skip to Main Content

Vragen aan College bushaltes Westland moeten toegankelijker zijn

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

31 januari 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bushaltes Westland moeten toegankelijker zijn

 

Vraag 1184 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Blijkbaar zijn niet alle bushaltes in de gemeente Westland toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking. Dat is gebleken uit een onderzoek van leden van Metrocov in hoeverre de bushaltes Verdilaan en de Brug voldoen aan de landelijke eisen van toegankelijkheid. Inmiddels blijkt er een rapport aangeboden te zijn aan de wethouder. De Raad weet van niets. Een artikel zoals we dat lazen wordt bijgevoegd.

bijlage artikel 42-vraag 1184 artikel Reiziger

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  1. Waarom heeft de wethouder ons niet bericht over het onderzoeksrapport dat hem is aangeboden door Metrocov en wanneer krijgt de Raad de beschikking over dat rapport?
  2. Wat gaat de wethouder doen met de kritiek die geuit is op de toegankelijkheid van een aantal bushaltes in Westland?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top