skip to Main Content

Teksten raadsvergadering 21 februari 2017 van Westland Verstandig

 

 1. Vaststelling agenda

Voorstel bekrachtiging geheimhouding personele aangelegenheden: Ik verzocht het later ingevoegde agenda punt 11a te bespreken, maar ten onrechte werd dat afgewezen. We dienden ook een rondvraag in en zullen volstaan met een Stemverklaring bij 11A. Omwille van de lieve vrede in deze Raad drijven wij het niet op de spits, alhoewel we gelijk hebben en dit weer de zoveelste poging is om een normaal debat in het openbaar over de griffierskwestie en een verstandige oplossing in deze Raad uit de weg te gaan. Wij zijn tegen de bekrachtiging geheimhouding van alle stukken. Op het bezwaarschrift van 28 december is geen bekrachtiging door de Raad besloten.

Bij agendapunt 07 wordt een Stemverklaring afgelegd. Het betreft toename met 85 parkeerplaatsen Julianasportpark.

Tijdens de commissievergadering is op onze vraag of ook de nu onveilige situatie op de Koningin Julianaweg werd meegenomen geantwoord dat dat inderdaad gelijk met de uitbreiding parkeerplaatsen en ombouwen natuurgrasveld zal gebeuren. We missen dit nog steeds in het voorstel, is wel belangrijk en zal gebeuren, nemen we aan.

Bij agendapunt 14

De initiatiefnemers, mevrouw Anneke Duyvesteijn en de heer Aad van Uffelen, hebben al een tijd geleden bericht vanavond absoluut verhinderd te zijn; zij mogen volgens de verordening hun initiatief toelichten – art 8- en kunnen vragen uit de Raad beantwoorden; Westland Verstandig stelt voor het initiatief vanavond aan te houden tot de maartvergadering; De verordening verzet zich daar niet tegen: behandeling binnen 8 weken na 15 november met mogelijkheid van 4 weken aanhouding; Voorts staat in de verordening beraadslaging en besluitvorming; door aanhouding met een maand met instemming initiatiefnemers wordt correct gehandeld; Wel is essentieel dat de initiatiefnemers deelnemen aan de vergadering; Ze willen dit ook, dus …

 

 1. Motie intrekking ontwerp bestemmingsplan N211

Tegen dit bestemmingsplan zijn alleen al in Westland 56 zienswijzen ingediend. De meeste bezwaarhebbenden zijn niet tegen aanpassingen van de N211, maar wel tegen de wijze waarop. Onaanvaardbare toename geluid doordat niet de meest adequate positionering van de weg plaatsvindt en de verkeerde geluidswerende voorzieningen worden aangebracht. Verlies groot deel van het voor veel gemeenschapsgeld aangelegde Zwethzone en een te forse verslechtering van de leefomgeving zijn de rode draden in zienswijzen. Er is volgens omwonenden/bezwaarmakers geen of onvoldoende inhoudelijk overleg gevoerd door de aanlegger de Provincie. De gemeente Westland is te bescheiden geweest en te weinig actief betrokken bij de uitwerking van de N211 aanpassing. Het College stelt dat de Provincie de zienswijzen inhoudelijk gaat beoordelen. Dat is ongewenst. Westland Verstandig vindt dat het ontwerp nu teruggenomen moet worden door dat formeel in te trekken. Met alle bezwaarmakende inwoners moet eerst in overleg getreden worden en overeenstemming bereikt worden over de wijze van aanleg, ontzien van natuurgebied Zwethzone etc. Op de bijeenkomst van 11 februari met de bewoners was duidelijk eensgezindheid te bespeuren. Na overleg en betere inpassing kan het ontwerp weer ter visie gelegd worden. Nu is dit plan niet goed te krijgen en zal -zoals verwacht wordt- de Provincie doorgaan op de ingeslagen weg. Dat moeten we als Raad niet willen. Doorgaan met het huidige plan betekent dat we hier nog heel lang mee bezig zijn. Een snelle realisering van de aanpassing N211 die wel gewenst is zal dan een utopie zijn. Voor nu geldt: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 

