skip to Main Content

Tekst, moties en amendementen raadsvergadering 18 april 2017

Teksten raadsvergadering 18 april 2017 van Westland Verstandig

Hamerstuk 6:

Stemverklaring

Wij zullen tegen stemmen en eigen brief aan provincie zenden. College wil geen onderbouwde inzage geven in de diverse risico’s die de gemeente loopt en doet de vraag van de provincie incorrect af. Hetzelfde geldt voor de door de provincie geconstateerde te hoge schuld van Westland en het geconstateerde veel te hoge schuldquote (155% vs maximale signaleringswaarde van 130%, dus 25% hoger).

Hamerstuk 7:

Financiële verordening

Wij zijn tegen een verdere -veel verder dan de VNG aangeeft, verschuiving van de bevoegdheden van de Raad richting College. De controlemogelijkheid van de Raad en zelfs het budgetrecht, wordt hiermee verder uitgehold. Dit achten wij niet wenselijk. We stemmen dan ook tegen deze financiële verordening als fractie. Er moet een duidelijke andere lijn gekozen worden. Wij zullen dan ook tegen stemmen.

Dijkweg

Enkele kanttekeningen. Jammer dat door een fout vanavond pas de hoorzitting plaatsvond. Zo wordt van een serieuze procedure voor de burgers weinig heel gehouden. De insprekers worden niet serieus genomen blijkt dan maar weer: met het maken van dit plan is heel veel tijd gemoeid geweest. Het maakt verdrietig te moeten lezen dat de belangrijkste zaken nog geregeld moeten worden: de geluidwerende voorzieningen hadden in het plan in detail moeten worden opgenomen. Dus ook geen binnenplanse vrijstelling. Zie 1.1 van de aanbiedingsbrief. Wat men dan weet, weet men nu ook! Is voor de omwonenden erg belangrijk. De voorwaardelijke verplichting voor de ventweg naast Dijkweg 111 die smaller wordt. Wijziging 6 is veel te vaag beschreven.

De zienswijzen: geluidschermen:

  • Waarom nu niet al helemaal geregeld incl. de technische uitvoerbaarheid;
  • Hemelwaterafvoer moet geregeld worden in het plan;
  • Situatie op ventweg 111 en de erfdienstbaarheid;

Zienswijzen van mr. Zwinkels:

Wij vinden dat veel beter geregeld moet worden in het plan de reductiemaatregelen voor het verkeer. Dat had nu al in het plan moeten gebeuren. Geluid neemt toe. Rekenmodellen hoe bruikbaar ook komen meestal later niet uit. Wij vinden een aantal zienswijzen terecht ingebracht en een plan vaststellen en essentiële zaken wel benoemen maar niet regelen is niet echt goed en kan dus niet op onze medewerking rekenen. Sedert het voorontwerp is heel veel tijd verstreken en dus tijd genoeg voor een goede en complete regeling.

Elsenbosch

Onze fractie vindt het onbegrijpelijk hoe in dit bestemmingsplan wordt omgegaan met de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Niets lijkt te gek: een Polenhotel van meer dan 300 bedden, een benzinestation, een fastfoodrestaurant, een aanmerkelijke financiële compensatie voor de ontwikkelaar, een kantorencomplex en het oneigenlijk wegzetten van de belangen van buurman Kester over wiens gronden beschikt wordt en wiens erfdienstbaarheden geschonden worden. Onbegrijpelijk. Wat is hier aan de hand. En dat om een aan de Dijkweg bestaande onwenselijke verkeerssituatie te veranderen. Waarom niet op een andere wijze en wordt het plan van de ontwikkelaar 1 op 1 gevolgd. Hierdoor wordt ook de verkeersbelasting van de Burgemeester Elsenweg alleen maar groter en waarom deze voorzieningen op deze plek.

