skip to Main Content

Voortgangsrapportage College Werkprogramma 2015-2019

7 juli 2015 Voortgangsrapportage College Werkprogramma 2015-2019

 

In de aanloop naar de begroting in november 2015 wil onze fractie Westland Verstandig het navolgende opmerken.

 

Het accent in het komende jaar zal gelegd moeten worden op terreinen waar Westland nog tekort schiet en waar nog werk aan de winkel is. Zaken die goed gaan, en die zijn er ook, behoeven vandaag niet alle aandacht.

 

Opvallend is dat op die terreinen de Voortgangsrapportage weinig inhoudt.

 

Genoemd kunnen worden het:

 

 1. Het groenbeheer:

De burgers ergeren zich aan hoe de openbare ruimte in Westland eruit ziet. De bezuinigingen zoals deze een aantal jaren geleden zijn doorgevoerd hebben hun sporen achtergelaten. Sprake is van achterstallig onderhoud, terwijl voorts het onderhoudsniveau over de gehele linie verhoogd moet worden. In de begroting worden deze nu in opmaak zijnde beheersplannen opgenomen. Zien niets terug in deze rapportage.

 

 1. Lucht- en waterkwaliteit:

Nog steeds blijkt dat de kwaliteit van de lucht en het water in Westland te wensen overlaat. Voor de gezondheid van burgers belangrijk. Ook op dat punt zien wij niets

 

 1. Werkloosheid:

De jeugdwerkloosheid loopt fors op in Westland. Ook daarvan zien we niets in de rapportage. De constatering wordt niet gedaan, terwijl ook geen oplossing wordt aangedragen.

 

 

 

 1. Veel hooi op de vork:

De gemeente Westland neemt erg veel hooi op de vork door voor initiatieven van derden aanzienlijke garanties af te geven en bedragen te voldoen. Wel geconstateerd. Hoe ver kan de gemeente gaan? Nuttige zaken: prima. 2 gemeentehuizen onzinnig. We zien wel dat nu weer een bedrag van € 300.000,– extra per jaar nodig is voor de bouw van die twee gemeentehuizen en de exploitatie. Wat hadden we toch veel kunnen doen van het verschil tussen € 3.7 en nog geen € 1.5 miljoen per jaar.

 

 1. Schuldpositie:

De schuld loopt fors op ook in 2016 volgens de begroting. Ook daartegen wordt niets gedaan. Herpriotering Investeringen.

 

We moeten er natuurlijk voor waken dat dit College teveel “de nummer 1” buiten het Westland wil zijn, Westlandse oplossingen, teveel het accent legt op zogenaamde Westlandmarketing, teveel waarde hecht aan handelsmissies, teveel de nadruk legt op nevenfuncties van de dagelijkse bestuurders van Westland, teveel waarde hecht aan twitteren, leuke persberichten, kortom te speels is. Dit is één van de oorzaken waarom de burgers er bij dit zo bestuur bekaaid vanaf komen.

 

 1. Westlandmarketing:

We zijn geen voorstander van Westlandmarketing en ook niet van buitenlandse reisjes. Bij Westlandmarketing zien we nu al dat er nu al te weinig sponsoring is om de kas neer te zetten zowel in Den Haag als in Milaan. Is dit structureel? Voor wat betreft de buitenlandse reizen zien we dat de burgemeester beloofd had nu bij de Voortgangsrapportage een evaluatie te geven, maar behalve het met veel applaus uitreiken van een “officiële brief” een paar weken geleden aan een bestuurder uit Japan horen we niets. We zien nu dat naar Milaan afgereisd wordt, praktisch hele Colleges die naar Berlijn afreizen, hele dagen aan nevenactiviteiten bezig zijn. Twitteren, over onder meer spreektijden en andere onzinnige zaken tijdens en buiten raadsvergaderingen. Is dit wat het College bij het aantreden voor ogen had? Daartegenover zien wij dat burgers zich erover beklagen dat zij geen contact krijgen en vaak geen reacties. Dit is allemaal tegenstrijdig en moet echt anders.

 

De gemeente zou zelf lobbyisten hebben om de belangen van Westland in Brussel en op andere niveaus te behartigen. Zijn die lobbyisten er inmiddels en wat kosten die? Hoe meten we de resultaten?

