skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 30 augustus 2022 problematiek inzake huisvesting

In het coalitieakkoord staat beschreven hoe de nieuwe coalitie de problematiek inzake huisvesting arbeidsmigranten etc. wenst aan te pakken. Naast een aantal grote locaties – in ieder geval op de bloembladen rondom de Horti Campus – bij de bedrijven zelf. De eerste vraag is of er inmiddels initiatieven van kwekers / bedrijven zijn binnengekomen en zo ja, in welk stadium bevinden die aanvragen zich nu?

Als er niet al te veel respons is hoe gaat het College kwekers / bedrijven eventueel activeren om met initiatieven te komen?

De tweede vraag is op welke wijze het College derden / potentiele initiatiefnemers warm gaat laten lopen voor snelle grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, Westlandse starters, statushouders, flexwoners en spoedzoekers op de grote locaties?

Op het ABC terrein lijkt de eerst voorziene locatie langs de Wen lastig beschikbaar te zijn. De derde vraag is: Heeft het College al andere locaties op het oog waar niet op grote weerstand van omwonenden gerekend kan worden? Is het College bereid om daar met de Raad op korte termijn over van gedachten te wisselen?

De laatste vraag: Is het College bereid om bij vorenstaande plannen ook de gecombineerde huisvesting voor Westlandse starters, statushouders, tijdelijke arbeidsmigranten, flexwoners  en spoedzoekers te betrekken en andere initiatieven die op veel weerstand stuiten bij omwonenden on hold te zetten?

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top