 1. Blijverslening

Westland Verstandig is voor een blijverslening maar dan wel een lening waar senioren wat aan hebben. De lening is bedoeld voor senioren die wel een eigen huis hebben en geen middelen hebben om hun woning aan te passen. Wij betwijfelen of de huidige regeling aantrekkelijk genoeg is. Leent een ouder iemand € 30.000,– dan moet maandelijks tussen de € 150,– en € 200,– aan rente en aflossing gedurende 20 jaar betaald worden. Van een AOW van ca. € 1.000,– per maand zal dat niet gaan. Als een senior voldoende inkomen of vermogen heeft, dan zal een lening niet gevraagd worden. De blijverslening is enkel nodig als er enkel het eigen huis is en het geen WMO-voorziening is. In de nu voorliggende verordening komen aanzienlijke kosten voor afsluiting en rente. Op de site heeft SVn een overzicht van rente gepubliceerd zoals vorige week gold. Wij willen de regeling aantrekkelijker maken en de aflossing en wellicht ook de rentebetaling pas te laten plaatsvinden na het einde van de looptijd van de lening en verrekening bij overlijden. Op deze wijze wordt het veel aantrekkelijker gemaakt voor senioren om in te stappen en zo langer te blijven wonen in hun vertrouwde en meer veilige leefomgeving met voor de gemeenschap veel bespaarde kosten. De SVn-regeling maakt dit verlate aflossen en rentebetaling mogelijk. De voorgestelde verordening niet. Vandaar amendement.

Daarnaast vindt Westland verstandig de voorgestelde regeling niet volledig. De meeste andere gemeenten maken onderscheid tussen consumptief lenen en hypothecair lenen. Met name voor de door de senioren te betalen kosten is dit belangrijk. Vandaar ons amendement.

 

Door beide amendementen wordt de blijversregeling echt toegankelijk en passend. Hetgeen nu voorligt is dat niet en is veel te duur, te complex en voor senioren te bezwarend. Voordelen zijn er niet of nauwelijks.

Bij andere gemeenten zijn bij de verordening ook gevoegd voorzieningen die getroffen kunnen worden van de geleende euro’s. Westland doet dat niet, jammer. Geeft duidelijkheid.

Jammer vinden we ook dat huurders niet kunnen profiteren van deze regeling. Bestaat daar dan geen behoefte aan naast de WMO-voorzieningen. Dat willen we graag door de wethouder onderzocht zien. Wij willen de regeling, wil deze echt van nut zijn en bereiken wat ze wil, amenderen.

Beter een half ei dan een lege dop.

 

 1. Burgerinitiatief Leefbos

Het burgerinitiatief kent een 12-tal punten waarin de Raad wordt opgeroepen een standpunt in te nemen. Het ontbreekt aan tijd om deze 12 punten door te nemen. Wel genoemd worden compenseren van ca. 300 ha te weinig groen / vrij kustgebied, een Leefbos op 50 ha bij Prinsenbos, nieuwe wijken voorzien van meer groen, natuurbegraven, meer groen rond wegen en entrees Westland. Wel hadden die punten in het voorstel en besluit opgenomen moeten worden. Daarop hebben de initiatiefnemers recht. Nu is het voorstel een soort amendement op het initiatief en dat lijkt te kort door de bocht. Stuk voor stuk worden in het initiatief concrete zaken gevraagd. Het Leefomgevingsfonds is een goed begin maar lang niet genoeg.

 

In het vage nu liggende voorstel over het burgerinitiatief wordt gesproken over “omarmen”: wat is dat en wat beslissen we dus. Beslissen we dat we met het initiatief instemmen?? Aansluiting zoeken bij projecten Leefomgevingsfonds. Beoogden de initiatiefnemers dat dan? Ook vaag is het besluit “voor de langere termijn een nadere verkenning uitvoeren naar haalbaarheid”. Het lijkt wel politiek. Mooie woorden en er staat echt helemaal niets. Zelfs geen termijnen. Het had natuurlijk veel concreter moeten zijn. Nu beslissen we eigenlijk helemaal niets en serveren het burgerinitiatief af op een wijze die niet kan.

