skip to Main Content

Vraag aan College inzake zorgen voor voldoende betaalautomaten in onze dorpen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

16 augustus 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake zorgen voor voldoende betaalautomaten in onze dorpen

Vraag 1091 2018-2022

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig wordt in haar BURGERKANTOREN een aantal keren per maand bezocht door inwoners uit diverse kernen van Westland die aangeven dat praktisch nergens meer contant geld kan worden opgenomen. De reguliere banken sluiten de automaten vanwege kosten en veiligheid. Vooral senioren hebben deze voorziening nodig en missen die. Eerder stelden we daarover vragen en we gaven aan dat Euronet Worldwide graag geldautomaten in Westland wil plaatsen. Uw College zou contact opnemen met het bedrijf werd voor de zomer beloofd. Die belofte is uw College niet nagekomen. Dat is betreurenswaardig omdat het probleem zich wel doet gevoelen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is het College de toezegging niet nagekomen omdat het betreffende bedrijf nog niets gehoord heeft?
  • Wanneer gaat het College wel contact opnemen om het gemis aan automaten op te vangen?
  • Wat is de reden dat nog niets ondernomen is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top