skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie BEFO van 1 september 2022 inzake verkeerslus Secretaris

De anterieure overeenkomst inzake De Rentmeester bevat in artikel 5.1.2 de navolgende bepaling:

“Exploitant is verplicht ten behoeve van het Reserve Bovenwijkse Voorzieningen aan de gemeente een bijdrage van euro………. te voldoen. Betaling geschiedt bij afgifte van de omgevingsvergunning. De gemeente stuurt hiertoe tijdig een factuur naar de exploitant. De bijdrage Reserve Bovenwijkse Voorzieningen komt ten goede aan de door exploitant aan te leggen inpandige parkeergelegenheid en te realiseren keerlus aan de Secretaris Verhoeffweg. Het bedrag van euro ……….zal door de gemeente aan de exploitant worden geretourneerd op het moment dat exploitant de keerlus op de Secretaris Verhoeffweg ten genoegen van de gemeente heeft aangelegd.

De navolgende vragen zijn:

  • Gaat de Gemeente de exploitant houden aan diens financiële verplichting?
  • Heeft facturering en inning van het bedrag ten behoeve van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen daadwerkelijk plaatsgevonden? Zo nee, dan rijst de vraag, waarom niet?
    En zo ja, zijn de gelden nog onder beheer van de Gemeente? En zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top