skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Aanvullende Behoefte Fietsenstallingsmogelijkheden Bij De Tuinen Uitgang Patijnenburg

Vragen aan College inzake aanvullende behoefte fietsenstallingsmogelijkheden bij De Tuinen uitgang Patijnenburg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

25 juli 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende behoefte fietsenstallingsmogelijkheden bij De Tuinen uitgang Patijnenburg

 

Vraag 731 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt klachten binnen over de stalling van fietsen bij de uitgang van De Tuinen aan de kant van Patijnenburg. Bij mooi weer kunnen fietsen daar niet of nauwelijks geplaatst worden omdat er te veel fietsen staan. Uiteraard is de situatie qua aantallen aanmerkelijk veranderd sinds de komst van de Action en de Poolse supermarkt. De capaciteit van de fietsenstalling is veel te klein. Op drukke dagen worden de fietsen gezet in de looppaden, tegen het hek van de toekomstige supermarkt De Rentmeester en op het voetpad en tussen de ondergrondse afvalcontainers. Mocht de nieuwe supermarkt De Rentmeester er ooit een keer komen, dan zal de situatie alleen nog maar verslechteren.

De fietsenstalling bij het overigens qua naamgeving volstrekt misplaatste “Central Park” geeft geen oplossing. Parkeren van fietsen op het Wilhelminaplein is ook al geen oplossing. De vraag is hoe dit probleem opgelost gaat worden. Waar kunnen nog aanvullende fietsenstallingen gemaakt worden aan de kant van De Tuinen / Patijnenburg.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met vorenstaande constateringen van de fractie eens en is het College bereid om aanvullende maatregelen te nemen zodat de fietsen aldaar goed en duidelijk geparkeerd kunnen gaan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top