er ook ten onrechte documenten geheim verklaard. Op een groot deel van de documenten zijn de uitzonderingsgronden van de Wob niet van toepassing. Ook is een deel van de documenten al eerder in de openbaarheid geweest;

Zowel de Raad als het College hebben geheimhouding opgelegd. Feitelijk is in deze case de geheimhouding vervallen doordat de Raad de door het College opgelegde geheimhouding niet in de eerstvolgende raadsvergadering heeft bekrachtigd. Het feit dat zowel de Raad als College geheimhouding hebben opgelegd, lost niets op. Er kan namelijk geen geheimhouding opgelegd worden op informatie die al openbaar is geweest.”

De conclusie is dat zowel Raad als bewoners, door degenen die geheimhouding opgelegd hebben -te weten de burgemeester en zijn bestuursadviseurs-, niet correct zijn behandeld. Er zijn fouten gemaakt die men ook steeds met dreiging van strafaangifte heeft willen verhullen. Daardoor kon in ieder geval bereikt worden dat de burgers niet bij de voor hen belangrijke informatie konden komen en dat de burgemeester zich bij alle kritiek over de aanpak en communicatie kon verschuilen achter het geheime dossier. Raadsleden mochten immers niets zeggen over de geheime stukken. En curieus maar waar, dat doet de burgemeester nog altijd nu de opheffing van de geheimhouding nog steeds niet officieel geregeld is en volgens de burgemeester uitgezocht moet worden welk stuk van de 11.000 stukken geheim of niet geheim moet blijven.

De fractie van Westland Verstandig

Back To Top