skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanfluiting onderhoud openbaar groen Bagijnhof ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

31 augustus 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanfluiting onderhoud openbaar groen Bagijnhof ‘s-Gravenzande

 

Vraag 1099 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt wederom benaderd door een groot aantal inwoners van het centrum van ’s-Gravenzande die ons bijgaand fotomateriaal toezenden en bijgaande teksten. De CDA-werkgroepgedachte wordt eveneens aangehaald en wordt terecht gekwalificeerd als een verkiezingsstunt. Hoe durft men bijna een jaar na het ontstaan van de onderhoudsproblematiek dit op deze wijze aan te kaarten. Dit is ook de gedachte bij de inwoners en terecht dat zij dat denken.

bijlage artikel 42-vraag 1099 Bagijnhof ‘s-Gravenzande

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College, dan wel het collegelid die verantwoordelijk is voor het groenbeheer, ter plekke gaan kijken naar aanleiding van deze recente klachten van de bewoners over het Bagijnhof in ’s-Gravenzande?
  • Eerst hebben ze zelf en toen heeft Westland Verstandig om actie gevraagd, waarna actie werd ondernomen voor de helft, wat redelijk goed ging, en nu gisterochtend is een en ander blijkbaar verder voltooid, maar op een wijze die absoluut onvoldoende is. Waarom wordt dit op deze wijze gedaan en op welke wijze wordt nu dit soort onderhoud gecontracteerd door het College?
  • Hoeveel vragen zijn er nog nodig op dit punt om het College tot het inzicht te doen komen dat zij actie moet ondernemen om dit soort onderhoud beter te doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top