skip to Main Content

Verzoek fractie Westland Verstandig tot het houden van een interpellatiedebat met wethouder Ouwendijk op 30 juni 2015

De Voorzitter en de griffier
van de Gemeente Westland
de heer J. van der Tak en
de heer N. Broekema
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Verzoek fractie Westland Verstandig tot het houden van een interpellatiedebat met wethouder Ouwendijk op 30 juni 2015 ingevolge artikel 23 van het Reglement van Orde

Mijne heren,

De fractie van Westland Verstandig wenst tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2015 een kort interpellatiedebat –geschatte tijdsduur 30 minuten- te voeren met wethouder Ouwendijk. Ik moge u verzoeken conform artikel 23 lid 2 van het Reglement van Orde in deze de overige leden van de Raad en de wethouders op de hoogte te brengen van dit verzoek. Conform artikel 23 lid 2 dient het interpellatiedebat geagendeerd te worden aan het begin van de vergadering.

Ingevolge artikel 23 lid 1 Reglement van Orde dient het verzoek een duidelijke omschrijving te bevatten van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.

Het onderwerp betreft de kwestie van de raadsaccountant. Twee facetten worden in het interpellatiedebat betrokken.

Allereerst waarom de wethouder Financiën niet verstrekt de opdrachten die gegeven zijn door het College vanaf 1 januari 2010 tot en met heden aan Deloitte ondanks eerdere toezeggingen tot afgifte van in ieder geval de opdrachten in de jaren 2013 en 2014? Waarom niet alle facturen worden afgegeven die Deloitte gestuurd heeft aan de gemeente Westland in de periode vanaf 1 januari 2010 tot heden?

Tijdens de Presidiumvergadering van 11 juni jl. is in en na overleg met wethouder Ouwendijk een raadsvergadering bepaald op 14 juli 2015 om de jaarrekening te bespreken. De raadsaccountant had die jaarrekening al af moeten hebben volgens de planning half april, dus nog voordat de dubbelrol kwestie ging spelen. Zelf heeft de accountant aangegeven dat 85% van het werk af was. Vervolgens zijn de werkzaamheden opgeschort van 7 mei tot ten hoogste 30 mei. Eerder had de accountant al aangegeven de werkzaamheden voort te zetten onder door henzelf danwel de AFM opgelegde voorwaarden. Desalniettemin verklaart wethouder Ouwendijk in het AD van 15 juni jl. dat hij niet weet of 15 juli wel gehaald zal gaan worden. “We hebben vier weken vertraging opgelopen”, zegt de wethouder. De uitlatingen van de wethouder zijn strijdig met de planning van de vergadering op 14 juli a.s. en op dat punt wenst de fractie van Westland Verstandig de wethouder te bevragen.

De navolgende vragen zullen aan de wethouder worden voorgelegd:

  • Waarom verklaart u in het AD over het tijdstip van het klaarkomen van de jaarrekening iets anders dan tijdens de Presidiumvergadering omdat toen in overleg met u bepaald is dat de jaarrekening in de Raad van 14 juli 2015 besproken zou worden en ook een raadsvergadering voor die datum is en wordt uitgeschreven? Hebt u toen een voorbehoud gemaakt? Waarom geeft u op diezelfde avond blijkbaar aan het AD door dat u niet weet of 15 juli wel gehaald zal gaan worden? U maakt melding van gesprekken met de Provincie. Welke gesprekken zijn dat en wanneer en met wie worden die gevoerd?
  • Waarom weigert u af te geven de opdrachten die het College aan Deloitte gegeven heeft vanaf 1 januari 2010 tot en met heden? Is het juist dat het College al de opdrachten heeft uitgezocht en deze alleen nog maar verstrekt behoeven te worden? Is het juist dat Deloitte aan het College bericht heeft dat ook Deloitte de betreffende gegevens al heeft uitgezocht en heeft liggen ter verstrekking? Waarom verstrekt het College ze niet danwel geeft het College geen opdracht aan Deloitte om de gegevens alsnog aan de Raad te verstrekken? Wat is er aan de hand dat het College weigert de informatie te verstrekken aan de Raad die de Raad nodig heeft voor haar controlewerkzaamheden?
  • Uiteraard zal ik aan de hand van uw antwoorden tijdens de raadsvergadering een reactie daarop geven en eventueel aanvullende vragen voorleggen.

 

Mocht het zo zijn dat de gevraagde gegevens voor de vergadering verstrekt zijn en mocht het ook zo zijn dat de raadsvergadering van 14 juli doorgang vindt en dus al eerder de jaarstukken aan de Raad verstrekt zouden worden en op die wijze reeds duidelijk wordt dat de opmerkingen in het AD van 15 juni jl. feitelijk onjuist zijn, dan nog wil ik het interpellatiedebat houden om de wethouder te vragen waarom hij op deze wijze meent te moeten handelen.

bijlage verzoek tot interpellatiedebat artikel AD Westland 15-6-15 Vrees voor vertraging

Met vriendelijke groet,

 

Peter Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

Mail: info@duijsens.net

Tel.nr. kantoor: 070-3383040
Tel.nr. mobiel: 06-53401068

 

 

Back To Top