skip to Main Content

Rondvraag Chrysantenstraat

Rondvraag voor de raadsvergadering van 20 januari 2015

Inmiddels is bekend geworden dat tegen het bestemmingsplan Chrysantenstraat beroep is ingesteld bij de Raad van State door een aantal omwonenden. Destijds bij de behandeling van het kredietraadsbesluit en het bestemmingsplan heeft het College aangegeven dat bij beroep de beroepsprocedure zou worden afgewacht alvorens verder gegaan werd met “het plan”. Ervan uitgaande dat deze mededeling juist is, betekent dat dat er wederom geruime tijd gewacht moet worden alvorens met de erfpachtspilot verder gegaan kan worden en ook geïnteresseerden in woningen wederom moeten gaan wachten. Dit alles was te voorzien ten tijde van de behandeling in deze Raad van beide besluiten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Opvallend is dat het bestemmingsplan Chrysantenstraat niet onder de Crisis- en Herstelwet gebracht is door uw College, terwijl dat wel zal gaan gebeuren met betrekking tot het bestemmingsplan De Rentmeester. In beide plannen gaat het om meer dan 20 woningen. Wat is voor het College aanleiding geweest om bij het ene plan wel gebruik te maken van de Crisis- en Herstelwet en bij het andere plan niet? Welke uitgangspunten worden door het College bij die keuze gemaakt?
  • Lijkt het niet goed om de erfpachtspilot te verplaatsen naar een ander perceel grond waar op een eenvoudiger wijze die constructie kan worden “uitgerold” zonder dat er allerlei planologische problemen ontstaan?
  • Is het niet dienstig dat het College alsnog overleg gaat voeren met de bezwaarmakers zulks teneinde te bezien of het door hen destijds ingediende alternatief toch niet leidt tot een win-win-situatie voor zowel de gemeente als de bezwaarhebbenden als degenen die graag een woning willen verkrijgen in het betreffende gebied?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top