skip to Main Content

Vragen aan College inzake A.D. Vosstraat te De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

24 april 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake A.D. Vosstraat te De Lier

 

Vraag 077 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van de A.D. Vosstraat te De Lier, van oorsprong een gezellig woonstraatje met eigenlijk een soort woonerf-idee. Dat laatste was het geval totdat de Poolse supermarkt zich vestigde, die zich uitstrekt vanaf de Hoofdstraat tot aan het bruggetje over de Lee.

Die supermarkt geeft een groot aantal problemen bestaande uit het parkeren van bedrijfsauto’s behorende tot de supermarkt. Een aantal foto’s worden bijgevoegd. Dit zijn auto’s van degenen die bij de exploitatie betrokken zijn en die auto’s staan er gedurende lange tijd, waardoor ook hulpdiensten en de vuilnisophaaldienst er niet door kunnen. Uit de bijgevoegde foto’s blijkt de situatie meer dan duidelijk.

bijlage artikel 42-vraag 077 foto’s A.D. Vosstraat De Lier

De omwonenden hebben al heel veel geklaagd bij handhavers en de afdeling Leefomgeving van de gemeente. Tot nog toe is er slechts één keer contact geweest.

Vorenstaande laat onverlet de vaak luidruchtige en vreemde mensen die de winkel aantrekt en ook het afval wat rondom de winkel wordt gedumpt en wat niet door de exploitant van de winkel wordt opgeruimd.

Het wegdek van de A.D. Vosstraat verzakt door het groot verkeer.

Hier zijn maatregelen op zijn plaats. Gedacht kan worden aan een parkeerverbodsbord naast en achter de winkel en ook daadwerkelijk handhaven, bloembakken naast de winkel en extra prullenbakken, afspraken met de grote aanvoertrucks om elders te parkeren, paaltjes doortrekken en ook op de hoek naast de kerk plaatsen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bereid om op korte termijn de problematiek in de A.D. Vosstraat zoals hiervoor beschreven, grondig aan te pakken en te zorgen dat de klachten tot het verleden gaan behoren?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top