 

 1. 3D’s en meicurculaire:

De vraag is of het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit in de 3D’s reëel is gezien de te verwachten problemen met betrekking tot de participatie en de meicirculaire. In de brief van 25 juni 2015 over de meicirculaire wordt zelfs de vraag gesteld in hoeverre de Provincie in het kader van het toezicht op de begroting de hoogte van dit bedrag als ombuigingstaakstelling accepteert. Dit is een risico. € 3.9 miljoen, althans € 1.9 miljoen, ombuigen zal lastig zijn. Dit gegeven moet anders, dus niet budgettair neutraal worden opgenomen. Dit gaat niet. Of financieel klopt het niet of de zorg verloopt problematisch.

 

Ook baart onze fractie zorgen de wijze waarop de zorg in 2016 zal geschieden en ook hoe dat financieel zal gaan verlopen. Er zullen een aantal keuzes gemaakt moeten worden, maar een groot aantal zaken worden nu al vastgelegd en ook al financieel verankerd. Dat betekent dat er in de keuzemogelijkheden best wel beperkingen zijn. Lokaal Inkoopplan ontbrak.

 

Hoe staat het met de noodopvangplekken die in de Naaldhorst door Pieter van Foreest gecreëerd zouden worden?

 

 1. Starters:

De fractie van Westland Verstandig vindt dat starters meer en sneller kansen moeten krijgen op de woningmarkt in Westland. Dat betekent dat er meer sociale huurwoningen moeten komen en ook de bestaande sociale huurwoningen in stand moeten blijven. Dit betekent dat bij met name Vestia gestopt moet worden met de verkoop van sociale huurwoningen en verhuur van sociale huurwoningen aan uitzendbureaus die deze vervolgens gaan doorverhuren aan arbeidsmigranten. Ook moet voorkomen worden dat na het vrijkomen van een sociale huurwoning deze in huur wordt verhoogd, zodat het daarna geen sociale huurwoning meer is.

 

De roep van Arcade om de prijzen van de bouwgronden te verlagen vindt bij Westland Verstandig een gewillig oor. Om een sociale huurwoning te bouwen is een grondwaarde nodig per woning tussen de € 8.000,– en de € 15.000,–. Navraag bij buurgemeenten wijst uit dat het prijsniveau daar wel lager ligt. Echter in Westland is dat € 35.000,– en voor de ONW-plannen zelfs € 41.000,–. Op die basis kan geen sociale huurwoning of koopwoning worden gerealiseerd.

Motie

 

De grootste coöperatie, waarmee wethouder Weverling via de pers ruzie maakt kan geen sociale woningen bouwen. Terecht wordt daarover door Arcade de noodklok geluid. In het nu voorliggende stuk ontbreekt hetgeen de wethouder bij een politieke avond van Progressief Westland aankondigde, namelijk dat er een pot gevormd zou worden om woningbouw mogelijk te maken. Hij noemde toen zelfs een bedrag van € 2 miljoen. Waar kunnen we dat terugvinden in de voorliggende Voortgangsrapportage? We missen een begrotingspost om dit probleem op te lossen. Nog steeds is Westland Verstandig van mening dat het vormen van een eigen woningbedrijf de beste oplossing is om de woningmarktproblemen beter te kunnen aanpakken. Nu geven we ook garanties af, zodat risico’s nu ook al gelopen worden. Dat alles, ook zorgwoningcomplexen, dient de gemeente zelf te doen als niemand anders het doet. Vroeger toen de gemeente het zelf mocht doen ging het beter.

 

Weliswaar wordt verwezen naar de Woonvisie en ook naar de prestatieafspraken, maar een financiële invulling daarvan ontbreekt. Is het niet verstandig om daar nu al in te voorzien? Wil in de Woonvisie ruimte gecreëerd worden voor sociale huur- en koopwoningen, dan zal een financiële tegemoetkoming van de gemeente onafwendbaar zijn.

