skip to Main Content

Vragen aan het College inzake aanpassingen Lange Kruisweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK
Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanpassingen Lange Kruisweg
Vraag 294 2014-2017
Edelachtbaar College,
Op 8 december 2016 heeft een inloopavond plaatsgevonden over de aanpassingen aan de Lange Kruisweg in Maasdijk. Toen zijn een aantal aanpassingen voorgesteld: de aanleg van rode suggestiestroken, het aanbrengen verkeersdrempels, het verplaatsen van de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de sporthal, aanpassing uitrit tankstation, aanvullende maatregelen kruispunt Lange Kruisweg/Pettendijk, terwijl voorts een aantal extra parkeerplaatsen tegenover de sporthal zouden zijn gepland.
Op de inloopavond werden veel op- en aanmerkingen gemaakt over het plan. Een en ander zou nader bezien gaan worden.
Dit leidt tot de navolgende vraag:
  • Welke van de voorgestelde aanpassingen Lange Kruisweg gaan door en wanneer zal realisering gaan plaatsvinden?
De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.
Hoogachtend,
U e.a.,
Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter
Back To Top