skip to Main Content

Rondvraag commissievergadering EFO van 1 april 2015 inzake zwembad De Hoge Bomen

Rondvraag commissievergadering EFO van 1 april 2015

inzake zwembad De Hoge Bomen

De fractie van Westland Verstandig zal bij de raadsvergadering van 14 april 2015 één of twee moties gaan indienen inzake De Hoge Bomen. Vooruitlopende op die moties de navolgende rondvragen waarbij tevens betrokken wordt het memo van 20 maart 2015 van de wethouder. Het memo en de vragen worden bij deze rondvraag gevoegd.

De navolgende vragen:

 • De sloopkosten bedragen € 825.000,– exclusief BTW inclusief VAT. Betekent dit dat het bedrag van € 825.000,– verhoogd moet worden met BTW die niet teruggevraagd kan worden? Wat betekent exact exclusief BTW, inclusief VAT? Betekent het dat bij sloop ook de boekwaarde van € 124.000,– als een “verliespost” moet worden genomen?
 • Wat betekent “de sloopkosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018”? Wordt de begroting 2015 dan negatief bijgesteld? Is dat dan het meest wenselijke scenario? Loopt door het sloopbedrag de gemeenteschuld ook op met circa € 1 miljoen?
 • U geeft aan dat bij sluiting van het zwembad De Hoge Bomen per 1 januari 2016 geen frictiekosten verschuldigd zijn voor het Optisportpersoneel. Wat verstaat u onder het “Optisportpersoneel”? In de overeenkomsten met Optisport staat toch een andere regeling en zou overleg gevoerd moeten worden over de afvloeiingskosten van het personeel. Is dit juist of niet juist? Als het juist is, waar begroot uw College dan deze post op en waarom niet vermeld in het memo?
 • Wanneer is het aanbestedingsbestek klaar? Wordt dit nog voordat het uitgaat aan de Raad c.q. raadscommissie voorgelegd?
 • Is het juist dat nadat zou blijken dat er geen interesse voor het bestek bestaat danwel het bestek dermate beperkend is dat er geen inschrijvers op de huidige zwemfunctie gaan komen, dat daarna het boek dicht gaat en ook geen enkel verder overleg meer gevoerd kan worden met Optisport die wel de exploitatie wil voortzetten? Is dit de juiste samenvatting? Is de gedachte juist dat hiermee door het College een soort “fuik” wordt opengezet?
 • Op dit moment is bekend dat Optisport op reële condities de exploitatie wil voortzetten. Waarom wordt daar niet de voorkeur aan gegeven in plaats van de “prijsvraag” waarover het bestuursakkoord spreekt en het voornemen nu van het College om het zwembad aan te besteden op condities die, naar het zich nu al laat aanzien, niet tot enig gewenst resultaat zal leiden?
 • Optisport heeft inmiddels uitgesproken dat met een eenmalige investering van € 725.000,– het zwembad weer voor de komende periode van tien jaren geschikt gemaakt kan worden. Is dit juist? Is dat dan niet een betere investering dan slopen en onnodig geld weggooien zonder dat de zwemvoorziening in stand blijft?
 • Is uw College niet gevoelig voor de mening en gevoelens van de burgers van Westland om het zwembad open te houden?
 • Is uw College in staat om een berekening te maken van de financiële gevolgen van het slopen/het voor haar rekening nemen van een deel van de frictiekosten van het personeel/het gemis aan huurinkomsten tegenover het voortzetten van tien jaren met een exploitatiebijdrage aan Optisport op het niveau zoals dat thans ook betaald wordt? Is het College bereid om een dergelijke berekening te maken en op korte termijn aan de Raad voor te leggen?

Dan nog een aantal niet beantwoorde vragen naar aanleiding van de rondvraag:

 • Niet gereageerd is op de vraag of de gemeente contractueel gehouden is de kosten van personeel voor haar rekening te nemen; Gaarne alsnog!
 • Niet is geantwoord op vraag nummer 3;
 • Niet gevraagd is of de aanbestedingsprocedure tot resultaat leidt, maar gevraagd is naar een afweging nu van de sloop- en bijkomende kosten ten opzichte van de verdere exploitatiekosten;
 • Ook op de laatste vraag is slechts maar ten dele een antwoord gegeven. Gaarne tijdens de commissievergadering een compleet antwoord;

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

memo El Mokaddem inz. Hoge Bomen 20-3-15

rondvraag cie EFO 1-4-15 kostenplaatje Hoge Bomen

 

Back To Top