 

 1. Leefomgevingsfonds

De doelstellingen van het fonds zijn gewijzigd . Eerst was het aanwezig zijn van het resultaat voor de verkiezingen uitgangspunt nu dat het geld zo veel als mogelijk zichtbaar besteed moet zijn en het moesten nieuwe nog niet geplande zaken zijn. De projecten zijn dat vaak niet en zaten al in de pen. Wel goed besluit en een goed begin. Aan de slag ermee en voortvarend uitvoeren. Waar de belangen van inwoners in het geding zijn wel bijtijds een inloopavond organiseren, dus voordat uitvoering gepland is en vooral in die gevallen dat de leefomgeving van inwoners betrokken is.

 

 1. WVG Mariëndijk

Westland verstandig is geen voorstander om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen. We begrijpen dat het soms niets anders kan. Wel vinden we dat de eigenaren die getroffen worden recht op duidelijkheid hebben. Natuurlijk, ze kunnen hun onroerende zaak aanbieden maar dat gebeurt niet veel. Wel zal de gemeente direct moeten trachten de gronden te verwerven. We willen dan ook graag van de wethouder horen dat de eigenaren snel benaderd worden of wellicht al benaderd zijn en de gemeente tracht tot overeenstemming over aankoop te komen. De gemeente moet dan het risico dragen van het doorgaan van de bestemmingswijziging. Ook als blijkt dat de bestemmingsverandering op weerstand stuit van de Provincie, dan moet snel gehandeld worden en anders moet de WVG ingetrokken worden. Is er een bestemmingswijziging, direct verwerven of onteigenen. Niet zoals in de Westlandse Zoom eindeloos wachten waardoor onnodig en niet terecht schade ontstond. Dat wil Westland Verstandig niet en we willen de komende tijd een correcte en volledige terugkoppeling op vorenstaande punten. WVG nu voor even is acceptabel. Wordt het als uitrookwapen gehanteerd richting de eigenaren, dan is dat wat ons betreft niet acceptabel.

 

 1. Leuningjes

Voorstel Leuningjes is vaag en onduidelijk. De asbestsanering loopt al vanaf 9 januari en dat zonder kredietbesluit. Kon vanwege motie in november.

 

De exacte invulling van het krediet van € 241.000,– is vaag. De meubels moeten vervangen en vergoed worden omdat deze eigendom waren van de stichting die huurde. In het voorstel wordt dit niet betrokken. Westland Verstandig wil dat de Leuningjes weer over de grote zaal en keuken moet kunnen beschikken. Deze moet zo snel als mogelijk in gebruik genomen kunnen worden. Tijdens de informatieavond gaven de inwoners van Poeldijk aan dat ze de Leuningjes weer in zijn geheel open willen en de Leuningjes willen behouden voor Poeldijk. In ieder geval tijdelijk. Vermoed wordt dat “tijdelijk” bij het weer kunnen gebruiken van de grote zaal en wellicht provisorisch inrichten kleine zaal nog wel een tijdje zal duren. Het initiatief om op een andere wijze invulling te geven aan de accommodatiebehoefte in Poeldijk loopt en de resultaten daarvan wachten we af. Keuzes zullen gemaakt moeten worden maar wel met een in gebruik zijnde Leuningjes. Vandaar dat in ieder geval tijdelijk de Leuningjes op een goede en exploitabele wijze open moet: tijdelijk of niet tijdelijk, de toekomst zal het uitwijzen. We praten vandaag over een oplossing for the time being. Dat het Hart van Poeldijk andere interesses en belangen heeft, is duidelijk en dat verwerpen we zeker niet. Alleen door de asbestkwestie kwam het huidige Leuningjesbestuur, waarvoor de aanpak door het College veel te lang duurde, op achterstand door sluiting van een deel van het gebouw. Het College liet daarna de kwestie te lang op zijn beloop. De gebruikers willen terug naar de Leuningjes. Hetgeen een aantal partijen tijdens de commissie naar voren brachten is feitelijk niet correct. Ook de wethouder wil te graag sturen richting sluiting Leuningjes. Het voorstel houdt in gebruik nemen in. Dat voorstel steunen we. Ook de motie tot snelle ingebruikname. Aanvulling bestuur is ook prima. Het zittende bestuur moet daar wel mee instemmen.

