skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie EFO van 21 mei 2014

Rondvraag voor de Commissie EFO van 21 mei 2014

De fractie van Westland Verstandig hoort wederom vanuit de dorpskern 

’s-Gravenzande berichten dat de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum ernstige zorgen baart. In 2011 zijn twee plannen bezien, te weten het in verregaande mate renoveren van het huidige winkelcentrum of een nieuwbouwplan. Uiteindelijk werd, onder druk en invloed van Westland Verstandig, gekozen voor een kleiner nieuwbouwplan. Inmiddels gezien de ontwikkelingen is het echter de vraag of dit plan niet weer te groot is en er niet voor leegstand gebouwd gaat worden.

In ieder geval heeft de wethouder de toezegging niet kunnen nakomen dat eind 2013 gestart zou worden met de bouw en dat de eerste paal in het eerste kwartaal 2014 geslagen zou worden. Voorts zou er verhuisd zijn naar het Multimate-gebouw. Dit laatste gaat in het geheel niet meer door.

Thans is het beeld te zien dat een groot aantal winkels sluit, terwijl eigenlijk niemand weet wanneer de eerste paal geslagen gaat worden. Ook is niet bekend waarvoor die eerste paal dan zal zijn. Of dat alleen de twee supermarkten zijn of nog meer. In ieder geval lijkt er thans sprake van te zijn dat het plan maar gedeeltelijk wordt uitgevoerd en dat met name de Langestraat en de aldaar bestaande panden in takt zullen blijven.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Wanneer wordt nu daadwerkelijk begonnen met de bouw van het nieuwe winkelcentrum ’s-Gravenzande?
  • Wat betekent dan die bouw? Worden dat alleen de geplande supermarkten en de omgeving daarvan of is dat meer?
  • Op dit moment zou er sprake van zijn dat in drie fases gebouwd gaat worden. Niet duidelijk is wat precies de fases behelzen. De fractie van Westland Verstandig wenst deugdelijk geïnformeerd te worden over wat de diverse fases inhouden. Kunt u deze geven en ook exact aangeven wanneer welke fase wordt gerealiseerd?
  • In welke mate wordt afgeweken van de aanvankelijke bouwplannen en wat is de reden daarvan?
  • Belanghebbenden klagen erover dat zij geen duidelijkheid krijgen, noch van de gemeente noch van de projectontwikkelaar Bouwfonds. De gemeente verwijst naar Bouwfonds en Bouwfonds verwijst weer terug naar de gemeente. Hoe zit het nu met die communicatie?
  • Steeds wordt aangegeven dat gewacht wordt op de behandeling van een ingediend bezwaarschrift. Wordt in de overeenkomst geen procedure beschreven die in gevallen als de onderhavige voorziet?
  • Hoe zit het met de overdracht door de gemeente van de onroerende zaken die zij als grondbank heeft gekocht en welke doorgeleverd moeten worden zodra met de bouw gestart wordt? Wordt dit in zijn totaliteit door Bouwfonds nagekomen, in zoverre dat de grondbank compleet “leeggemaakt” wordt zodra de eerste paal geslagen is?
  • In een persbericht kort voor de verkiezingen heeft de wethouder aangegeven dat voor het einde van het jaar met de bouw begonnen zou gaan worden. Ook zouden voor de zomer de woningen mogelijkerwijs aan een beheerder verkocht gaan worden en zou over de woningen ook duidelijkheid gaan ontstaan. Hoe moeten we deze opmerkingen plaatsen gezien de eerdere toezegging van de wethouder tijdens de behandeling van het centrumplan ’s-Gravenzande in 2011 en ook tijdens diverse commissie-/raadsvergaderingen daarna?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top