skip to Main Content

Vragen aan College inzake aansluiting nieuwe woonwijk De Lier op Oostelijke Randweg De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

13 maart 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aansluiting nieuwe woonwijk De Lier op Oostelijke Randweg De Lier

 

Vraag 071 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal bewoners van De Lier die aandringen om het aansluiten van een nieuwe woonwijk op de Oostelijke Randweg. Nu blijven straten zoals de Markenborgh nog te veel belast met het ontsluitingsverkeer en in het verleden zijn andere beloftes gedaan. In ieder geval willen de bewoners graag duidelijkheid hebben.

De vraag is wanneer de knip er komt en alsnog uitvoering gegeven wordt aan de beloftes?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top