skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake aanvullende artikel 26-vraag op de verkeerssituatie centrum Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake aanvullende artikel 26-vraag op de verkeerssituatie centrum Naaldwijk

 

Vraag 210 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Naar aanleiding van de artikel 26-vraag zoals de fractie van Westland Verstandig die op 12 juli jl. gesteld heeft, hebben wij ook een groot aantal signalen en berichten ontvangen van bewoners aan de Secretaris Verhoeffweg die ook klagen over het toegenomen vrachtverkeer over de Secretaris Verhoeffweg, dit terwijl toch andere wegen zijn aangelegd om dat gebruik terug te dringen en dat is ook destijds aangegeven bij het 3-in-1-project en een aantal nieuw aangelegde wegen in Westland. Omwonenden zien daar niets van terug.

Ook de toevoeging ter plaatse van een supermarkt die groter is dan 1/3e van de huidige “De Tuinen”, hetgeen ongetwijfeld een enorme toename van verkeersbewegingen teweegbrengt, maakt vele bewoners van de Secretaris Verhoeffweg onzeker. Zij beroepen zich op de onveiligheid die zich voordoet onder meer ’s ochtends en ’s avonds als de scholen op Hoogeland weer open zijn.

 

Dit leidt tot de volgende aanvullende vragen:

  • Is het College bereid om ook de Secretaris Verhoeffweg te betrekken in een eventueel nieuw verkeerscirculatieplan hetwelk voor de kern Naaldwijk opgemaakt moet worden?
  • Is het College bekend met de toename van het vrachtverkeer en ook het feit dat onverantwoord snel gereden wordt op de Secretaris Verhoeffweg? Welke maatregelen kan het College daar op korte termijn nemen?
  • Hebben er verkeerstellingen plaatsgevonden op de Secretaris Verhoeffweg en is het verkeer inderdaad toegenomen de afgelopen twee jaren?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top