skip to Main Content

Vragen aan College inzake toestaan van een mantelwoning met en zonder omgevingsvergunning

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

18 oktober 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake beleid inzake toestaan van een mantelwoning met en zonder omgevingsvergunning

Vraag 1132 2018-2022

Edelachtbaar College,

Landelijk is het maken van een mantelwoning vergunningsvrij gemaakt om op die wijze een probleem – ouderen willen langer zelfstandig wonen maar hebben soms wel hulp van een mantelzorger nodig – kracht bij te zetten. Iedere gemeente hanteert blijkbaar andere regels voor de mantelzorgwoning waarbij de ene gemeente strak allerlei medische verklaringen verlangt en andere gemeentes daarin vrij coulant zijn. Een mantelwoningzorg mag er natuurlijk alleen maar er zijn zolang de mantelzorger actief is. Daarna moet de mantelzorgwoning worden verwijderd.

In het Westland is de fractie van Westland Verstandig gebleken dat de Gemeente hoort tot de strakke gemeentes en allerlei medische verklaringen verlangt om een mantelzorgwoning toe te staan. Eigenlijk zou – zoals ook andere gemeentes doen – een breed scala bezien worden en zou de Gemeente zelf een oordeel moeten vellen of een mantelzorgwoning gerechtvaardigd is of niet. Mogelijkerwijs kan dan ook de mantelzorgwoning tijdelijk vergund worden middels een omgevingsvergunning en aan die vergunning kunnen dan regels gebonden worden.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Is het College bereid om het beleid inzake het toestaan van mantelzorgwoningen te wijzigen in zoverre dat alle omstandigheden van het geval meegenomen worden dus ook sociaal maatschappelijke / medische / of het een redelijk belang heeft bij de beoordeling voor wie de mantelzorgwoning is en is het College ook bereid om eventueel soepel om te gaan met het verlenen van een omgevingsvergunning op het moment dat strik formeel geen sprake is van vergunningsvrij bouwen?
  • Is het College bereid om dit duidelijk naar buiten te communiceren?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een ruim beleid van mantelzorgwoningen ook kan bijdragen tot de oplossing van de “woningnood” in Westland omdat op die wijze een doorstroming plaatsvindt en extra woningen gecreëerd worden zeker in deze tijd van toenemende vergrijzing?
  • En zal op deze wijze ook niet een besparing plaatsvinden op de WMO-voorzieningen omdat met een mantelzorger in de buurt er minder snel aanspraak gemaakt wordt op een WMO-voorziening?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top