 

 1. Zorgwoningen voor ouderen en kwetsbaren:

Ook de realisering van zorgwoningen dient hoog op de agenda te staan. In Sonnevanck wordt een initiatief voorbereid hetwelk gebaseerd is op de formule Berkenflat in ’s-Gravenzande. In die Berkenflat wonen mensen tegen een redelijk lage huur, terwijl de zorg individueel geregeld wordt. Wij vinden, en dat hebben we ook bij de Woonconferentie duidelijk laten blijken en ook toen bleek dat ook het College en de ambtenaren daar duidelijk oren naar hadden, dat “het concept Berkenflat” navolging verdient. Nou is de Berkenflat in zoverre bevoorrecht dat deze in de oude tijd met een garantie van de gemeente is tot stand gekomen, maar het concept is goed en verdient navolging. Eerder hebben wij daar al een artikel26-vraag over gesteld. Wij zouden graag zien dat het College met de initiatiefnemers van de Sonnevanck en Pieter van Foreest verder beziet in hoeverre het plan haalbaar is. Voor het wonen van ouderen in ’s-Gravenzande zou dit erg goed zijn.

 

 1. Meer draagvlak bij voor burgers belangrijke besluiten:

De afgelopen tijd is meer dan duidelijk gebleken dat het College het niet goed doet voor wat betreft de ontwikkeling van bouwplannen. Eerst moet geluisterd worden en dan pas moet een plan gemaakt worden. Nu is het andersom. Dat betekent dat tegen praktisch alle bestemmingsplannen vele zienswijzen en beroepen worden ingesteld, hetgeen betekent dat de uitvoering van de plannen op zich laat wachten. Op dat punt willen we echt een verbetering. Ook op het laatste moment verrassen van degenen die zienswijzen hebben ingediend met een beroep op de Coördinatiewet en de Crisis- en Herstelwet zoals recent bij vaststelling is absoluut geen juiste benadering van burgers en ondernemers.

Transparantie verder bevorderen: zie motie.

 

 1. Moestuinproject:

Het afgelopen jaar is getracht een moestuinenproject van de grond te krijgen. Alhoewel op vragen van Westland Verstandig steeds positief gereageerd werd door het College is het blijkbaar toch niet gelukt om het project van de grond te krijgen. Wij vinden dit niet gewenst. Als een dergelijk initiatief er is dan past een moestuinencomplex zeker in een gemeente die pretendeert groen te zijn en gezondheid exporteert. Er was voldoende belangstelling. Triest dat initiatiefnemer alle lust en zin is ontnomen. Het is om die reden dat wij een motie indienen.

 

Toelichting op motie

 

Het College is nu al meerdere jaren bezig om een moestuinenproject in Westland te faciliteren. Het initiatief is er, alleen moet er een bijpassend grondperceel zijn. Zelfs is aangeboden dat de betreffende initiatiefnemer, zijnde een stichting, zelf een grondperceel zou verwerven. Alleen moest dan een bestemmingswijziging plaatsvinden. Er zijn in Westland nou eenmaal geen percelen die de moestuinenbestemming hebben. Uw College heeft eerst een perceel aangewezen in de Poelzone, doch desgevraagd heeft de wethouder dat ontkend. Dit is wel degelijk aangeboden. In de ecologische zone zou een moestuin goed passen. Een Westlandse oplossing.

 

Vervolgens is er een locatie aangewezen die ernstig verontreinigd is en waarop absoluut geen moestuin gerealiseerd kan worden. Sanering moet dan eerst nog plaatsvinden, hetgeen niet alleen een kostbare aangelegenheid zal zijn, doch voorts lijkt het niet van realiteitszin om nou net op dat perceel in de open grond op biologisch verantwoorde wijze groente te gaan telen, los van de saneringskosten. Inmiddels is voorts gebleken dat het perceel maar beperkt in tijd kon worden aangeboden.

 

Erkent het College vorenstaande gang van zaken tot nog toe waarin meer problemen van de zijde van het College gecreëerd zijn dan oplossingen bedacht werden? Het moet toch mogelijk zijn om, los van een motie van deze Raad, een perceel te vinden dat voor bijvoorbeeld tien jaar geschikt gemaakt kan worden voor moestuinenexploitatie en dat dat perceel wordt uitgegeven aan de betreffende stichting. Dit kan toch op één van de gronden gebeuren die nu braak liggen en waar de gemeente woningen op gepland heeft? Een bestemmingswijziging –tijdelijk voor 10 jaar- behoeft toch ook geen probleem te zijn. Rijk Zwaan, zonnepanelen.

