skip to Main Content

Rondvraag bodemenergieplan

Rondvraag voor de raadsvergadering van 20 januari 2015

Warmte en koudeopslag in eerste watervoerend pakket door Westlandse tuinders; Westlandse tuinders; Onderdeel van een duurzaam Westland;

Op één van de vragen van Westland Verstandig in het kader van de begroting 2015-2018 over het bodemenergieplan heeft het College geantwoord:

“Een bodemenergieplan wordt in samenspraak met de Provincie opgesteld indien door ontstane drukte in de ondergrond regulering van bodemenergie (zoals Warmte Koude Opslag) noodzakelijk wordt. Wij hebben tot op heden geen aanleiding gevonden en ook geen signalen ontvangen dat er van een dusdanige situatie in Westland reeds sprake is. De huidige economische situatie, met weinig investeringspotentieel op dit gebied, speelt daarin zeker een voorname rol. We zijn en blijven vanzelfsprekend alert op ruimtelijke ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat regulering van initiatieven noodzakelijk wordt. We zullen dan met de initiatiefnemers in contact treden om de noodzakelijke stappen om te komen tot een bodemenergieplan te kunnen zetten.”

Inmiddels is bij de fractie bekend geworden dat een zestiental Westlandse tuinbouwbedrijven met in totaal ongeveer 430 ha glas bronnen willen activeren in het zogenaamde eerste watervoerende pakket in Westland. Met name moet in dat pakket warmte en koudeopslag toegepast worden. Gebleken is dat diepere bronnen in Westland van slechtere kwaliteit zijn. Daartegenover kunnen geen bezwaren worden ingebracht tegen het gebruiken van het eerste watervoerende pakket. Tenslotte blijkt in Westland het tweede en derde watervoerend pakket ook erg diep te liggen en ook een beperkte waterdoorlatendheid te hebben.

In het Waterplan van de Provincie dat nu geldt is gebruik van het eerste watervoerend pakket niet toegestaan. In het nieuwe Waterplan 2015 zal hetgeen de Westlandse tuinders voorstaat –gebruik van het eerste watervoerend pakket- opgenomen moeten worden. Dat zal een beleidswijziging ten opzichte van het huidige Waterplan betekenen. De Provincie wil enkel het Waterplan 2015 wijzigen door warmte en koudeopslag in het eerste watervoerend pakket te laten plaatsvinden als een bodemenergieplan opgesteld door de gemeente daar aanleiding voor geeft. De kwestie is urgent daar anders wederom een aantal jaren door de betreffende tuinders gewacht moet worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande problematiek en is het College ook ermee bekend dat een groot aantal tuinbouwbedrijven bronnen willen activeren in het zogenaamde eerste watervoerend pakket in Westland?
  • Is het College bereid om samen met de Provincie op te werken naar een bodemenergieplan en is het College bereid om daarvoor het initiatief te nemen?
  • Kan opgegeven worden wat de kosten van een dergelijk plan zijn en zijn er mogelijkheden om in het kader van de duurzaamheid/innovatie daar een subsidie voor te verkrijgen van derden?

De gemeente dient ten deze voortvarend op te treden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top