skip to Main Content

Verzoek om inlichtingen ingevolge Art. 24 inzake direct cameratoezicht gewenst in Vogelwijk in Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Verzoek om inlichtingen ingevolge artikel 24 van het oude Reglement van Orde inzake direct cameratoezicht gewenst in Vogelwijk in Honselersdijk

 

Edelachtbaar College,

Vele bewoners van de Nachtegaalstraat in Honselersdijk benaderen nog steeds Westland Verstandig over bedreigingen, vernielingen, hinderlijk gedrag van enkele Marokkaanse buurtbewoners. In het verleden nam de burgemeester -zij het na veel aandringen en druk van de bewoners en Westland Verstandig- enkele maatregelen die een positieve uitwerking hadden. Cameratoezicht, samenscholingsverbod, inschakeling sociaal makelaar van Vitis, wijkagent, vaker surveillerende politie, verbod gebruik speeltuin van oudere jongeren, werkten goed. Echter na een poosje verdwenen de camera’s en werd gestopt met de meeste maatregelen. Gevolg was dat de oude situatie terugkeerde en dat is nu de feitelijke situatie.

 

Op vragen aan de burgemeester werd door hem volstrekt ontwijkend geantwoord en zelfs werd betwist dat de oude situatie was teruggekeerd. Vreemd, want er werden vele tientallen recent genomen foto’s bijgevoegd. De raddraaiers werden voorts met naam genoemd en ook de adressen waar ze woonden. De burgemeester deed niets. Het gevraagde cameratoezicht werd door hem honend afgewezen. Kon niet. Westland Verstandig heeft hem er toen al op gewezen dat mobiele camera’s te allen tijde mogelijk zijn. Ook de kosten zijn zeer gering gezien de nieuwe ontwikkelingen. De burgemeester wist van niets.

 

Nu zijn er nieuwe richtlijnen van het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de politie Haaglanden, waaronder Westland valt. Ineens wil de burgemeester ook meer mobiele camera’s en zegt hij dat hij dat altijd al gewild heeft. Echter de werkelijkheid is anders. Hoe het ook zij: in de Vogelwijk en in het bijzonder in de Nachtegaalstraat en rond de speeltuin dienen op de kortst mogelijke termijn de camera’s weer geplaatst te worden. Dit werkt niet alleen preventief, maar zal ook eventuele verdere maatregelen, zoals gedwongen verhuizing van gezinnen met ernstige probleemjongeren, kunnen ondersteunen

 

Is de burgemeester bereid tot het direct invoeren van cameratoezicht op de hiervoor genoemde plaatsen?

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top