 

 1. Zachte landingsregeling:

De wethouder heeft bij brief van 2 juli 2015 aangekondigd dat de zachte landingsregeling WMO/Jeugdhulp ook in 2016 wordt voortgezet. Prima. De brief is echter niet echt concreet en de vraag is of dat ook geldt voor de houders van een persoonsgebonden budget en een eventuele budgetkorting. Wel wordt voortgezet voor de hulp bij het huishouden en voor de cliënten jeugdhulp WMO-begeleiding, zij het dat wel een voorbehoud gemaakt wordt voor aflopende afspraken en nieuwe besluiten? Recentelijk hebben wij aandacht gevraagd voor het gratis kunnen verkrijgen van een advies bij een zorgaanbieder voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt. Is daar inmiddels uitvoering aan gegeven?

 

 1. Informatieplicht voor een goede controle:

De Raad kan alleen maar goed haar controlefunctie op zich nemen als zij behoorlijk geïnformeerd wordt en vragen die bestaan ook beantwoord worden. Dit past bij een goed functionerend gemeentebestuur. Echter recentelijk wordt steeds duidelijker dat het College niet de gevraagde informatie wil verstrekken aan raadsleden die daar wel om vragen. Daardoor komt de controle van de Raad in gedrang. Westland Verstandig betreurt dat, maar accepteert dat ook niet en vindt het jammer dat daardoor ten onrechte zaken op scherp gezet worden. Wij blijven volharden dat de gevraagde informatie verstrekt moet worden, tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden waarom het niet verstrekt wordt. Met name de gevraagde documenten twee gemeentehuizen en opdrachten accountant.

 

 1. Tuinbouw en gemeente:

Voor wat betreft de tuinbouw menen wij dat op korte termijn maatregelen nodig zijn om de tuinbouw uit het dal te trekken. Het faciliteren van het deltaplan om 1.000 ha te moderniseren uiterlijk in 2030 is mooi, maar op dit moment niet het meest urgent. Eerst de korte termijn goed regelen.

 

 1. Concrete vragen:

Dan een aantal concrete vragen naar aanleiding van de Voortgangsrapportage:

 

 • Voor wat betreft de Horti Campus wordt gevraagd een bedrag terzake van de aanpassing van de wegenstructuur. Enkele weken geleden heeft de wethouder nog aangegeven dat dat zeker niet speelt bij de realisering van het eerste en tweede blad. Nu lijkt dat wel opgenomen te worden in de begroting; Juist? Zie pagina 15 waarbij wordt aangegeven dat een uitvoegstrook vanaf de Middelbroekweg gewenst is.

 

 • Klopt het dat naar verluidt het Innovatie- en Demonstratiecentrum Biobase Horticulture buiten het Westland gevestigd zal worden? Westland Verstandig vindt wel dat alles erop gezet moet worden dat Westland de locatie zal zijn;

 

 • Het doel van het College is om meer te gaan handhaven. Wij vinden als fractie dat dit geen goede zaak is. Handhaven alleen dan wanneer er actuele nood is. Het aanpakken van 70 dossiers is wat ons betreft niet nodig. Voorts wordt op dit moment weinig aan schaalvergroting gedaan zodat ook gezien dat uitgangspunt we niet nu al op de muziek vooruit hoeven te lopen. Die dossiers liggen al zo lang, dat het wachten op wat betere tijden best wel kan. Voorts eerst grootste inbreukplegers en daarna de kruimelgevallen;

 

Voor handhaving is een bedrag uitgetrokken van € 500.000,–. Wij vinden dit zondegeld. Wel zouden we gaarne handhaving willen zien op het gebied van het water en tuinbouwbedrijven. Dat levert tenminste voor de gezondheid van de Westlanders iets op.

