skip to Main Content

Vragen aan College erbarmelijke situatie groenonderhoud in Westland en het niet tijdig leeghalen van ondergrondse containers her en der in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

22 juli 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake erbarmelijke situatie groenonderhoud in Westland en het niet tijdig leeghalen van ondergrondse containers her en der in Westland

 

Vraag 1080 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt dagelijks benaderd door inwoners die zich beklagen over het slechte groenonderhoud, het structureel niet op orde zijn van zaken en ook het nog steeds niet op tijd legen van ondergrondse containers. Bijgaand enkele foto’s van vervuilde straten doordat het papier niet wordt geleegd.

bijlage artikel 42-vraag 1080 foto’s

Ook uit alle dorpen, ’s-Gravenzande, Heenweg, Monster, Poeldijk, Kwintsheul, Maasdijk, Naaldwijk, Honselersdijk, Wateringen, Ter Heijde, De Lier ontvangen wij klachten over enorme verstoring van de leefomgeving doordat het onkruid de vrije hand heeft, vaak ook omdat in de winter het vaste groen is kaalgeslagen. Meldingen bij het Meldpunt krijgen steevast het bericht dat de aangemelde kwestie is afgedaan, terwijl er ter plekke gewoon niets gebeurt. Ook wordt zelfs aangegeven dat de Gemeente niet bij machte is om een en ander aan te pakken omdat er ruzie zou zin met de aannemers. Dit kan toch allemaal niet langer zo en waarom pakt het College dit niet grondig beet, ook in deze vakantieperiode.

Hetzelfde geldt voor het legen van de containers. HVC krijgt daarvoor jaarlijks een bedrag van bijna € 600.000,– en komt blijkbaar haar verplichtingen niet na. Het moet toch eenvoudig zijn om HVC te bevelen alsnog haar verplichtingen na te komen.

Vandaar maar weer deze vragen in de hoop dat dit nu eindelijk een keer door het College wordt aangepakt, omdat dit niet langer meer op deze wijze kan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer gaat het College over tot het nemen van die maatregelen die nodig zijn om de leefomgeving in heel Westland te borgen?
  • Kan HVC gedwongen worden om de papiercontainers leeg te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top