skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanhoudende klachten over leerlingenvervoer

3 juni 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanhoudende klachten over leerlingenvervoer

 

Vraag 216 2022-2026

Edelachtbaar College,

Eerder werd al aandacht gevraagd voor de vele problemen die er zijn bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. De portefeuillehouder gaf aan dat ingegrepen was en dat het beter zou gaan. Ons wordt bericht dat daar geen sprake van is.

Nog steeds worden kinderen veel te laat opgehaald zowel ‘s ochtends als ‘s middags en de ouders zien geen enkele verbetering. Het gaat dan in het bijzonder om de vervoerder Noot. Dus vanaf januari is er geen enkele verbetering. Klachten daarover worden ook als “gegrond” afgedaan. Blijkbaar gaat het nog steeds fout bij de planning. Inmiddels zijn de ouders het vertrouwen kwijt dat dit ooit nog goed komt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met het nog steeds niet adequaat functionerend leerlingenvervoer?
  2. Welke aanvullende maatregelen worden genomen en is er een beter alternatief?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top