 

 • Op pagina 6 wordt aangegeven dat onderzocht wordt waarin kan worden samengewerkt met het thema Foodsamenwerking in het kader van de expo Milaan. Dit begrijpt Westland Verstandig niet. Over de expo in Milaan worden negatieve publicatie uitingen gedaan over de stand van Nederland. Ik houd u even voor een recent artikel in het Financieel Dagblad: “Expo Milaan is aanfluiting”, 13-6-2015.

 

 • Melding gemaakt wordt van ontslakken. We zien dat alleen maar bij projecten van de gemeente zelf, te weten één project in De Lier. Daar valt weinig van het ontslakken te merken. Hoe zit dat?

Motie vleermuizen;

 

 • We zien ook dat bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Boomawatering er geen verdere bijstelling plaatsvindt. Wij hebben de indruk dat er op dit moment schaalvergroting in Westland geen issue is en voorlopig ook niet zal zijn.

 

 • Wat betekent het als een accountmanager wordt aangenomen voor de Westlandse ondernemers? Dit kan toch door de bestaande afdeling en ook door de directeur van de gemeente Westland gedaan worden?

 

 • Terecht wordt het overschot in het 3-in-1-project aangewend deels ten behoeve van verkeersmaatregelen bij de Dijkweg/N213 en de N223. Wij vinden dat Westlandse burgers niet de dupe mogen zijn van een intensiever weggebruik en een gewijzigde wegsituatie.

 

 • Op pagina 15 wordt de aanleg van de rotonde Haagweg-Molenweg Westland Verstandig vraagt zich af of die rotonde wel nodig is. Wat zijn de criteria voor het besluit dat een stoplicht vervangen moet worden door een rotonde?

 

 • Wij missen een post voor de strandopgang Monster. Overigens wordt niet gehandhaafd tegen autogebruik op fietspad. Gevaarlijke situatie. Wanneer gebeurt dat?

 

 • Voor wat betreft de Sportlaan in De Lier zouden wij in het kader van de reconstructie –zie pagina 15- willen vragen om ook te bezien in hoeverre de daar bestaande geluids- en verkeeroverlast kan worden weggenomen. Eerder hebben wij al aangedrongen om de gehele verkeerssituatie van De Lier te bezien waarbij uiteraard wel een onderscheid gemaakt kan worden tussen de situatie voor de aanleg van de Oostelijke Randweg en de situatie daarna.

 

 • Vitis heeft voor wat betreft de fractie van Westland Verstandig een hele goede verbindende functie in Westland. Wat we wel zien is dat her en der, behalve de normale subsidies, gelden naar Vitis toegaan. Kan een totaalbeeld gemaakt worden van de gelden die Vitis ontvangt? We vinden de ontwikkeling per kern van het buurtinformatiepunt goed en wij zouden gaarne zien dat de gemeente blijft monitoren de wijze waarop die informatiepunten in de praktijk werken. Kan dat?

 

 • De fractie van Westland Verstandig heeft in het verleden gevraagd om het Innovatiefonds Zorg opnieuw open te stellen. De wethouder heeft aanvankelijk daarop positief gereageerd en heeft later aangegeven dat ze dat niet wilde. Gelukkig op pagina 18 wordt wederom aangegeven dat overwogen wordt een nieuwe ronde voor het Innovatiefonds open te stellen. Aan welk bedrag wordt gedacht? Wanneer?

 

 • Ook wordt het accommodatiebeleid Multifunctioneel gebruik. We vinden het natuurlijk prima, mits dat vrijwillig gebeurt. De Hofboerderij moet eigendom van de gemeente blijven en mag niet van gebruik veranderd worden. Voor het overige vinden wij dat de tarieven voor de bestaande verenigingen, zowel sport als cultuur, niet verhoogd mogen worden. Die verenigingen hebben het al lastig zat en staan niet te wachten op een prijsverhoging. Wij vinden dan ook dat het College hier pas op de plaats moet maken. De gelden zijn strikt genomen ook niet nodig om de gemeentelijke begroting rond te krijgen.

 

 • Ontwikkelingen inzake de brede scholen vinden wij goed. Ook hier zien we dat in Heenweg via Vitis een bedrag betaald wordt. Wordt daarvoor de combinatiefunctionarissensubsidie ingezet? Structureel?

