skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake beantwoording vraag jaarstukken inzake strandhuisjes

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake beantwoording vraag jaarstukken inzake strandhuisjes

 

Vraag 205 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Één van de vragen naar aanleiding van de jaarstukken 2015 is:

“Vraag 23:

Pagina 81: Strandhuisjes

Hoe staat het met de juridische procedures en is de gewijzigde koers van het kabinet van invloed op de plannen?”

Het ging dan om de 100 strandhuisjes bij Ter Heijde/Monster.

 

Uw College antwoordt:

“De juridische procedures zijn tijdelijk on hold gezet in verband met de beoogde behandeling van een door ROV op te stellen strandvisie. De gewijzigde koers van het kabinet zal wel van invloed zijn op deze plannen, maar er valt nog niet te zeggen op welke wijze”.

Met ROV wordt bedoeld de afdeling Ruimte van de gemeente.

Het vorenstaande leidt ertoe dat de plannen voorlopig niet doorgaan in afwachting van de strandvisie, althans zo leest onze fractie vorenstaand antwoord.

Vreemd is het te moeten lezen, mede naar aanleiding van ons artikel 24-verzoek om inlichtingen over de Pipowagens bij Vlugtenburg, dat een gemeentelijke woordvoerder aangeeft: “dat nog steeds het plan bestaat om het strand in Monster te bebouwen met 100 strandhuisjes” en “de gemeente is in afwachting van een presentatie door de initiatiefnemer aan de gemeenteraad”.

Dit laatste lezend zou er dan blijkbaar toch weer beweging zitten in het plan, terwijl eerder wordt aangegeven dat de procedures on hold gezet zijn in afwachting van de strandvisie en ook uitgaande van de gewijzigde koers van het kabinet.

Veel Westlanders wensen geen kustbebouwing in een omvang zoals werd gepland met 100 strandhuisjes die over een afstand van 1.5 kilometer het vrije zicht belemmeren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Onze fractie gaat ervan uit dat de beantwoording van de vraag in het kader van de jaarrekening door uw College juist is en dat op dit moment de strandhuisjesplannen on hold staan. Is dit juist?
  • Waarom kan het dan nog gebeuren dat een gemeentelijke woordvoerder een ander antwoord geeft waardoor er toch weer onrust ontstaat bij degenen die de strandhuisjes niet wensen?
  • Alhoewel het antwoord van uw College op vraag 23 bij de jaarrekening duidelijk was, vragen wij nogmaals een bevestiging wat daar als antwoord staat. Het lijkt toch goed dat intern bij de gemeente een en ander goed gecommuniceerd wordt zodat een ieder zich dezelfde wijze uitlaat. Is het College het hiermee eens?

bijlage artikel 26-vraag 205 vraag 23 strandhuisjes

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top