Voorts nog een aantal andere zaken: aan Polenhotels van deze omvang bestaat geen behoefte. Wel aan huisvesting in zijn algemeenheid maar niet aan grotere hotels. Hangt samen met de organisatie van uitzenders. Ook het benzinestation is een slecht idee zonder bijv. het hinderlijke station aan de Kruisbroekweg te verplaatsen en dat voorafgaand aan het plan te regelen. Wij kunnen dan ook niet akkoord gaan met het ontwerp en vinden een aantal zienswijzen gegrond. Dit moet echt anders. Met de zienswijzen van de Nieuweweg beheer had beter rekening moeten worden gehouden: die erfdienstbaarheid ligt er en daar moet toch in het plan rekening worden gehouden. Sprake is van een bestaande laan van 4 meter breed. In figuur 1 bij de zienswijze zijn de erfdienstbaarheden toch goed aangegeven. De weerlegging van de zienswijzen klopt niet. Terecht vraagt Kester zich af waarom niet iets gedaan wordt aan de gevaarlijke uitwegsituatie op de Nieuweweg van zijn bedrijf. Waarom ook niet uitwegen op de nieuwe rotonde?

ICT-kosten

Agendering vond plaats omdat hier weer een demonstratie gegeven wordt van hoe verstop je de echte kosten van 2 halve gemeentehuizen. € 380.000,= voor de duurste telefoons en dan nog vervangen iedere 2 jaar; Eerst 3 jaar. Scheelt € 150.000,– per jaar. Heel onrustig wordt onze fractie als de wethouder geen antwoord kan geven op de vraag hoeveel het hele ICT-gebeuren van de twee halve gemeentehuizen gaat kosten. M.a.w. wat is de te betalen rekening aan de leveranciers die ongetwijfeld al een offerte uitbrachten? Ik wil dat hier en nu van de wethouder horen. Uit het voorstel is een duidelijk bedrag niet te halen. Bij de bestaande gemeentehuizen bleef er geld over op het budget omdat er bewust veel meer werd begroot dan nodig. Nu wordt een bijstelling gevraagd van het budget. Het staatje in het voorstel is niet goed te begrijpen en onze fractie wil gewoon weten -los van allerlei boekhoudkundige franjes- welk bedrag bijgeleend moet worden om de aanschaf van de totale nieuwe ICT te betalen. Eenvoudige vraag waar een goed wethouder zo een antwoord op moet kunnen geven. Anders komen we met een motie.

Motie: draagt de wethouder op om binnen 14 dagen na vandaag aan de aad voor te leggen een overzicht van de totale ICT kosten, incl. de ambtelijke uren gebaseerd op een deugdelijk onderbouwde specificatie, voor de nieuwe gemeentehuizen.

Inkoopburo

Motie om duidelijkheid te geven over de H10-regeling voor het eind van 2017.

Wij konden ons in 2014 wel vinden in de toegevoegde waarde van de H10. Vanaf begin wel de eis dat deze gemeenschappelijke regeling simpel, sober, overzichtelijk en goedkoop moest zijn. Het geld moet naar de echte zorg en niet naar bureaucratisch geleide organisaties. Uiterlijk op 31 december zouden we mogelijk verlengen. Met de nu met de rug tegen de muur staan-situatie zijn wij niet gelukkig. Voeg daarbij de conclusies van het onderzoeksbureau. De vrees is dat met de huidige opzet de gemeenten risico’s lopen, er is geen onderzoek gedaan naar het feitelijk functioneren van het bureau.

Gemeentewerf

Onze fractie is tegen verplaatsing gemeentewerf, zeker als daar geen goed plan aan ten grondslag ligt. Het nu inderhaast in elkaar gezette en ondeugdelijke en niet toereikende opgezette plan voor de Hoogwerf in Naaldwijk achten we onvoldoende. Voorts komen we op voor ‘s-Gravenzande. In principe moet deze voorziening daar blijven. Voorts kapitaalsvernietiging van de kantoren en de goed geoutilleerde gemeentewerf. Wat kost dit de Westlandse burgers weer. Zoals we gewend zijn inmiddels bij deze wethouder weer een volstrekt niet onderbouwd voorstel. Niet meer dan de opbrengst -die ook al een voorbeeld is van slecht onderhandelen- minus een vage opsomming van onduidelijke kosten, waardoor er nauwelijks nog een opbrengst is. Let op: op de plankaart staat de munitiezone / tankgracht dwars over dit perceel. Vandaar ook de bestemming tot gemeentewerf. Wat de financiële gevolgen zijn is onduidelijk. De reden is een bedrijfsbezoek aan Boal en hun wens om uit te breiden. 3 opmerkingen daarover: fijn dat Boal uitbreidt maar de indruk bestaat dat het Maasdijkse kantoor naar ‘s-Gravenzande verhuist. Elders op Teylingen kan ook uitgebreid worden. Het perceel van Van Holstein ligt leeg en staat te koop en het bijna belendende defensieterrein is ook beschikbaar. Welke waarborg is er dat Boal dan lang in ‘s-Gravenzande blijft. Eenzelfde weg werd in Kwintsheul bewandeld met het bekende gevolg: gemeente is haar geld kwijt maar geen supermarkt.