 

 • Burgerinitiatieven vinden wij belangrijk. Ook het College komt daar steeds op terug en wijst daarop in het College Werkprogramma. We willen dat nu wat handen en voeten gaan geven. Wij willen een initiatiefvoorstel doen om te komen tot een raadgevend referendum op initiatief van burgers en raadsleden. We zullen bij de commissievergadering in september een concept verordening als agendapunt laten opnemen zodat we eerst in de commissie daarover van gedachten kunnen wisselen om daarna in de eerstvolgende raadsvergadering de Raad op dat punt een uitspraak te laten doen. Westland Verstandig vindt dat in bepaalde zaken het nodig is dat de burgers direct de mening laten horen. We moeten daar als gemeentebestuur niet bang voor zijn. De bouw van twee gemeentehuizen is een item waar iedereen in Westland een mening over heeft en het is een gemis dat de mening van de burgers niet via een referendum is gevraagd.

 

 • We willen aan een zogenaamd raadgevend referendum. Dat wil zeggen dat dat op initiatief van kiesgerechtigde burgers wordt gehouden. Een inleidend verzoek kan gedaan worden volgens de VNG-richtlijnen door 0.033% van circa 85.000 kiesgerechtigden in Westland en een definitief verzoek door 5% van circa 85.000 kiesgerechtigden. Dit is pas echt burgerparticipatie en het democratisch gehalte van bepaalde te nemen besluiten wordt verhoogd. Westland Verstandig hoopt dat de andere politieke partijen in Westland dit initiatief zullen volgen. Behalve Westland Verstandig hebben ook andere partijen in Westland aan de kiezers beloofd dat een referendum ingevoerd zou worden. Ook als die belofte niet gedaan is kan de politiek aantonen dat zij de burgers serieus neemt.

 

 

 • Voor wat betreft de Westlandagenda gaarne een toelichting. Greenwell had toch terugbetaald moeten worden na de succesvolle boring. Wat zijn de afspraken en wat is de positie van nieuwe initiatieven op het gebied van aardwarmte als de Westlandagenda I en II leeg is?

 

 • Wanneer wordt de Raad betrokken bij de gebiedsverkenning Westland? Is dat niet iets voor de Commissie Ruimte om dat als vast agendapunt op te nemen? Infrastructuur is natuurlijk één van de hoofthema’s voor de komende jaren.

 

 • Wanneer krijgen we de eerste resultaten met het fenomeen sociaal makelaar? Naar het oordeel van Westland Verstandig zijn de sociaal makelaars nog zoekende en zijn vaak ook niet merkbaar in de kernen aanwezig.

 

 • De startersleningen zouden doorgezet dienen te worden na 1 april 2016. Welke financiële consequenties heeft dat?

 

 • De woningcorporaties zouden een bod moeten gaan uitbrengen op een investeringsopgave. Hoe moeten we ons dat precies voorstellen?

 

 • De indruk bestaat dat de gemeenten om ons heen veel verder zijn met openbare LED-verlichting. Is het zinvol dat het College daar een korte berekening en de terugverdientijd over maakt? Wij zijn overigens geen voorstander ervan om weer bepaalde delen van het buitengebied in het donker te zetten. Van het verleden moeten we geleerd hebben.

 

 • Aangegeven wordt dat het wenselijk is om een historisch informatiepunt in te richten. Bij wie bestaat die wens en kan dat verder onderbouwd worden?

 

 • Voor wat betreft de aanvullende bijdrage van de WOS zal bezien moeten worden in hoeverre die structurele bijdrage nodig is.

 

 • Kunt u uitleggen waarom de hoogte van de schuldpositie positief beïnvloed wordt door de raming van een bedrag van structureel € 1.25 miljoen zoals aangegeven op pagina 48 voor wat betreft de reserve financiële soliditeit?

 

In 2013 is totaal aangekocht aan gronden € 15.6 miljoen, in 2014 € 14.7 miljoen. Hoeveel in 2016? Zitten er geen strategische aankopen bij? Enkel op basis grondexploitaties? We zagen dat het College in 2013 en 2014 nog aanzienlijke hoeveelheden grond gekocht heeft. We nemen aan dat dat nu gestopt is en ook geen grondverwervingen meer in Monster-Noord gaan plaatsvinden.

