skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanpak Van der Horstweg te ‘s-Gravenzande

1 mei 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanpak Van der Horstweg te ‘s-Gravenzande

 

Vraag 208 2022-2026

Edelachtbaar College,

Aan de bewoners van de Van der Horstweg tussen Hoogvliet en de Dresdenweg is al in januari 2023 door het College toegezegd dat een goede aanpak zou plaatsvinden van de Van der Horstweg met meer groen en een en ander zou al ruime tijd geleden worden uitgevoerd. Ondanks diverse herinneringen gebeurt er maar niets en wordt de toezegging niet nagekomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer wordt de toezegging richting de bewoners van de Van der Horstweg in ’s-Gravenzande nagekomen?
  • Kan overleg gevoerd worden met de betreffende bewoners over de wijze waarop een en ander zal worden uitgevoerd? Ook dat laatste werd toegezegd, maar ook die toezegging werd nog niet nagekomen.

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top