 

 1. Motie meer thuishulp in Westland

Westland ontvangt vanaf 1-1-2015 structureel meer geld van het Rijk dan aan WMO-zorg wordt uitgegeven. In 2017 laat dit College gesteund door de meerderheid Raad € 7,5 miljoen overgaan van de zorgpot naar andere potjes die niets met de zorg te maken hebben. Eerder gaf Westland Verstandig al aan dat dit niet klopt en niet kan t.o.v. van de inwoners die zorg nodig hebben. Aan dovemansoren gericht. Helaas. Bij onze fractie komen op grote schaal klachten en noodkreten binnen van Westlandse senioren of hun kinderen dat gekort is op het aantal uren thuishulp en in ieder geval dat meer uren nodig zijn. Dat betekent vaak dat senioren huishoudelijke taken moeten doen die ze fysiek niet meer kunnen en voorts dat het wakend oog van de thuishulp veel minder aanwezig is. De motie gaat hier op in. De datum van 1 maart is te kort dag en voorgesteld wordt bij de voortgangsrapportage met een concreet voorstel over indicatoren en structurele aanpak te komen. We haken ook in op de dringende noodzaak bij senioren over de vloer te komen: de thuishulp die ook weer de sociale taak heeft en thuishulp die praat met mensen. Ook daarvoor dienen thuishulpuren ingezet te worden. Bij andere gemeenten is dat al. Vandaar ook de motie.

 

In Westland ontbreken duidelijke indicaties; grootte woning / hoeveel bewoners; inwoners klagen dat ze minder uren krijgen en de thuishulp minder uren aan hen kan besteden. Ook vanuit de thuishulp zelf bereiken  ons geluiden dat per klant te weinig tijd is. Onduidelijk is waarom en vandaar de motie.

 

 1. Gemeentehuizen

Geheimhouding op het hele dossier dateert al weer van geruime tijd geleden. De geheimhouding op bijna hele dossier is toch niet meer nodig nu de gebouwen er al staan. Een recent WOB-verzoek van twee raadsleden tevens burgers werd afgewezen omdat geheimhouding door de Raad wordt opgelegd op het dossier. Die is destijds opgelegd via een aparte procedure zonder bekrachtiging. Dat is in ieder geval fout, ook ingevolge het inmiddels uitgebrachte RKC-rapport. Dus opheffing geheimhouding is nodig en daartegen kunnen geen meer bezwaren bestaan als economisch belang. De burgers hebben recht op transparantie en moeten in staat zijn de 25-jarige overeenkomsten te kunnen inzien, dus vandaar het voorstel. Opheffen geheimhouding, voorzover al geldend opgelegd, hetgeen niet het geval is.

 

 1. Motie fietspompen

Zachte banden is vervelend en vaak kom je er pas achter als je onderweg bent, vandaar het idee van gratis fietspompen. Westland is de ideale fietsstreek. Herhaaldelijk wezen we wel al op beter onderhoud, minder gevaarlijke obstakels op en direct naast de fietspaden. De plaatsing van pompen is een maatregel die de gemeente Westland aantrekkelijker maakt voor fietsers. Meer gemak voor fietsers. Ook zal de Westlander zelf gemakkelijker de fiets nemen en de auto laten staan en draagt weer bij aan een gezondere lucht en betere bereikbaarheid. Rotterdam heeft ze al. Dan kan Westland niet achterblijven. De kosten zijn beperkt.

 

 1. Onze rondvragen

moties, amendementen, rondvragen 21-2-17

 

Back To Top