 

 • Op welke wijze worden de risico’s in beeld gebracht? Geconstateerd wordt terecht dat er vaak om garanties gevraagd wordt en hoe worden die garanties ingeschat? U geeft aan dat een nieuw beleidskader risicomanagement in ontwikkeling is om daarop scherp te sturen. Hoe ver staat dat? De Provincie heeft aangegeven dat de wijze waarop de ratio berekend wordt niet correct is en de Provincie zou gaarne zien dat de risico’s op een andere wijze berekend worden. Wij hebben dat in het kader van de financiële verordening aan de orde gesteld. De wethouder heeft toen medegedeeld dat dat wel op termijn zou gaan geschieden. Wanneer gebeurt dat?

 

 • Wanneer wordt de € 15 miljoen door ONW betaald? Klopt het dat dat steeds wordt opgeschoven? Waarvan is de betaling afhankelijk?

 

 • Op pagina 53 wordt een post inkomstenverhogende maatregelen Wat zijn dat voor maatregelen en hoe komt het bedrag van € 750.000,– gedurende vier jaar tot stand?

 

 • De Provincie heeft opmerkingen gemaakt over de stelpost “achterblijvende kapitaalslasten”. In hoeverre wordt met die opmerkingen rekening gehouden op pagina 54. Volgens mij wordt gewoon de oude lijn voortgezet. In de jaarrekening wordt aangegeven dat met de Provincie daarover gesproken gaat worden. Is het dan nu niet een beetje voor de muziek uitlopen door op de oude foute wijze door te gaan?

 

 • Cultuur ontbreekt in zijn geheel. Is het nou zo dat we jaarlijks gewoon aan Cultuurweb een bedrag geven en dat daarmee alle kunst en cultuur in Westland geregeld is?

 

 • Maatschappelijke stage: Kosten € 100.000,–. Dat bedrag vindt mijn fractie best veel. Kunnen we die organisatie niet aan de scholen overlaten?

 

 • Onderdeel beleidskeuzes die eind 2015 in het kader van de 3D’s nog gemaakt moeten worden;

 

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen een bedrag van € 75.000,– structureel uit te geven. Waar wordt dat bedrag aan besteed?

 

 • Burgerinitiatieven in de zorg zijn belangrijk om de eigen kracht van de samenleving te vergroten. Wij denken dan aan het dementie-initiatief.

 

 • Is gedacht aan het onderhoud van de Poelzone? Enkel de aanleg is gefinancierd, maar het onderhoud baart veel omwonenden zorgen. Wie gaat dat onderhouden en wie draagt de kosten en op hoeveel zijn die kosten begroot?

 

 • Hoe wordt het belanghebbendenparkeren voor de bewoners aan de Pompe van Meerdervoortstraat en de Gravin Aleidisstraat georganiseerd? Zie pagina 29.

 

 • Voor wat betreft de kernen:

 

’s-Gravenzande: We hopen dat de winkelcentrumontwikkeling snel wordt opgepakt en dat ook de rest van ’s-Gravenzande Graaf Florisplein, Sand Ambachtstraat inclusief het parkeerterrein grondig wordt aangepakt. Aangekondigd wordt een voorstel aan de Raad eind 2015;

 

Voor wat betreft De Lier zouden we aandacht willen vragen om de doorstroming van het verkeer in het centrum van De Lier nog eens even goed te bezien en of daar verbetering in is aan te brengen. Daarover bestaan veel klachten;

 

Poeldijk: Vermeld wordt initiatieven van de ontwikkelaar BPD om voorafgaand aan een nieuw bestemmingsplan een procedure op te starten voor de bouw van een aantal woningen. Let het College op dat wel de belangen van de omwonenden goed en vooraf worden meegenomen;

Welke zekerheid bestaat dat in 2016 de supermarkt wordt opgeleverd? In eerdere rapportages werd al uitgegaan van een veel eerder jaartal.
Honselersdijk: 2018 is wel erg lang om te wachten op de huidige ontwikkelingen. Kan dit niet bespoedigd worden? Is al begonnen met de voorbereiding van de gebiedsvisie Naaldwijk?

Back To Top