Westland Verstandig meent dat dit besluit getuigt van slecht bestuur. Niet overdacht en niet onderbouwd en verschraling van de voorzieningen in Westland en ‘s-Gravenzande in het bijzonder Naaldwijk en Monster zijn te klein om dit alles op te vangen. ‘s-Gravenzande is de beste gemeentewerf en die gaan we dan slopen. Zonder de Boal-wens was dit niet besloten. Wat zit hier achter. Anders dan bij de commissievergadering is de milieucategorie wel degelijk anders, 4.1 i pv 3.1. Ook voor buren van het perceel van de gemeente niet prettig; zij mogen 6 meter hoog en op het gemeenteperceel 10 meter. Onze fractie stemt zeker niet in met dit slechte voorstel. De grond wordt op voor de gemeente te nadelige condities verkocht: een bedrijf zou dit niet zo doen. Immers we zijn ons perceel en voorziening kwijt en straks blijkt dat we meer kwijt zijn aan een veel slechtere voorziening. Wij gaan dan ook niet akkoord met het huidige voorstel en roepen de Raad op dat ook niet te doen. Slecht voor Westland, slecht voor ‘s-Gravenzande en slecht voor de financiën. Dus niet doen. De eerder aangenomen motie komt hier ook niet tot zijn recht.

Protocol

Wij zijn het niet eens met bepaalde regels in het protocol. Slecht in meerdere opzichten. Tijdens de commissievergadering gaf ik al aan wat er aan schort. Rommelig, slordig, niet concludent en ingegeven door een soort machtsdenken. Voorts onnodig oubollig taalgebruik waarin de normale Westlander niet echt zich zal herkennen. Een stuk, de gemeenteraad Westland onwaardig. Daarom een amendement met een wel goed stuk. Daar tijdens de commissievergadering al duidelijk werd dat de opstellers van dit ongelukkige stuk niet afgevallen mogen worden zal volstaan worden met een geheel nieuw stuk dat bij wege van amendement wordt ingediend.

Enkele opmerkingen over voorliggend voorstel:

De kop is onvolledig: geheimhouding en beslotenheid. In openbaar deel moet duidelijk zijn waarover in het geheim vergaderd wordt Vertrouwelijkheid is niets; alleen geheim telt. Bvo heeft geen formele status; Griffier of bestuursadviseurs hebben geen taak hier, enkel burgemeester of College. Geen duidelijke termijnen en procedures over opheffing etc. etc.

Ook geheimhouding en besloten vergaderen is een vorm van transparant en open vergaderen. Alleen dan moet het echt anders dan nu in Westland gebeurt en ook anders dan in het voorliggende protocol gebeurt. De burgers moeten weten waarover in het geheim vergaderd wordt en welke stukken geheim zijn. Als daar een goede reden voor is die wordt aangegeven en onderbouwd, dan is dat goed. Ook geheim zo beperkt mogelijk. Als volstaan kan worden met een passage in een stuk zwart te maken, dan moet die oplossing gekozen worden. Eventuele Wob-procedures dienen zich daarop dan ook te concentreren. Geen hele dossiers meer geheim maken zoals dossier bouw gemeentehuis en asbestdossier. Onnodig en verkeerd. Protocol zou moeten bevatten de zinsnede dat bekrachtiging geheimhouding een vast agendapunt is. Ook naast vergaderingen commissie en Raad moet er een goede procedure zijn voor vergaderen met College etc. Is er nu niet en staat niet in het protocol. Gevolg: de achterkamertjes blijven ongeregeld en blijven mogelijk. Slechte zaak in Westland.

amendement 18-4-17 bestemmingsplan Elsenbosch

amendement 18-4-17 concept protocol

motie 18-4-17 bestemmingsplan N213 Dijkweg-Middel Broekweg

motie 18-4-17 ICT-kredieten

Motie voor behoud gemeentewerf ‘s-Gravenzande

Motie voorgenomen verkoop gemeentewerf ‘s-Gravenzande

 

 

 

Back To Top