skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake aanrijtijden ambulances

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake aanrijtijden ambulances

 

Vraag 220 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie heeft vandaag kennisgenomen via Twitter van het artikel op [1] de website van NCRV (zie voetnoot en bijlage) en de daarin geschetste toenemende problemen om voldoende ambulances beschikbaar te hebben voor spoedzorg in de Haagse regio, met name in de buitengebieden. Westland wordt daarin concreet ook genoemd.

Westland Verstandig herkent het heen en weer rijden tussen ziekenhuizen in de Haagse regio en de inzet van ambulances daarbij. Het betreft m.n. heen en weer gereis van patiënten tussen de MCH-locaties in Den Haag en Leidschendam. Ook is ons bekend dat de aanrijtijden niet gespecificeerd zijn in de jaarverslagen.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

 1. Herkent het College van B&W (dan wel de Burgemeester) zich in de geschetste problematiek in het artikel? Graag toelichten.
 2. Effecten.
  1. In hoeveel situaties zijn in Westland in 2016 (1ste helft) en in 2015 binnen 2 dagen na een spoedmelding waarbij ambulances zijn ingezet mensen overleden? Wat waren de aanrijtijden in die situaties?
  2. Is aan te geven in welk deel daarvan het ging om hartfalen en in welk deel om een falen van de hersenen (bloeding, verstopping)? Graag de cijfers indien mogelijk.
 3. Realisatie aanrijtijden. Wij verzoeken over de eerste helft van het lopende jaar 2016 een concreet overzicht te verstrekken van de gemeente Westland in zijn geheel en uitgesplitst per dorpskern in Westland van de gerealiseerde aanrijtijden in relatie tot de normen? Het gaat om totaal aantal ritten, gerealiseerde aanrijtijden opgesplitst in decielen (groepen van 10%), aantal en percentage afwijkingen van normen voor die aanrijtijden. Bij de beantwoording kan zoveel mogelijk worden aangesloten bij de bestaande registraties.
 4. Controlerol gemeenteraden. Is het College (dan wel de Burgemeester) bereid om zorg te dragen dat in de jaarverslaglegging van de Veiligheidsregio Haaglanden aan de gemeenteraden duidelijker dan nu gebeurt per gemeente of deel daarvan zichtbaar te maken hoe de gerealiseerde aanrijtijden in vergelijking met de normen zich ontwikkelen door de jaren heen? Concreet komt het er op neer dat het in vraag 3 hiervoor gespecificeerde overzicht ook in de jaarverslagging wordt opgenomen met ingang van het jaarverslag 2016 en zo mogelijk ook in vergelijking met de jaren daarvoor.
 5. Opstelposten ambulances.
  1. Graag per dorpskern de afstand (in km, 1 decimaal) naar de 2 of 3 dichtstbijzijnde posten, deze ook benoemen, waar veelal ambulances staan opgesteld?
  2. Hoe vaak – ingeschatte aandeel in tijd per dagdeel – zijn de voor Westland relevante posten onbezet omdat ambulances reeds zijn ingezet voor ander taken?
 6. (Intern) patiëntenvervoer vs spoedmeldingen.
  1. Door specialisatie in ziekenhuizen in Haaglanden worden patiënten vaker op en neer vervoerd tussen verschillende ziekenhuis locaties? Graag een overzicht van de ontwikkeling het aantal ritten van ambulances tussen ziekenhuizen in Haaglanden vanaf 2013 t.o.v. het totaal aantal ritten?
  2. Hoe beoordeelt het College van B&W deze ontwikkeling in het licht van bezuinigingen en maatschappelijk effect?
 7. Financiën. Ook verzoeken wij om een overzicht van de budgetten die in Veiligheidsregio Haaglanden beschikbaar zijn gesteld voor de ambulancezorg in de jaren vanaf 2013?

Bijlage art. 26-vraaag 220 aanrijtijden ambulances

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

L.P. Geubbels,
Plv. Fractievoorzitter

[1] Zie http://demonitor.ncrv.nl/spoedzorg/ambulancemedewerkers-je-ziet-dat-buitengebieden-den-haag-vaak-totaal-onbemand-zijn

Back To Top